Formiranje i vođenje tima u sestrinstvu

0
213

Mr zdravstvene njege Ljiljana Stijepović

Specijalna bolnica “Vaso Ćuković” Risan

 

Organizacija i formiranje tima sa različitim zadacima postoji u velikom broju oblasti. Tim se formira radi lakšeg funkcionisanja i uspješnijeg rješavanja problema.

Tim je najmoćnije sredstvo koje stoji na raspolaganju u postizanju postavljenih ciljeva.

U zdravstvenim ustanovama funkcioniše i formira se tim u sestrinstvu sa vođom tima.

Članovi sestrinskog tima su sestre. Uzimajući u obzir da je zdravstvena njega kompleksna grana, sestrinski tim igra veliku ulogu u realizaciji procesa zdravstvene njege. “Član grupe ili organizacije koji na upadljiv način vrši uticaj na aktivnosti članova grupe i koji ima centralnu ulogu u postavljanju ciljeva i u određivanju ideologije grupe!” (Kreč i Kračfild)

Srećna je okolnost kada je rukovodilac odabran kao prvi među najboljima.

Formiranje tima

Proces stvaranja dobrog tima je proces kod koga treba obratiti pažnju na sljedeće:

 • napraviti popis vještina potrebnih za izvršenje projekta;
 • odabir osoba;
 • motivacija članova tima.

Prilikom formiranja tima, svakako, polazišno stanovište bi trebalo da bude:

 • mala grupa ljudi;
 • različita znanja i vještine;
 • zajednički smisao;
 • lista specifičnih ciljeva;
 • saglasnost oko pristupa poslu;
 • zajednička odgovornost.

Tim u sestrinstvu ima svoje razvojne faze:

 1. Forming – utemeljenje;
 2. Storming – orjentisanje;
 3. Norming – razvoj i
 4. Performing – razvijeni tim.

Članovi tima

Tim u sestrnstvu sačinjavaju lider i rukovodilac tima – sestra sa najvišim nivoom obrazovanja. Obično je to glavna medicinska sestra jedinice, odjeljenja itd, a po kvalifikacijama je to Visokastrukovna sestra. Ona mora biti lider sa sposobnošću da utiče na ljude kako bi ostvarili ciljeve. Liderstvo je zapravo proces u kome ljudi slijede lidera.

 • Smjenske sestre koje sprovode Plan njege;
 • Sestre pripravnice koje rade pod nadzorom mentora ili sestara sa višegodišnjim iskustvom;
 • Obučeni bolesnik ili član porodice – samo u aktivnostima za koje nije potrebno stručno znanje;
 • Studenti visokih medicinskih škola koji se nalaze na vježbama ili na kliničkoj praksi iz različitih oblasti, a pod kontrolom vođe tima u sestrinstvu;
 • Učenici srednjih medicinskih škola koji se nalaze na vježbama ili na kliničkoj praksi iz različitih oblasti, a pod kontrolom vođe tima u sestrrinstvu.

Harizmatični lider mora da posjeduje:

 • Visoke nivoe referentne moći,
 • potrebu da utiče na druge,
 • ekstremno visok nivo samopouzdanja,
 • dominaciju, jaku vjeru,
 • spremnost da uvjeri druge u svoje kvalitete,
 • osjećaj za viziju i da istu pravilno prezentuje timu, demonstrira dosljednost i ističe potrebu za tom vizijom,
 • viziju koja predstavlja idealizovani cilj bolje budućnosti od statusa quo,
 • Sposobnost izražavanja vizije – snažno motivaciono sredstvo,
 • Snažno vjerovanje u viziju – lična žrtva,
 • Ponašanje različito od uobičajenog, nekonvencionalnog,
 • hrabrost, da odlučno zauizima odgovarajući stav,
 • doživotno učenje, spremnost na radikalne promjene u ličnom ponašanju i stavovima,
 • sposobnost suočavanja sa kompleksnim situacijama,
 • veliku moć komunikacije i razumijevanja sa sledbenicima…

Strategija i kultura su takođe veoma važne.

Upravljanje utiče na željenu kulturu organizacije:

 • Isticanje na djelu, ne na riječima;
 • Kultura moći (“dobitnici” i “gubitnici”);
 • Kultura uloga (jasno određene uloge);
 • Kultura dostignuća;
 • Potpomažuća kultura (uzajamno pomaganje i ispomoć).

Karakteristike vođe tima

Vođa tima mora da:

 • Rukovodi timom;
 • Planira i organizuje njegu;
 • Obezbjeđuje uslove za sprovođenje njege;
 • Utiče na obezbjeđivanje komfora bolesnika i sestara;
 • Utvrđuje potrebe za njegom;
 • Formira dijagnozu njege i kolaborativne probleme;
 • Postavlja ciljeve njege, planira program njege;
 • Evaluira postignuća;
 • Vrši stručni nadzor nad članovima tima;
 • Prati realizaciju njege;
 • Organizuje i održava stručne sastanke;
 • Sarađuje sa profesorima i saradnicima u nastavi;
 • Ima aktivnu participaciju u radu sa studentima vmss i sms;
 • Koordinira i sarađuje sa ostalim članovima zdravstvenog tima.

Uputstva za lidera – glavnu sestru

 • Pričajte, govorite polako da bi ste prvo sebe čuli;
 • Ne nagrađujte podjednako sve;
 • Nagrade obavezno bazirati na učinku;
 • Obavezno recite pojedincima šta mogu da učine da bi dobili očekivani podsticaj;
 • Koncentrišite se, prije svega na činjenice i informacije ,prije nego na glas i na poluistine i emocije;
 • Zainteresujte zaposlene za promjene i uključite ih u promjene koje sprovodite;
 • Vodite računa da informacije o promjenama i njihovim posljedicama budu tačne, a komunikacija bude otvorena i objektivna;
 • Pobrinite se da zaposleni znaju i shvate na koji će se način sukob rješavati kada do njega dođe;
 • Stalno osluškujte. Suočite se sa problemima prije nego što oni postanu destruktivni, sa posljedicama koje ne možete kontrolisati;
 • Ustanovite pravila ponašanja u svom timu ili grupi i insistirajte na njihovom poštovanju. Članovi tima ne moraju da se dopadaju jedan drugom ali se moraju međusobno poštovati;
 • Bavite se i pitanjima o kojima nije lako razgovarati;
 • Prvo rješavajte one problem koji mogu biti prepreka da se sve obaveze ispune u planiranom roku;
 • Podstičite konflikte među saradnicima ako se oni odnose na poslovne ideje i unaprjeđenje posla;
 • Sprečavajte lične sukobe i netrpeljivost.

Svaki tim u sestrinstvu bi trebalo da funkcioniše po savremenom principu uz primjenu savremenih metoda rada i uz korišćenje savremenih principa zdravstvene njege. Funkcionisanje  i vođenje tima treba da bude zasnovano na primjeni individualnog pristupa pacijentu i postojanja aktivne participacije, odnosno obavljanja njege u saradnji sa bolesnikom.

Nužni preduslov za kvalitetnu komunikaciju u zdravstvenom timu je dvosmjerna komunikacija u kojoj sagovornici šalju i primaju poruke te dobijaju pozitivne ili negativne povratne informacije.

Važna karakteristika komunikacije je i konstruktivnost, odnosno destruktivnost. Kada se misli na odnose u zdravstvenom timu onda treba naglasiti da je konstruktivna komunikacija kreativna i koncentrisana na rješenje problema, sagovornici se poštuju, priznaju se različitosti, dozvoljava se neslaganje, razgovor je otvoren i taktičan, za razliku od destruktivne komunikacije koja nije kreativna, koja je lažna, nepoštena i gruba, a energija se troši na optuživanje, vrijeđanje, zbunjivanje i ignorisanje. Sagovornik se obezvrjeđuje i ismijava, prisiljava na obranu, čime se pogoršavaju međuljudski odnosi, a umjesto rješenja konkretnog problema na poraz sagovornika se gleda kao uspjeh.

“Ako u sestrinstvu ne napredujemo svake godine, svakog mjeseca i svake sedmice, vjerujte mi tada nazadujemo!”

Florence Nightingale (majka sestrinstva)