Crna Gora dobija i centar za liječenje zavisnica od droge

0
1341

 “Zavisnici se vrlo često nakon završenog liječenja ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu zavisnosti o drogama koje cijelu zavisničku populaciju marginalizuje, stigmatizuje i isključuje iz radne i školske sredine” 

– Ljudi koji koriste drogu nijesu kriminalci. Oni su bolesni ljudi kojima treba dugogodišnja pomoć u liječenju  jedna je od poruka NVO “4 Life”, nepro tne, nestranačke i nevladine organizacije, koja je osnovana 5. maja 2008. godine u Podgorici sa ciljem borbe protiv svih oblika zavisnosti.

 Ta organizacija je, kako je rekao izvršni direktor Saša Mijović, pored brojnih priznanja, ove godine u Beču na 56. sesiji  Komisije za droge – CND, koja služi kao primarna veza između NVO i Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, dobila i internacionalno priznanje jer ju je izvršni direktor VNGOC  u svom izlaganju naveo kao jednu od 15 najboljih nevladinih organizacija u cijelom svijetu koje su doprinijele implementaciji aktivnosti iz globalnog akcionog plana iz 2009. godine i čiji rad treba da posluži drugima kao primjer dobre prakse. U junu 2013. VNGOC je formirao neformalnu komisiju koja će učestvovati u izradi pregleda na najvišem nivou za 2014,  a predstavnica NVO “4 Life” mr Milena Mijović izabrana je za  jednog od članova. Dokument će biti predstavljen na 57. sesiji  Komisije za droge, koja će biti održana u martu u Beču.

Pored brojnih borbi koje su dobili, od kojih su najveće spašeni životi zavisnika, posljednji u nizu velikih uspjeha NVO “4 Life” je zeleno svjetlo IPA fonda za  nansiranje gradnje centra za liječenje žena zavisnih od droge, koji će se nalaziti pored ustanove za liječenje muškaraca zavisnika na Kakarickoj gori u Podgorici. Projekat će realizovati Glavni grad, Zajednica opština,te Nikšić, Herceg Novi i NVO “4 Life”.

– To je inicijativa koju smo pokrenuli prije dvije godine i za čiju realizaciju se uporno borimo kako bi i ženama bilo omogućeno liječenje. Ovaj problem smo internacionalizovali i u saradnji sa  “International Drug Policy Consortium” pokrenuli  blog na ovu temu, te dobili podršku regionalne mreže SEE Network i nekih institucija u zemlji – rekao je Mijović.

Rad organizacije “4 Life”, dodao je on, temelji se na pet principa – poštovanje ljudskih prava i sloboda, socijalna inkluzija, ravnopravnost, volonterizam i transparentnost u radu. Vizija organizacije je razvijena svijest crnogorskog društva o značaju  prevencije narkomanije, infekcije  hepatitis C virusom (HCV) i   mogućnostima liječenja zavisnika od droga.

Kada je riječ o prevenciji, podaci istraživanja Instituta za javno zdravlje iz 2004. godine, kako je rekao Mijović, pokazuju da prvi dodir sa psihoaktivnim supstancama imaju i djeca u petom razredu osnovne škole, uzrasta 11 godina.

– Preventivnim programima su do sada bili obuhvaćeni osnovnoškolski – treći ciklus i srednjoškolski uzrast djece. NVO  „4 Life“ se godinama zalaže da se sa prilagođenim vidom prevencije započne još u vrtiću. Predškolski uzrast djece je zanemaren,  što je posljedica nedovoljnog poznavanja mogućnosti i značaja  ovog uzrasta – rekao je Mijović. Preventivni programi za rani uzrast sprovode se, dodao je on, širom svijeta, najčešće pod motom da „nikad nije suviše rano“.

– Ovi programi su prvenstveno usmjereni na promovisanje zdravih stilova života, razvijanje tolerancije, prepoznavanje sopstvenih i tuđih emocija, poštovanje tuđeg mišljenja, aktivno  slušanje, mirno rješavanje kon  ikata… – rekao je Mijović. NVO “4 Life”, u okviru programa prevencije za školski uzrast i Strategije borbe protiv narkomanije, sprovodi primarnu i sekundarnu prevenciju narkomanije. Pod pojmom primarna prevencija podrazumijevaju prevenciju koja ima za cilj da spriječi upotrebu droga, a sekundarna prevencija ima za cilj da smanji postojeća rizična ponašanja i simptome kroz ranu intervenciju.

Program rehabilitacije u NVO “4 Life” se bazira na humanističkom modelu viđenja čovjeka i multidisciplinarnom  tretmanu bolesti zavisnosti. Koriste se metode različitih terapeutskih pravaca – transakcione analize, sistemske porodične psihoterapije, kognitivno-bihejvioralne terapije, te iskustveni rad sa zavisnicima koji su prošli program NVO “4 Life”.

Program se sprovodi u Dnevnom centru organizacije, kao i u spuškom zatvoru, gdje rade sa zatvorenicima.

Što se tiče (re)socijalizacije, ona, kako je objasnio Mijović, podrazumijeva tretman, rad, školovanje i profesionalno osposobljavanje, slobodno-vremenske i rekreativne aktivnosti.

Uslov da ne koriste droge 10 dana

Kroz program rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije, koji se sprovodi u Dnevnom centru NVO „4 Life“, od osnivanja do sada prošlo je 147 zavisnika od droge, od kojih su 17 odsto činile žene. Samo u ovoj godini, kako je rekao Mijović, program je pohađalo 18 osoba, od kojih 12 muškaraca   i šest žena. 

– Na početku smo naš rad sa zavisnicima bazirali na programu “12 koraka”, koji je dobar, ali ograničen.  Zato smo ga mi vremenom korigovali, unoseći u njega pojedinosti za koje smatramo da daju bolje rezultate.  Sada imamo svoj program po kojem radimo i koji se pokazuje vrlo uspješnim u liječenju zavisnosti – kazao je Mijović i objasnio da je za početak neophodno da zavisnik apstinira od droga 10 dana kako bi počeli rad sa njim.

– Na zavisnicima je kako će da izdrže tih deset dana, neko će poći kod doktora, a neko će izdržati sam.  Kad ispoštuje taj uslov, onda dolazi kod nas, gdje prvo radi test kako bismo se uvjerili da nema prisustva droga u organizmu. Tada startuju individualne terapije. S obzirom na to da znamo koji su prvi problemi koji se javljaju kod zavisnika koji počinje liječenje, mi mu o tome pričamo, objašnjavamo mu koji su to pogrešni obrasci po  kojima je do sada živio… savjetujemo ga šta da uradi kad nastupi želja da se uzme droga. Primjera radi, zavisniku je na početku liječenja najteže da sjedi kući jer je navikao na “akciju”. Njima više tada fali ustaljeni i naučeni obrazac ponašanja i razmišljanja koji prethodi uzimanju droge. To stanje, na početku, traje po 15 minuta, nekoliko puta na dan. Savjetujemo ih da, kada ih uhvati, primjera radi, ustanu ako sjede ili obrnuto, pozove nekog iz organizacije, odrade neki fizički posao, prošetaju malo sa nikim članom porodice ili slično. I čim to stanje prođe, zavisnik uvidi da je uspio da ga prebrodi i bude spremniji za sljedeći put. A, onda, kako dani prolaze, a tretman odvikavanja odmiče, ta stanja su sve rjeđa i kraće traju, dok potpuno ne iščeznu – objasnio je Mijović. 

Zavisnik prvih mjesec, dodao je on, ne ulazi odmah u grupnu terapiju, već sa njim stručnjaci u NVO rade individualno, triput sedmično. Na osnovu toga se pravi procjena ličnosti zavisnika, a potom, stručni tim NVO odlučuje da li je zavisnik za grupnu terapiju ili za upućivanje na neki drugi model liječenja. 

Ukoliko ostaje da se liječi u centru NVO “4 Life”, slijedi pohađanje jednogodišnjeg programa, koji obuhvata razne radionice, grupne terapije, kako sa ostalim zavisnicima, tako i sa stručnim timom organizacije… U sve je, objasnio je Mijović, uključena i porodica zavisnika. 

Svakom zavisniku, naglasio je Mijović, pristupa se pojedinačno jer “nijesu svi isti”.