Centar za djecu i mlade „LJUBOVIĆ“- Podgorica

0
2035

Predstavljamo:

CENTAR ZA DJECU I MLADE „LJUBOVIĆ“-PODGORICA

Skupština Crne Gore je 1965. godine formirala Prihvatilište za vaspitno zapuštenu djecu i omladinu, koje je i postalo nadležno za izvršavanje mjera upućivanja maloljetnika u vaspitnu ustanovu u trajanju od  šest mjeseci do 3 godine. Ova ustanova je 1974. godine organizvoana kao Zavod za vaspitanje maloljetnika, tačnije vaspitanje i obrazovanje djece i omladine. Njegova djelatnost je bila zbrinjavanje, vaspitavanje i obrazovanje, profesionalno osposobljavanje, kao i pružanje zdravstvene zaštite djeci i omladini sa poremećajima u društvenom ponašanju, kao i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja vršenja krivičnih djela i opšteprihvaćenih društvenih normi. Od 2006. godine ova ustanova je orgnaizovana kao JU Centar za djecu i mlade „Ljubović“.

Centar za djecu i mlade „Ljubović“ je jedina ustanova socijalne i dječije zaštite koja se bavi institucionalnom zaštitom djece u sukobu sa zakonom kao i djece koja se nađu u stanju socijalne potrebe. Ovo podrazumijeva pružanje kompletnog servisa usluga. Tako se štićenicima pored programa resocijalizacije i obrazovanja, pruža zdravstvena zaštita,  smještaj internatskog tipa, ishrana, obezbjeđuje se školski pribor, garderobe i sve ono što je neophodno za njihov nesmetan život i razvoja.

Stručni kadar zaposlen u Centru posebnu pažnju posvećuje uspostavljanju i njegovanju porodičnih odnosa štićenika. Činjnica je da je saradnja sa porodicom jedan od najvažnijih segmenata tretmana, tako da se članovi porodice uključuju u tretmane, ukoliko postoje uslovi za to.  Ipak jedan broj štićenika dolazi iz nepotpunih porodica u kojim su porodične veze pokidane iz različitih razloga.

U Centru radi multidisciplinarni tim koji se sastoji od stručnjaka različitih profila i to: specijalni pedagozi, socijalni radnici, pedagozi, psiholozi i drugi kadar. Svakom štićeniku pristupa se individualno i iz posebnog ugla, sa ciljem da prođe kroz proces koji će mu omogućiti da lakše prevaziđe, prvo period adaptacije, a zatim i da lakše prihvati svoje obaveze i bude spremniji za saradnju sa vaspitačima. Na ovaj način se jedino može postići uspjeh.

U Centru se trenutno može smjestiti 30 štićenika na institucionalnom  tretmanu i oko 10 korisnika, oba pola, u Prihvatnoj stanici.

U Centru se na Institucionalnom tretmanu trenutno nalazi sedam štićenika, dok u Prihvatnoj stanici kao posebnoj organizacionoj jedinici u kojoj se privremeno smještaju djeca zatečena u stanju socijalne potrebe (skitnja, prosjačenje, ilagalni prelazak državne granice i dr.), trenutno nemamo nijedno dijete. Naši štićenici su uglavnom uzrasta od 14 do 18 godina starosti.

Štićenici u Centru imaju smještaj internatskog tipa, koji podrazumijeva i ishranu. U Centru štićenici koriste fiskulturnu salu, sportski poligon, obučavaju se u bravarskoj i krojačkoj radionici, dostupna im je i solidno opremljena biblioteka, imaju mogućnost korišćenja kompjutera, nastavu pohađaju u gradskim osnovnim i srednjim školama.

Štićenici odgovarajućeg intelektualnog kapaciteta pohađaju nastavu u gradskim osnovnim i srednjim školama kao redovni učenici. U slučajevima štićenika sa određenim intelektualnim ograničenjima, vrši se kategorizacija i upućuju se na obrazovanje i osposobljavanje u specijalne ustanove koje postoje u Podgorici.

U Centru se u radu sa štićenicima primjenjuju posebne metode koje podrazumijevaju izradu Individualnih planova tretmana, koji predstavljaju svojevrsnu „ličnu kartu“ štićenika odnosno poseban pristup u radu sa svakim od njih. Programi se prilagođavaju potrebama štićenika i realizuju kroz individualni i grupni rad, ali i kroz radionice edukativnog sadržaja i dr.

Slobodno vrijeme je veoma važan segment tretmana ove populacije. Nastojimo da kroz odgovarajuće planove i programe slobodnih aktivnosti realizujemo posjete kulturnim i sportskim događajima, ali i kulturno-istorijskim znamenitostima. U samom Centru štićenicima su dostupni fiskulturna sala, biblioteka, sportski poligon koje koriste  u vremenu predviđenom kućnim redom ustanove. U slobodno vrijeme organizuju se i izleti, šetnje gradom i posjete bioskopu.

Centar sarađuje sa svim srodnim institucijama u regionu sa ciljem razmjene iskustava i usvajanja novih principa u radu sa štićenicima. Stručnjaci Centra imali su prilike da realizuju studijske posjete ovim institucijama.

Pored toga, zaposleni u Centru saradjuju sa centrima za socijalni rad, policijom, tužilaštvom, sudovima, školama, međunarodnim i nevladinim organizacijama.

 

Vesna Stojanović, direktorica