Prirodni faktori (resursi) Ulcinjske regije

0
357

Prim. dr Gani Karamanaga

 

Ulcinj i njegovo podneblje je jedan od bisera Crnogorskog primorja. Sa svojih sedam ljekovitih faktora (skoro nigdje nema da su zastupljeni svi zajedno) čistim, bistrim i plavim morem, ljekovitim i pješčanim plažama, sumpornom mineralnom vodom, ljekovitim mineralnim blatom (peloidom), morskom soli i njenim matičnim lužinama, te blagom i nadražajnom mediteranskom klimom – predstavlja liječilište poznato u okolini i svijetu.

Morska so

Salinitet morske vode je oko 32 gr/l . Zbog velikog broja sunčanih dana, brzog isparavanja, blagog uzdizanja ulcinjskog polja postoji  mogućnost stvaranja bazena morske vode i dobijanja soli. So je polimineralna i sadrži: K, Li, Sr, Rb, Ca, M, Al, Fe, Si, P, djeliće mikro-organizama iz  morske vode, algi i plaktona čijim raspadanjem nastaju amino kiseline (prolin, triptofan, lizan, histidin). Zbog navedenog se često upotrebljava u medicinsko- balneološke svrhe za liječenje:

– raznih oboljenja reumatske prirode,

– neuroloških bolesti i komplikacija,

– povreda mišića, tetiva i perifernih nerava,

– stanja poslije fraktura i posttraumatizma.

Poslije “branja soli” ostaje solna otopina i tzv. fini peloid kao talog sa dosta visokim sadržajem joda, Mg, Br koji su veoma je korisni u svrhu liječenja.

Mineralne vode

Prve prikaze termomineralnih voda u Ulcinju dao je dr Jovan Kujačić, na osnovu hemijskih analiza još 1925. g. Godine 1932.  A. Ščerbakov ove vode upoređuje sa Ahenskim izvorima u Njemačkoj. Renata Novak i Radoman Đurović, 1970. g. analiziraju vodu Ženske plaže (izloženi podaci su dosta kontraverzni). O mineralnim vodama Ulcinja pisali su i dr Filip, S. Miholić (1956.) i B. Djerković (1980.). Urađena su i istraživanja nalazišta mineralne vode u uvali Valdanos.

Najnoviji projekat istraživanja mineralnih voda, peloida i pijeska na području Ulcinja urađen je 1984. g. (dr. M. Burić, D. Novaković, Z. Popović), na lokalitetu Ženske plaže.

Hemijski sastav vode iz bušotine B-1 prikazan je formulom Kurlova, ima sledeće karakteristike:

M19820H2S44,2 Cl 96 SO4 3 HCO3L t24 Q S18
Na82Mg8 Ca 10

Po balneološkoj klasifikaciji termomineralne vode Ženske plaže su hladne, radioaktivne, sumporovite, mineralne vode, natrijum hloridne. Novije analize pokazuju da se radi o vodi jačih balneoloških karakteristika, sa mineralizacijom od 17,9 mg/l . Temeratura vode iznosi 14,5 stepeni C, što znači da spada u hladne mineralne vode, a bogata je sulfatima, K, radioaktivnim elementima-uranom i Ra. Uz obalu Ženske plaže sumporovita,mineralna voda ističe u more i obogaćuje ga u plitkom dijelu.  U kombinaciji sa suncem i pijeskom   upotrebljava se u ljekovite svrhe.To potvrđuje sve veći broj posjetilaca.

Pijesak

Pijesak ulcinjskih plaža je vrlo sitan, na frakciju od 150-250 mikrona otpada 85% cjelokupne količine, a minerali veće spec. težine su mnogo sitniji. To je blago radioaktivan pijesak, sastavljen  od različitih minerala i predstavlja posebno bogatstvo, ali je do sada nedovoljno  korišćen u  medicinske svrhe. Gotovo trećina je sastavljena od karbonata, više kalcita od dolomita. Utvrđeno je postojanje 24 različitih minerala, najviše ima karbonata, manje kvarca i feromagnezitskih silikata.

Korišćenja pijeska u terapiji se naziva psamoterapijom, jer je zagrejani pijesak pogodan prenosilac toplote zbog higroskopnosti (upijanje znoja), takođe, omogućava produženo znojenje i dobro se podnosi.

Primjena je u obliku lokalnih i opštih aplikacija na T od 45-50o C u trajanju od 20-30 minuta. Ljeti se prirodno zagrijava na suncu i primjenjuje se i na plažama sa helioterapijom (sunčanje-ultravioletni zraci sunca), a zimi se može upotrebljavati zagrijevanjem u plitkim metalnim sudovima ili za to specijalnim uređajima. Indicirana mu je primjena kod:

– raznih povreda lokomotornog system,a

– reumatskih bolesti,

– neuroloških bolesti,

– hroničnih zapaljenja ženskih polnih organa,

– steriliteta (primarni, sekundarni).

Ulcinj ima 19 km plaža sa najfinijim pijeskom izuzetnog biološkog sastava, sa oko 30 minerala od kojih su neki veoma rijetki (Rubidium, Cezium, Stroncium i dr.), a koji su biološki vrlo aktivni.

Peloid (Zoganjsko mineralno blato)

Peloid je blato vrlo masno, tamno sive boje skoro do crne boje, fine koloidne strukture Ph 8,4-8,5 slanog ukusa sa mirisom na sumporovodnik. Fizička svojstva su čestice veličine 0,02 mm nađene u 50% uzoraka, a iznad 0,02 mm u 0,97%. Gustina je 1,4 g/ml. Glavna nalazišta su u blizini Solane, na 2-3 km od mora, a na površini od 9 km, i pokriven je zemljom i pijeskom. Rezerve peloide su ogromne i procjenjuju se na više od 350.000 kubnih metara. Ulcinjski peloid je ispitivan u više navrata, a zadnji puta 1985. g. Uslovi za formiranje peloida su izvanredni zbog blizine mora, bujne vegetacije, prisustva planktona, školjki i puževa koji uginu i raspadaju se.

Peloid predstavlja heterogen sistem koji sadrži: Na, K, Si 02, Al 03, Fe 03, CaO, MgO, CO2, zatim bitumena, minerale iz pijeska, huminske kiseline 3,30%, org. materije, radioakivne. elemenate uran i radijum. Komponente kao što su: S, Ca, P, H2S, CO2 prodiruću kroz kožu djeluju kao biološke aktivne supstance.

Nalazište peloida u Ulcinju je nesumnjivo od velikog značaja i predstavljaju važan faktor, ne samo medicinskog programa, već i razvoja zdravstvenog turizma. Primjena peloida u medicinske svrhe se naziva peloidoterapija i predstavlja veoma važnu metodu fizikalne medicine. Ova metoda ispoljava toplotno i mehaničko dejstvo, te povoljno djeluje na lokalne zapaljenjske procese, regenerativne procese, trofične promjene na koži, a takođe djeluje na simptom bola (analgetički i spazmolitički). Zbog toga ima široku primjenu kod:

– artiritisa, artroza, periarteritisa, tendinitisa, burzitisa, mialgije, fibrozitisa, spondiloze i diskopatije;

– postraumatskih kontraktura;

– usporenog stvaranja kalusa;

– neuralgija i neuritisa, lezija perifernih nerava;

– hroničnih ginekoloških oboljenja kod žena;

– steriliteta;

– postoperativnih infiltrata;

– kod nekomplikovanog (bez ulceracija) varikoznog sindroma;

– upotreba  u kozmetičke svrhe.

Peloid takođe djeluje na extero i interoreceptore nadražajno, izazivajući niz neurohumoralnih i neuroendokrinih reakcija, jer preko kore nadbubrežnih žlijezda izaziva produkciju glikokortikoida što povoljno utiče na inflamatorne procese.

Ovakva nalazišta peloida, sa karakteristikama koje su iznijete, mogu se još samo naći na lokalitetima Mrtvog mora.

Vegetacija

Ulcinjska regija spada u mediteransko-sredozemnu vegetacijsku oblast, te kao takva jeste kompleks zimzelene dendoflore, aromatičnog bilja i dominatno zastupljene mediteranske makije.

Prvi visinski pojas, do 300 m nadmorske visine, karakteriše zimzeleni pojas makije sa ostacima prvobitnih šuma, hrasta crnike, maginja i drugih vrsta.

Poseban značaj ima stoljetnja ulcinjska maslinada. Računa se da u priobalnom dijelu i ulcinjskom zaleđu ima preko 60.000 stabala maslina.

Uvala Valdanos predstavlja jedinstven zaliv veličanstvene ljepote.

Više od 18.000 maslina 1978. g. ustupljeno je na korišćenje tadašnjoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Neznatni kapaciteti za odmor i rekreaciju vojnih osiguranika izgrađeni su  na samoj obali. Najljepši dio ulcinjske maslinade u Valdanosu je prepušten vremenu, propadanju, pokriven je trnjem i šipražjem. Nesavjesnim i nekorektnim držanjem JNA je doprijenela i nepotrebnoj sječi maslina. Računa se da je bez ikakve potrebe posječeno preko 1000 stabala maslina.

Pokrenuta je široka akcija preko Društva za zaštitu maslina iz Ulcinja, ekološkog društva “Kalimera”, Saveza stvarala Albanaca u Crnoj Gori i drugih:

– za povraćaj Valdanosa i cjelokupne maslinade bivšim vlasnicima,

– da Valdanos postane slobodna zona za nesmetani razvoj turizma u svim njegovim vidovima.

Vjeruje se da će ova akcija uroditi plodom i da će se povraćajem Valdanosa i Maslinade u Valdanosu ovaj jedinstveni lokalitet sačuvati od uništenja i biti otvoren svima za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam. Inače u Valdanosu postoje nalazišta sumporovite mineralne vode, koja nisu dovoljno ispitana, ali se tvrdi da su najbogatija i najizdašnija.

Bolesti i stanja koja se mogu liječiti prirodnim faktorima

  1. Hronična ginekološka oboljenja sa posebnim akcentom na primarni i sekundarni sterilitet;
  2. Rehabilitacija posttraumatizma i postoperativna rehabilitacija;
  3. Liječanje i rehabilitacija hroničnih bolesti lokomotornog sistema;
  4. Liječenje i rehabilitacija pojedinih neuroloških bolesti i stanja;
  5. Liječenje pojedinih hiruških bolesti;
  6. Liječenje astme i hronične opstruktivne bolesti pluća;
  7. Liječenje pojedinih kožnih bolesti;
  8. Rehabilitacija kod pojedinih psiho-somatskih bolesti.

Treba naglasiti da su i masline vegetacija koja pripada tzv. POZITIVNIM ŠUMAMA, tj. nema mogućnosti stvaranja alergijskih fenomena i reakcija.