27. mart – Započete aktivnosti na Projektu automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica

0
345

Nakon stvaranja neophodnih tehničkih preduslova, Fond za zravstveno osiguranje Crne Gore započeo je aktivnosti na realizaciji Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje. Jedna od prvih aktivnosti podrazumijevala je automatsko preuzimanje podataka iz Centralnog registra stanovništva (CRS), koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, prije svega podataka o umrlim licima.
Zahvaljujući postignutoj saradnji sa nadležnim službama MUP-a stručne službe Fonda, preuzele su podatke iz CRS-a o umrlim licima, na osnovu kojih je u bazi osiguranika Fonda izvršena odjava sa zdravstvenog osiguranja, zbog smrti, za 50.327 osiguranika. Od tog broja ukupno 17.383 je bilo registrovano kod izabranog doktora u Crnoj Gori, tako da su isti po automatizmu odjavljeni sa evidencija izabranih doktora, na koji način je omogućena registracija novih osiguranika kod izabranih doktora, za gotovo isti broj.
Automatsko ažuriranje baze osiguranika na osnovu podataka iz Centralnog registra stanovništva ubuduće će se vrši po dogovorenoj dinamici, tj. jednom sedmično. U narednom periodu predviđeno je ažuriranje baze izbjeglih i interno raseljenih lica koja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu na osnovu zdravstvenog kartona koji im je izdao Fond, a prema podacima dobijenim iz MUP-a o broju ovih lica koji su u postupku dobijanja statusa lica sa stalnim boravkom.
Završetkom pomenutih aktivnosti stvorene su pretpostavke za dalji nastavak aktivnosti na pomenutom Projektu u smislu automatskog ažuriranja baze podataka Fonda i za ostale kategorije osiguranika i statuse osiguranja.