23.mart – Ministar Hrapović održao sastanak sa predstavnicima sindikata zdravstva

0
288

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović sa saradnicima, sastao se sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, dr Ljiljanom Krivokapić, predsjednicom Sindikata zdravstva i socijalne zaštite i dr Vladimirom Pavićevićem, predsjednikom Sindikata zdravstva Crne Gore.
Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu i iznalaženja modela za uvećavanje zarada na svim nivoima zdravstvene zaštite, u okviru raspoloživog budžeta, koji se opredjeljuje za zdravstveni sistem.
Predstavnici sindikata su istakli da, s obzirom na specifičnost i kompleksnost rada zdravstveni radnici očekuju povećanje zarada i da će se u okviru postojećeg budžeta opredijeljenog za zdravstvo, dio sredstava preusmjeriti za povećanje zarada. Prema njihovom mišljenju uštede u sistemu se mogu ostvariti kroz strožiji režim propisivanja ljekova i bolovanja, kao i upućivanja na liječenje van javnog zdravstvenog sistema.
Ministar Hrapović je kazao da ima puno razumijevanje za zahtjeve sindikata, kada je u pitanju poboljšanje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. On je naglasio da je osnovna uloga Ministarstva zdravlja obezbjeđivanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za sve građane, pored ostalog, kroz tehnološko opremanje i stručno osposobljavanje zdravstvenog kadra. Ministar je naveo da se kroz program kontinuirane medicinske edukacije omogućava stručno usavršavanje kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra, za šta država na godišnjem nivou izdvaja oko 700 hiljada eura, što svako utiče na poboljšanje njihovog statusa, a uređenjem prostora i obezbjeđivanjem najsavremenije opreme značajno su poboljšani uslovi za rad zdravstvenih radnika na svim nivoima zdravstvene zaštite. Takođe, kako je kazao ministar, u kontinuitetu se, kroz Stambenu zadrugu radi na rješavanju stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu, podsjetivši da je prošle godine potpisan Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu, za period 2018-2020.godine, u vrijednosti od milion i 200 hiljada eura. Planiranim izmjenama načina plaćanja zdravstvenih usluga po modelu DRG, koji će biti u punoj primjeni od 01.01.2019.godine za rad na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, prema riječima ministra Hrapovića, plaćaće se isključivo usluge a ne kapaciteti zdravstvenih ustanova. Na taj način stvaraju se uslovi menadžmentima zdravstvenih ustanova da adekvatnije vrednuju rad zaposlenih.
Kada je u pitanju povećanje zarada, ministar Hrapović je podsjetio da se primjenom mjera fiskalne konsolidacije do 2020. godine ne mogu povećavati zarade u javnom sektoru. Međutim, kako je rekao, potrebno je pravilno upravljanje raspoloživim budžetskim sredstvima, što je upravo odgovornost menadžmenta zdravstvenih ustanova, ali i samimh zdravstvenih radnika.
Na sastanku je dogovoreno da se u narednih 15 dana formira Komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i sindikata zdravstva, koja će u narednom periodu zajedničkim djelovanjem definisati normatini okvir, koji će obezbijediti dodatne izvore prihoda, kroz odobravanje dopunskog rada, implementiranjem modela liste bona fides ljekara. Takođe, Komisija će raditi na izradi normativnog okvira o dodjeli posebne naknade za rad zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Pored toga, Komisija će raditi na izradi podzakonskih akata za uređenje oblasti dopunskog rada ljekara u okviru javnih zdravstveneih ustanova.