Farmaceuti o prekomjernoj potrošnji ljekova

0
15692

[heading]Prekomjerna potrošnja ljekova u Crnoj Gori problem je na koji adekvatan odgovor moraju zajedno da nađu zdravstvene institucije, ljekari i farmaceuti. Potrošnja koja nje racionalna, adekvatna i odgovarajuća, šteti zdravlju i finansijski opterećuje zdravstveni sistem[/heading]

potrosnja ljekovaStručni skup “Aktuelnosti u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti Crne Gore”, zamišljen kao doprinos pojačanom nadzoru inspekcijskih organa u vezi sa problemom prekomjerne potrošnje pojedinih grupa ljekova, koji je u našoj zemlji prepoznala i Svjetska zdravstvena organizacija, održan je 31. maja u organizaciji crnogorske Farmaceutske komore. Na skupu su prezentovana tri predavanja farmaceuta i ljekara iz Crne Gore i Srbije, u kojima je problematika velike potrošnje ljekova osvijetljena sa različitih aspekata i ukazano na moguće načine njegovog rješavanja.

Ministar otvorio skup

Otvarajući skup ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović, kazao je da kvalitetan zdravstveni život u društvu može postojati “ako postoje kvalitetni zdravstveni radnici koji narod liječe na pravi način, jer je briga za zdravlje naroda briga za njegovu budućnost”.

– Crna Gora spada u zemlje suočene sa problemom visoke potrošnje ljekova i njihove neracionalne, neadekvatne i neodgovarajuće upotrebe. Takva potrošnja predstavlja atak na bezbjednost pacijenta i zdravlje građana, a veliki je i fmansijski problem zdravstvenog sistema, jer ima negativne implikacije na njegovu održivost. Potrošnja i upotreba ljekova je najregulisanije prodručje u Evropskoj uniji, pa smo mi nastojali da usklađujemo naš regulativni okvir sa njihovim. Zato je donešeno niz podzakonskih akata kako bi se razradili Zakon o ljekovima i Zakon o medicinskim sredstvima, a napravljen je i Nacionalni plan raciona­lne upotrebe ljekova od 2012. do 2016. godine. Uporedna iskustva i praksa u Crnoj Gori ukazuju da su razlozi neracionalne upotrebe ljekova višestruki i ogledaju se kroz neadekvantan nivo znanja, nepostojanje objektivnih, naučno utemeljenih podataka, ne­ograničenu dostupnost ljekova, kao i kroz neadekvatnu saradnju doktora i farmaceuta u cilju pružanja kvalitetne usluge koja mora biti usmjerena ka obezbjeđivanju pravog lijeka pacijentu, u pravo vrijeme i pravoj dozi – kazao je ministar Radunović, ocjenjujući

kao izuzetno značajno pružanje odgovarajuće informacije o lijeku. On je naglasio značaj kontakta pacijenta i farmaceuta, koji svojom savjetodavnom ulogom može bitno doprinijeti uspjeh u liječenja.

– Brzi razvoj naučnih saznanja i tehnologija povlači visoku odgovornost svih u zdravstvenom lancu, pa je radno-stručno usavršavanje i edukacija neophodna. Da su farmaceuti toga svjesni potvrđuje i organizovanje ovog skupa – rekao je mini­star Radunović.

Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore dipl. ph. Milanka Žugić, kazala je da je zajednički cilj farmaceuta i ljekara “rješavanje aktuelnih problema na dobrobit pacijenata”.

– Farmaceutska komora je strukovna organizacija, čiji je cilj uzdizanje naše struke na nivo koji smatramo da joj pripada. Stavljanje naših zahtjeva u normativne okvire, zadovoljilo bi nas kao struku. Mi smo u proteklom periodu inicirali izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer smatramo da neke elemente treba inovi­rati i mijenjati, pošto je to u interesu svih nas. Donošenje zakona bez njihove primjene i poštovanja je uzaludan posao. Mi, kao savjesni zdravstveni radnici, ne želimo da zaostajemo za kolegama iz razvijenih evropskih zemalja. Poručujemo svima da želimo da obavljamo naš posao na najbolji način, aktivno slijedeći i primjenjujući nove standarde. Od proizvodnje ljekova za pojed­inca, došli smo do proizvodnje u standardnim paketima u indus­triji. Ti ljekovi su mnogo snažniji, sofisticiraniji, ali i rizičniji, pa se sa tim promjenama mijenja i uloga farmaceuta. Znanje farma­ceuta o lijeku treba iskoristiti za savjetovanje pacijenta, kao i za racionalno propisivanje ljekova. Racionalno propisivanje i uzimanje ljekova u budućnosti će biti dva neizbježna zahtjeva društva sa farmakološkog i ekonosmkog stanovišta. Da bismo odgovorili na pojavu neracionalne potrošnje, organizovali smo ovaj skup, na kome ćemo zajedno rješavati ovaj, ali i problem koji se mogu javiti u budućnosti – kazala je Žugić.

Regulativa štiti javno zdravjje

Rukovodilac sektora za ljekove i medicinska sredstva u CALIMS-u, dipl. ph. Željka Bešović, kazala je da je regulativa o ljekovima u Evopi počela da se donosi šezdesetih godina, nakon događaja poslije kog je 10.000 djece rođeno sa malformacijama donjih ekstremiteta.

– Tada nije postojala regulativa, ali se nakon tog događaja, poznatog kao “palidom katastrofa”, počelo sa osnivanjem regulatornih organa i donošenjem legislative u Evropskoj uniji. Legisla­tiva osigurava zaštitu javnog zdravlja tako što se obezbjeđuje da su pacijentu dostupni bezbjedni i efikasni, kao i racionalno upotre­bljivi ljekovi. U centru svake dobre regulative treba da bude pacijent, a njen osnov je da svaki lijek, prije nego što bude dostu­pan pacijentima, mora biti ispitan, tako što će biti dokazani kvalitet i njegova bezbjednost. Danas taj okvir obezbjeđuje kompetitivnost farmaceutske industrije i podršku inovacijama, jer bez toga nema novih terapijskih opcija – kazala je Bešović, objašnjavajući da u EU postoje dva osnovna koncepta po kojima su farmaceutski proizvodi regulisani – koncept po starom i novom pristupu.