Da li vam prijeti dijabetes melitus tip 2

0
583

ŠTA JE TO ŠEĆERNA BOLEST ILI DIABETES MELLITUS (LAT.)?

Šećerna bolest je hronično stanje koje nastaje kad pankreas potpuno ili djelimično prestane da proizvodi insu­lin ili zbog otpornosti ćelija na njega proizvedeni insulin nije djelotvoran u organizmu (to stanje nazivamo insulinska rezis­tencija). Posljedica je porast šećera u krvi jer ga mi i dalje unosimo hranom, ali on iz krvi otežano ulazi u ćelije, zbog nedostatka ili nedjelotvornosti insulina. Kao rezultat tog sta­nja, ćelije organizma ne dobijaju energiju potrebnu za njihov rad.

Osnovna osobina bolesti jeste povišen nivo glukoze u krvi. Višak glukoze „lijepi” se na ćelije malih i velikih krvn­ih sudova te ih oštećuje. Najčešće pogođeni organi, odnosno dijelovi tijela, jesu oči, bubrezi i nervne ćelije. Te promjene nazivamo hroničnim komplikacijama šećerne bolesti.

ŠTA JE INSULIN?

Insulin je hormon koji proizvode beta-ćelije pank­reasa. On ima ulogu „ključa” koji omogućava šećeru (glu­kozi) da uđe u ćelije. Šećer koji ne može da uđe u ćelije i ne bude iskorišćen nakuplja se u krvi i na taj način prouzrokuje hronične komplikacije šećerne bolesti.

TIP 1 ŠEĆERNE BOLESTI

Tip 1 šećerne bolesti javlja se u djetinjstvu ili mla­dosti. U njegovom liječenju neophodna je primjena insulina. Dijabetes tipa 1 autoimuna je bolest, što znači da je uzrokuje sopstveni imunološki sastav organizma. Odbrambeni sistem napada pankreas i uništava beta-ćelije koje proizvode insulin.

Vjerovatni uzrok koji stimuliše pankreas na borbu protiv sopstvenog organa (pankreasa) jesu genetski faktori, izlo­ženost određenim virusima, kao i način ishrane. Takav napad drastično smanjuje i čak potpuno onemogućava proizvodnju insulina u pankreasu.

TIP 2 ŠEĆERNE BOLESTI

Tip 2 šećerne bolesti najčešći je oblik bolesti koji se javlja kod otprilike 90% svih oboljelih od dijabetesa. Nekad se nazivao insulin nezavisan tip šećerne bolesti ili starački (adultni) dijabetes. Iako se uglavnom javlja kod odraslih, sve je više oboljelih u mlađoj životnoj dobi.

Tip 2 šećerne bolesti karakterišu dva osnovna prob­lema:

• Pankreas ne proizvodi dovoljne količine insulina i / ili

• Mišićne i ostale ćelije organizma efikasno ne kori­ste proizvedeni insulin, zbog otpornosti na sopstveni insulin (insulinska rezistencija).

Kod tipa 2 šećerne bolesti simptomi se javljaju poste­peno, u mnogo blažem obliku, teže ih je dijagnostikovati, a mogu i izostati. Međutim, simptomi tipa 1 šećerne bolesti, u manje izraženom obliku, mogu takođe biti prisutni i u tipu 2 bolesti. Pojedine osobe s tipom 2 šećerne bolesti nemaju rane simptome pa se dijagnostikuju i nekoliko godina nakon pojave bolesti. Kod oko polovine slučajeva sve do razvoja hroničnih komplikacija nema simptoma bolesti. Ovakvo sta­nje može se kontrolisati pravilnom ishranom, redovnom fi­zičkom aktivnošću, tabletama (oralni antidijabetici) i insulinom, kada se iscrpe zalihe prirodnog insulina.

KAKO SE LIJEČI ŠEĆERNA BOLEST?

Zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost izrazito su važne u liječenju oba tipa šećerne bolesti. Međutim, to ponekad nije dovoljno već su nam potrebni i ljekovi.

Osobe koje boluju od dijabetesa tipa 1 svakodnevno moraju nadoknaditi insulin jer ga njihov pankreas više ne može sam proizvoditi. Liječenje dijabetesa tipa 2 (uz uvijek potrebnu dijetu i fizičku aktivnost) sprovodi se oralnim anti-dijabeticima (tabletama za liječenje šećerne bolesti), njiho­vom kombinacijom sa insulinom ili samo insulinom, kada se iscrpe zalihe prirodnog insulina u pankreasu.

OSNOVNI PRINCIPI U LIJEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI:

• Uravnotežena ishrana

• Fizička aktivnost

• Edukacija (zdravstveno prosvjećivanje o šećernoj bolesti)

• Samokontrola (samoodređivanje nivoa glukoze u krvi i glukoze i acetona u mokraći)

• Ljekovi za snižavanje šećera u krvi.

Pridržavajući se ovih principa, može se održavati poželjni nivo šećera (glukoze) u krvi i time dobro kontrolisati šećerna bolest.

Pravilna ishrana, uz fizičku aktivnost, ima ključnu ulogu u liječenju šećerne bolesti tipa 2. Namirnice koje se preporučuju osobama sa šećernom bolešću, s obzirom na energetsku i prehrambenu vrijednost i način pripremanja, preporučuju se i zdravim osobama.

OSNOVNI PRINCIPI ISHRANE OSOBA KOJE PATE OD ŠEĆERNE BOLESTI:

• Raspodjela cjelodnevnog (energetskog) unosa hra­ne na najmanje 3-6 obroka

• Najmanje tri glavna obroka (doručak, ručak, veče­ra) i 2-3 međuobroka (doručak, užina, noćni obrok) na dan

• Redovnost obroka

• Zabrana izostavljanja ili spajanja obroka (dva kao jedan – ima negativan uticaj na nivo šećera u krvi i može  izazvati mnoge nepoželjne promjene)

• Umjerenost obroka, s osvrtom na vrijeme i količinu hrane.

KADA, KAKO I KOLIKO FIZIČKE AKTIVNOSTI?

Za fizičku aktivnost nije potrebno da uložimo mno­go novca ili vremena za koje nam se uvijek čini da ga ima premalo. Za početak potrebno je malo više kretanja u okviru svojih dnevnih kućnih obaveza i onih na poslu i to će biti sasvim dovoljno. Sami možemo odabrati npr. nešto od ovog