Domaća iskustva u istraživanju nekih efekata postmenopauzalne osteoporoze

0
471

Osteoporoza, nijema bolest koštanog tkiva, danas predstavlja zdravstveni problem o kom se sve češće raspravlja i to ne samo u najužim stručnim krugovima. Ova bolest se s razlogom smatra tihim ubicom jer je posredni izazivač nastanka fraktura kostiju, teških ozljeda, a trajna invalidnost ili čak smrt, nerijetko su nesrećne okolnosti obolijevanja. Bitno je, stoga, u razgovor o suzbijanju ove veoma rasprostra­njene bolesti uključiti sve aktere zdravstvenog sektora, kako reumatologe i endokrinologe, tako i farmaceute, ljekare opšte prakse, pedijatre i druge.

Upravo sa ciljem da se problem prisutnosti obolije­vanja od osteoporoze u opštoj populaciji aktuelizuje i učini predmetom razgovora raznovrsne grupe zdravstvenih profe­sionalaca, farmaceutska kompanija Hofman Roš organizo vala je sastanak namijenjen farmaceutima na kom se rasprav­ljalo o efektima liječenja osteoporoze ljekovima koji po opštoj ocjeni ljekara predstavljaju zlatni standard terapije. Sastanak je upriličen 16. septembra u Hotelu „Podgorica”, u glavnom gradu Crne Gore. Prezentacija rezultata istraživanja efekata primjene određenih ljekova u saniranju osteoporoze, za koju je bila zadužena dr Svetlana Aligrudić, činila je predmet akti­vnog učešća posjetilaca ovog sastanka. Dodjela nagrada apo­tekarskim ustanovama zaslužnim za najprometniji plasman ljekova namijenjenih liječenju osteoporoze, kao i nagrada učesnicima Sastanka, činile su poseban segment skupa. Nag­rađene farmaceutske ustanove bile su Apoteka „Meditas” (Podgorica), Apoteka „Batista” (Podgorica) i apoteka „Latković” (Nikšić).

Kada je riječ o primjeni bisfosfonata, nikako se ne smije zapostaviti balansirana upotreba kalcijuma i vitamina D koja treba da prati ovu terapiju. Treba znati da su ovi ljekovi danas dostupni i u vidu intravenske terapije koja se daje na 3 mjeseca. Ono što kod nas pred­stavlja prepreku njihovoj dugotrajnoj primjeni jeste ne baš liberalan režim izdavanja. Fond zdravstva vrši finansiranje primjene određenih ljekova ove vrste, ali je period takvog liječenja sveden na godinu dana.

OPTIMISTIČNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Prezentujući rezultate istraživanja sprovedenog na dva odjeljenja Kliničkog centra Crne Gore – Reumatološkom i Endokrinološkom – dr Svetlana Aligrudić iznijela je niz studijom potvrđenih podataka koji govore u prilog tezi o efektivnosti i bezbjednosti lije­čenja osteoporoze bisfosfonatima. Ova grupa ljekova, koja ne predstavlja inovativnu već iskustvom dokazano efektivnu terapiju, pokazuje se kao ve­oma komforna za primjenu, sa značajnim terapijskim posti­gnućem. Istraživanje o kom je bilo govora na Sastanku farma­ceuta sprovedeno je u periodu od decembra 2008. do aprila 2010. godine. U sprovođenju studije učestvovali su dr Koviljka Kažić, dr Svetlana Aligrudić i dr Nataša Miketić sa Odjeljenja za reumatologiju KCCG-a, kao i dr Sreten Kavarić, dr Snežana Vujošević i dr Olivera Bošković, sa Od­jeljenja za endokrinologiju. Studijska medicinska sestra bila je Nevena Šofranac, a učešće u ovom istraživanju uzelo je ukupno 100 pacijentkinja prosječne starosti koja odgova­ra postmenopauzalnoj dobi žene (tj. od 35 do 77 godina starosti). Podatak da se radi o ženama zrelije dobi, nimalo nije slučajan. Naime, dr Aligrudić je objasnila da upravo ova populaciona grupa čini 80 % ukupnog broja oboljelih!

Mjerenja promjena nastalih liječenjem primjenji­vanim lijekom iz grupe bisfosfonata sprovođena su po standardizovanoj metodologiji, uz redovno praćenje stanja krvnog sistema, pojave neželjenih efekata terapije i primjenu deksa tehnologije. Prezentujući rezultate konstatovane nakon završetka studije, dr Aligrudić je ocijenila da budući da su se ljekari bili odlučili za primjenu visoko komfornog lijeka, koji je podrazumijevao uzimanje tek jedanput u toku mjeseca, podaci o njegovoj efektivnosti su veoma dobri jer pokazuju da je terapija u cjelosti sprovedena kod čak 85 % učesnica istraživanja ali i da je pojava neželjenih efekata na bezbjednom nivou. – Nijedan pacijent nije morao da prekine terapiju zbog neželjenih događaja koji su bili direktno u vezi sa lijekom. Neželjeni događaji tokom kliničkog ispitivanja bili su umjerenog i blagog intenziteta – navela je dr Aligrudić.

U želji da što obuhvatnije opiše problem ove bolesti, dr Aligrudić je dala preporuke za rješavanje stalnih pitanja koja se u vezi sa osteoporozom postavljaju ordinirajućem ljekaru. U liječenju je, kako ona kaže, najvažnije primijeniti dokazano efikasan lijek, lijek kom je obezbijeđena apotekar­ska dostupnost, koji raspolaže komfornošću primjene, a novije preporuke o du­žini trajanja terapije ukazuju da taj period ne treba da bude kraći od pet godina.

Upozoravajući na podatak da čak 46% pacijenata, zbog odsustva ozbiljnih simptoma bolesti i dugotrajnosti sprovođenja terapije, obično prekine uzimanje ljekova mnogo ranije nego što bi to smjelo da se dogodi, dr Aligrudić je istakla važ­nost preventivnog djelovanja. Ovu akti­vnost treba započeti već nakon ranog adolescentskog perioda, tj. poslije 20. godine života.