Inovativne farmaceutske kompanije kao partner zdravstvenog sistema

0
497

V Medical konferencija

bojan trkuljaU razvijenim društvima je odavno prepoznato da značaj inovativnih ljekova u mnogome prevazilazi onaj najznačajniji, osnovni efekat na samo zdravstveno stanje pacijenta. Skraćenje dužine liječenja, bolja podnošljivost terapije koja je uslov za veću komplijansu bolesnika, očuvanje radne sposobnosti, smanjenje potrebe za ko-medikacijom, izbjegavanje ili odlaganje skupih operativnih procedura, pa konačno i pretvaranje nekad smrtonosnih oboljenja u hronična stanja sa kojima se živi – samo su neki od efekata inovativnih ljekova. Zahvaljujući ulaganju u razvoj novih terapija, inovativna farmaceutska industrija je već decenijama predvodnik progresa u medicini, zahvaljujući kojem danas uspješnije liječimo bolesti za koje u prošlosti nije bilo zadovoljavajućeg lijeka, pa prosječan ljudski vijek i početkom novog milenijuma nastavlja da raste.

Ono o čemu se rjeđe priča, a to je posebno izraženo u zemljama gdje je dostupnost inovativnih terapija manja, je posredni efekat koji povećanje efikasnosti liječenja ima na zdravstvene sisteme ali i društvo u cjelini. Srednje i dugoročne uštede koje donosi povećanje efikasnosti terapije inovativnim ljekovima imaju povoljan efekat na održivost zdravstvenih sistema, a održavanje radne sposobnosti omogućava pacijentima, ali i članovima njihovih porodica, da ostanu produktivni članovi društva.

Posebno je važno istaći da ljekovi predstavljaju samo mali deo troška liječenja hroničnih bolesti – najviše novca odlazi na hospitalizaciju, njegu i ostale indirektne i posredne troškove – pa čak i u tako teškim stanjima kao što su maligne bolesti, na ljekove odlazi manje od petine ukupnog troška liječenja. Uostalom, i Svjetska zdravstvena organizacija je odavno izračunala da je gubitak produktivnosti usljed bolesti u stvari najveći trošak za ekonomiju jedne zemlje.

U isto vrijeme, zdravstveni sistemi su sve više opterećeni povećanjem incidence hroničnih oboljenja i starenjem populacije, pa je uz sve veća ograničenja budžeta potrebno pronaći nova rješenja kako bi se obezbijedila optimalna dostupnost najsavremenijih terapija. U tom procesu, ne pomaže ni odsustvo kvalitetnih podataka za donošenje odluke o opravdanosti investiranja, usljed nedostataka sveobuhvatnih registara pacijenata u bar onim najčešćim i najznačajnijim oboljenjima.

Sve ovo jasno ukazuje da je za povećanje dostupnosti inovativnih terapija od ključnog značaja intenziviranje saradnje zdravstvenih sistema i farmaceutske industrije. Poboljšanje efikasnosti zdravstvenih sistema podrazumijeva potrebu za posmatranjem sveobuhvatnih troškova i prepoznavanjem prilika za smanjenje administrativnih troškova bez smanjenja prava osiguranika. Finansiranje onih terapija koje donose rezultate i donošenje odluka zasnovanih na naučnim dokazima, uz izbjegavanje nefleksibilnih mjera i pronalaženje rješenja kroz dijalog koji uključuje ne samo farmaceutsku industriju već i struku, udruženja pacijenata i sve druge činioce u zdravstvu, se kroz iskustva razvijenih društava pokazalo kao najefikasnije rješenje.

Jedna od mjera koje stoje na raspolaganju zdravstvenim sistemima, i široko se koristi ne samo u razvijenim zemljama Evrope već i u našem regionu, je potpisivanje takozvanih Posebnih ugovora (u originalu Managed Entry Agreements), instrumenta koji obezbjeđuje optimalan nivo potrošnje zdravstvenog budžeta i omogućava kontrolu nivoa tih troškova tokom kalendarske godine, uz istovremeno povećanje dostupnosti inovativnih terapija.

Za uspješnost ovakvog vida ugovornog odnosa neophodno je da se obezbijedi maksimalna fleksibilnost obje strane. To znači da je poželjno da postoji više tipova posebnih ugovora („skrivena“ cijena, volume cap, value cap, natural rebate…), a da modeli po kojima se ugovori sklapaju budu dovoljno otvoreni da zadovolje specifične karakteristike terapije koja je predmet ugovaranja.

Preduslov da se u ovakvu vrstu ugovorenog odnosa uđe je da zdravstveni sistemi obezbijede sredstva za uvođenje inovativnih terapija. U zemljama našeg okruženja to je urađeno kroz formiranje posebnih fondova za inovativne ljekove, pronalaženje alternativnih vidova finansiranja, ali i kroz sklapanje sporazuma o stabilnosti sa predstavnicima farmaceutske industrije. Farmaceutske kompanije su spremne da kroz dijalog i pronalaženje održivih rješenja koja povećavaju dostupnost inovativnih ljekova obezbijede efikasniji zdravstveni sistem koji će uz optimizaciju troškova donijeti bolje ishode pacijentima.

 

Dr Bojan Trkulja

Udruženje Inovia, Beograd