Aktuelnosti u liječenju pacijenata sa dijabetesom

0
495

Značajan stručno-edukativni događaj koji je organizovan na inicijativu Udruženja endokrinologa Crne Gore pretvorio je Beranski Dom zdravlja u stjecište okupljanja velikog broja profesionalaca koji se bave oblašću dijabetologije održavanjem skupa pod nazivom „Aktuelnosti u liječenju pacijenata sa dijabetesom 2011” 28. septembra. Dr Sreten Kavarić, dr Snežana Radovanić i dr Elzana Čikić iznijeli su niz najnovijih preporuka o terapiji ovog kompleksnog oboljenja. Sponzor događaja bila je farmaceutska kompanija Sanofi Aventis.

Upozoravajući na podatke iz svjetske statistike oboli­jevanja od dijabetesa, te poređenjem rezultata liječenja, dr Sreten Kavarić na skupu ljekara endokrinologa održanom u Domu zdravlja u Beranama naveo je da problem u liječenju ovih pacijenata u Crnoj Gori predstavlja nedovoljno razvi­jena svijest o neophodnosti primjene insulina, te svakako i činjenica da u velikom broju slučajeva nije ostvarena pravo­vremena reakcija u smislu liječenja u ranom stadijumu obo­ljenja. Najnoviji pristupi u liječenju pacijenata, sa osvrtom na primjenu preporuka ADE/EASD vodiča za liječenje, bili su tema njegovog izlaganja.

Dijabetes, kao stanje, zahtijeva veoma kompleksan tretman koji podrazumijeva uvođenje stalnih promjena ži­votnih navika: promjenu režima ishrane, promjenu stepena bavljenja fizičkim aktivnostima, a potom i veoma komplek­san sistem primjene i pravilnog doziranja antidijabetika. Dostupni u vidu oralnih ljekova, injekcija, analoga insulina, mikstura, insulina, terapeutici koji se upotrebljavaju u cilju saniranja dijabetesa danas čine spektar raznovrsnih ljekova. Postupak o kom je posebno bilo riječi na ovom skupu, a koji čini jednu od najnovijih preporuka za liječenje, jeste indi­vidualizacija procesa liječenja. Ovo znači da svaki pacijent od ljekara mora da dobije sasvim osoben program liječenja koji mora da bude fleksibilan, tj. da se prilagođava trenutnom stanju pacijenta. Nadzor stanja pacijenta, kao što znamo, zahtijeva stalnu angažovanost ljekara. Upravo ovo i čini da dijabetes važi za atipičan i nimalo jednostavan oblik liječe­nja.

Postoji li način da ljekar postupak liječenja učini efikasnijim i postigne nivo nadzora koji će uspješno pratiti stanje svakog pojedinačnog pacijenta? Postoji. To je primjena vodiča za liječenje oboljelih od dijabetesa. Pored toga što nude konkretne odgovore o tipovima obolijevanja, o razlika­ma u liječenju koje se odnose na pripadnike različitih staros­nih grupa i grupa pacijenata formiranih na osnovu bole­sničkog staža, ovi korisni priručnici omogućavaju ljekaru da eikasno primijeni preporuke za uspostavljanje optimalne glikoregulacije, kao i preporuke za pristup ranoj terapiji anti-dijabeticima. Na godišnjem nivou, 11 miliona osoba oboljelih od dijabetesa, kako je upozorio dr Kavarić, nalazi se na liječenju glikemijskim terapeuticima. Ukazujući na činjeni­cu da je najeikasniji način liječenja terapija insulinom, on je predočio i cijeli niz preporuka o postizanju dobre kontro­le dijabetesne bolesti. Vodiči koje obezbjeđuju Evropska i Američka dijabetesna asocijacija (ADE / EASD), predstavl­jaju optimalan oslonac u smislu pronalaženja najboljeg rješe­nja za individualizovano liječenje pacjenata.

Prikazujući veliki broj primjera iz prakse dr Snežana Radovanić i dr Elzana Čikić ukazale su na kompleksnost pristupa liječenju pacijenata oboljelih od dijabetesne bolesti. Zavisno od parametara trenutnog stanja pacijenta, terapijski odgovor mora da bude nekada baziran na primjeni oralnih antidijabetika, nekada na kombinaciji različitih vrsta terapeutika, sa, naravno, primjenom insulina kao posebnom sferom liječenja. Stanje glikemije zahtijeva stalni nadzor, pa je razumljivo i da ono mora biti praćeno mjerenjem našte, prije ili poslije obroka, u zavisnosti od toga šta ljekar procijeni kao validnu opciju. Zahvaljujući prisustvu analoga insulina u domenu terapijskog djelovanja, optimizovan je i način liječenja ove bolesti. On je postao komforniji, a omogućen je i proces usporavanja ili ubrzavanja reakcije organizma na insulin.

Na skupu u Beranama bilo je riječi i o mogućnosti uticanja na poboljšanje efekata liječenja posredstvom rada savjetovališta koja u okviru našeg zdravstvenog sistema funkcionišu pri domovima zdravlja. Pored nimalo ohrabrujuće činjenice da se iz godine u godinu registruje porast broja novooboljelih od dijabetesa, te da nivo primjene insulina kod nas nije razvijen u mjeri u kojoj bi to bilo neophodno, ovom prilikom izražen je stav o što hitnijem obezbjeđivanju spektra terapeutika koji se za liječenje ovog stanja primjenjuju u svjetskoj medicini. Sponzoru događaja, farmaceutskoj kom­paniji Sanofi Aventis, pripale su pohvale učesnika. Inspirativan temom, skup je završen veoma razvijenom diskusijom učesnika.