Društvo za borbu protiv side Crne Gore – CAZAS

0
784

hiv-aidsDruštvo za borbu protiv side Crne Gore-CAZAS je nevladina, humanitarna organizacija, koja je počela sa radom 1998. godine, ali je zvanično registrovana kod Ministarstva pravde u oktobru 1999. godine. Rad CAZAS-a počiva na principima volonterizma i neprofitnog aktivizma kroz implementaciju svoja četiri programa: Javno zdravlje, Mladi, Psihosocijalna pomoć ranjivim populacijama, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima, i Trening program.

Ciljna grupa našeg rada je cijela populacija, sa akcentom na mlade ljude starosne dobi od 13 do 25 godina, kao i na vulnera-bilne grupe u Crnoj Gori.

Vizija naše organizacije je društvo u kojem je zdravstveni sistem dostupan svima na jednak i kvalitetan način, i u kojem su ranjive grupe zaštićene i obezbijeđena su im sva prava i sve neophodne usluge, kao i društvo u kojem snažna i aktivna omladina oslobođena bilo kakvih predrasuda predstavlja osnovu njegovog razvoja.

Osnovne djelatnosti CAZAS-a su:

  1. Rad na prevenciji HIV/AIDS-a, polno prenosivih bolesti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među opštom popu­lacijama i populacijama u riziku;
  2. Rad na drugim pitanjima od javno zdravstvenog interesa, uključujući odgovor na pojavu i širenje nezaraznih bolesti među opštom populacijom i populacijama u riziku;
    1. Javne kampanje i kampanje javnog zastupanja;
    2. Borba protiv stigme i diskriminacije; i
  3. Rad na pružanju psihosocijalne pomoći ranjivim populacijama, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima.

Ove preventivne aktivnosti se realizuju kroz konstantan proces edukacije, u cilju podizanja nivoa znanja i promjene u stavovima i ponašanju ljudi kad je u pitanju navedena problema­tika. Proces edukacije se obavlja kroz:

–  organizovanje i održavanje predavanja, radionica i škola za vršnjačke edukatore i trenere;

–  izradu i distribuciju štampanog materijala koji sadrži edukativne brošure, priručnike za vršnjačke edukatore, postere, bilborde, naljepnice, omote za kondome, itd.

–  besplatno dijeljenje kondoma; –  produkciju TV spotova i radio džinglova povodom raznih javnih kampanja;

–  učestvovanje u brojnim TV i radio programima;

–  organizovanje javnih kampanja i ka­mpanja javnog zagovaranja (sa posebnim akcen­tom na kampanje povodom 1. decembra, svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, kampanje povodom 7. aprila, međunarodnog dana zdravlja, i ostalih međunarodnih datuma od važnosti za polja djelo­vanja CAZAS-a);

–  organizovanje uličnih manifestacija, obuka, seminara, konferencija i skupova;

–  uključivanje poznatih ličnosti koje predstavljaju uzore mladima, sa ciljem da promovišu naš projekat i da nam pomognu u izgradnji zdravog načina života među mladima.

Ciljevi CAZAS-a su:

–  Podrška jačanju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i promocija zdravlja kroz unaprijeđenje svih preventivno-edukativnih djelatnosti, mjera i usluga na polju zaštite od zaraz­nih i nezaraznih bolesti, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao i na polju seksualnog reproduktivnog zdravlja i ostalih zdravstvenih pitanja od javnog interesa;

–  informisanje građana i podizanje nivoa znanja i svijesti među građanima o javno-zdravstvenim pitanjima i problemima od značaja za korisnike preventivno-edukativnih programa i projekata organizacije;

–  osnaživanje mladih u Crnoj Gori kroz edukaciju, zagovaranje i promociju aktivizma i volonterizma;

–  podrška, pomoć i edukacija ranjivih populacija u Crnoj Gori kroz pružanje psihosoci­jalne pomoći članovima ovih populacija, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima;

–  podizanje i jačanje kapaciteta, edukacija i obuka orga­nizacija, grupa i pojedinaca kroz intenzivne obuke, konsultacije i strateško planiranje.

CAZAS je do sada sproveo mnogobrojne aktivnosti na polju prevencije HIV/AIDS-a, polno prenosivih bolesti i bolesti zavisnosti, kao i na polju seksualno reproduktivnog zdravlja. U posljednjih godinu dana sprovedene su sljedeće aktivnosti:

Preventivno-edukativni rad među mladima

Klub mladih –  Uspostavljena mreža vršnjačkih edukatora iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a, polno prenosivih infekcija i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci 2001.g.;

–  Organizovano sedam ljetnjih škola za vršnjačke edukatore i tri treninga za trenere;

–  Rad na volonterskoj osnovi;

–  Ima više od 30 aktivnih edukatora i trenera; –  Uveden predmet „Zdravi stilovi života” kao izborni predmet u osnovnim školama, kao direktan rezultat realizacije programa vršnjačke edukacije;

–  Koordinator Kluba mladih je jedan od trenera vrnjačkih edukatora u CAZAS-u.

Aktivnosti Kluba mladih –  Vrnjačka edukacija – HIV/AIDS (osnovne i srednje škole u Crnoj Gori; Neformalne grupe mladih ljudi; studentske grupe i udruženja; promocija zdravih stilova života).

–  Zdravstvena patrola (sprovodi se u saradnji sa Momsicom; realizuje se od strane vršnjačkih edukatora i studenata medi­cine).

–  AIDS Info.

–  Mladi u riziku.

Prevencija HIV/AIDS-a među IKD u Crnoj Gori

Cilj: Smanjenje HIV/AIDS-a i PPI među injekcionim korisnicima droga kroz implementaciju programa smanjenja štete od 2006. godine.

Program smanjenja štete u Crnoj Gori, implementira se kroz: –  terenski rad (Podgorica, Bar, Mojkovac, Bijelo Polje, Kotor, Danilograd, Niksić, Kolašin, Berane),

–  kontinuirani rad dva drop in centra (Podgorica, Bar).

Prepreke: Kao jedan od ciljeva za period Jul 2013 – Jun 2014 projek­tni tim definisao je i rad sa injekcionim korisnicima droga iz popu­lacije Roma i Egipćana (RE) u Crnoj Gori, s obzirom na to da se tokom prethodnog perioda to pokazalo kao potreba. Nažalost, ostvarivanje ovog cilja pokazalo se mnogo težim nego što je to predviđeno.

Naredni koraci: –  Nastavak i poboljšanje implementacije projektnih aktivnosti.

–  Sprovođenje terenskog rada u Pljevljima.

–  Dodatna promocija programa smanjenja štete. Preventivno-edukativni rad među RE populacijom u Crnoj Gori