Aneurizma abdominalne aorte

0
2765

Ova podjela je vrlo značajna u odabiru načina hirurškog liječenja. Ona može biti udružena sa aneurizmatski ili steno-zantno-okludantno izmijenjenim ilijačnim i drugim distalnim arterijama, što takođe utiče na odabir načina hirurškog liječe­nja.

Prirodni tok aneurizmatske bolesti vodi komplikacijama.

To su:

– Kompresija okolnih struktura

– Tromboza

– Embolizacija

– Ruptura (retroperitonealna, intraperitonealna, aorto-enterična istula, aortokavalna istula).

Na osnovu gore navedenog toka aneurizme abdominalne aorte može se govoriti o simtomima koji se kreću od potpuno asimptomatskih aneurizmi abdominalne aorte, koje se otkrivaju kao prateći nalaz, preko kompresivnih simptoma okolnih struk-

tura tipa opstipacije, bola u trbuhu, do ishemije usljed tromboze i/ili hemoragijskog šoka i smrti usljed rupture.

Dijagnoza se postavlja na osnovu ana-mnestičkih podataka, fizikalnog pregleda i dopunskih dijagnostičkih metoda: eho abdom­ena, kolor dupleks sken krvnih sudova abdom­ena i donjih ekstremiteta, MSCT – 3D CT angiograije aorte i krvnih sudova donjih ekstremiteta, kao zlatnog standrada, i DSA aorte i donjih ekstremiteta, koji može dati lažnu sliku o veličini aneurizme.

Aneurizma abdominalne aorte često je udružena sa oboljenjima karotidnih krvnih sudova, koronarnih krvnih sudova i perifernih krvnih sudova, tako da u toku liječenja treba obratiti pažnju i ispitati stanje i na tim krvnim sudovima. Liječenje može biti neinvazivno – medikamen-tozno ili invazivno: interventno radiološko ili hirur-ško.

Medikamentozno – kontrolisanjem faktora rizika: hipertenzije, hiperlipidemije, poremećaja srčanog ritma i sl., kao i šestomjesečnim praćenjem kod aneurizmi veličine 4-5 cm.

Aneurizme veće od 5 cm, one koje rastu više od 10% lumena godišnje, simptomatske, liječe se EVAR protezama ili hirurški, zamjenom oboljele aorte vještačkim krvnim sudom.

U Centru za vaskularnu hirurgiju KCCG-a rade se sve procedure na abdominalnoj aorti, sa stepenom uspješnosti kao u najvećim evropskim i svjetskim centrima.

 

Piše: dr Nikola Fatić specijalizant vaskularne kirurgije