23. februar – REFUNDACIJA LJEKOVA U VISINI CIJENE KOŠTANJA

0
419

U postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja osigurana lica su se često obraćala Fondu zahtjevom za refundaciju troškova ljekova sa Liste ljekova, medicinskih sredstava koja su korišćena u njihovom liječenju, kao i za refundaciju laboratorijskih analiza, koje nisu mogli da ostvare u zdravstvenoj ustanovi u javnom zdravstvenom sistemu.
Fond će od 01. marta o.g. vršiti refundaciju nabavke ljekova osiguranim licima u visini cijene koštanja, a najviše do visine maksimalne cijene ljeka, utvrđene od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS). Ovakvim pristupom će osigurana lica biti u povoljnijem položaju u odnosu na dosadašnji način refundacije naknade troškova ljekova, tj. po cijenama lijeka po kojima ih je obezbijeđivao Montefarm. Takođe, refundacija troškova obavljenih određenih laboratorijskih analiza, koje osigurano lice nije moglo da obavi u zdravstvenoj ustanovi u okviru javnog zdravstvenog sistema, vršiće se prema troškovima plaćene usluge iz dostavljenog računa, uz podnošenje odgovarajućih propisanih dokaza.
Novom Listom pomagala značajno je prošireno pravo osiguranih lica oboljelih od šećerne bolesti, na trakice i lancete, u odnosu na prethodni pravilnik. Naime, pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi i dijagnostičke trake za aparat i lancete za vađenje krvi iz prsta, novom Listom medicinsko-tehničkih pomagala, prošireno je u odnosu na godine starosti osiguranika i u odnosu na broj odobrenih trakica i lanceta. Prethodnim pravilnikom ovo pravo bilo je propisano samo za osigurana lica do 18 godina života, dok je novim pravilnikom prošireno na sva osigurana lica koja su oboljela od šećerne bolesti i na terapiji su insulinom. Osigurano lice koje prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na 25-30 traka i 25-30 lanceta mjesečno. Osigurano lice koje prima insulin dva i više puta dnevno, koje je korisnik insulinske pumpe i dijete do osamnaest godina ostvaruje pravo do 200 traka i do 200 lanceta mjesečno, a osigurano lice starije od osamnaest godina od 25 do 100 traka i od 25 do 100 lanceta mjesečno.
Procjena troškova za lancete i dijagnostičke trake, dok Montefarm ne nabavi dovoljne količine u svojim apotekama ne može se dati, jer će njihova visina zavisiti od vremena koje je potrebno Montefarmu da ih obezbijedi u svojim apotekama.
– Trošak u sistemu na mjesečnom nivou će biti isti, jer će se umjesto apoteka, ostvariti kroz refundaciju troškova osiguranom licu. Novac za refundaciju ljekova obezbijeđen je u okviru ukupnog budžeta Fonda i ne očekujemo probleme u realizaciji – zaključio je Sead Čirgić, direktor crnogorskog Fonda za zdravstveno osiguranje.
I pored teškoća u finansiranju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Fond će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i ubuduće raditi na unaprijeđenju ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.