Integracija u društvo najvažniji zadatak

0
487

U „Prvom crnogorskom, udruženju roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama” trude se da u kontinuitetu sprovode aktivnosti rehabilitacije više od stotinu djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Uz stručni tim na tom poslu, angažovano je i više od 120 roditelja volontera.

Osnovni cilj prve nevladine organizacije u Crnoj Gori koja je u oktobru 1997. osnovana da pruža pomoć djeci sa smet­njama u tjelesnom i mentalnom razvoju bio je i ostao da se toj populaciji omogući postizanje najvećeg mogućeg stepena samos­talnosti, edukacije i socijalne inkluzije. Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama ima, prema riječima predsjednika Skupštine te NVO Sava Kneževića, misiju da „utiče na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu smetnje”. – Naša vizija je stvoriti uslove u društvu koje će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez vrijednos­nih ograničenja. Naš cilj je okupljanje njihovih roditelja, zatim humanista, donatora, sponzora i stručnjaka koji žele da pomognu akcije udruženja, koje su usmjerene ka socijalizaciji, rehabilitaciji i integraciji u društvenu i radnu sredinu ove djece. Cilj nam je i da organizujemo i sprovodimo aktivnosti koje dovesti do toga da se unaprijedi i razvije crnogorski sistem njihove socijalne, zdravstvene i invalidske zaštite – kazao je Knežević. Prema njego­vim riječima, Udruženje trenutno uključuje više od stotinu djece i omladine sa smetnjama u razvoju, starosti od 1-ne do 32-ije godine, a volontira više od 120 roditelja. To nije, pojašnjava on, sistemski i organizovan servis volontera, jer roditelji volontiraju zavisno od potrebe i projekta koji se realizuje. – Volontiranje roditelja se uglavnom odnosi na organizovanje pojedinih događaja, raznih proslava i okupljanja bitnih za Udruženje. Vjero-vatno bi volontersko angažovanje roditelja bilo veće da nijesu opterećeni dvadesetčetvoročasovnom brigom za svoju djecu -ističe Knežević.

Dobra oprema i stručan kadar

Prostorije u kojima radi Udruženje, veličine oko 200 m2, dobijene su na korišćenje od Glavnog grada Podgorice. -Trenutno imamo zaposleno sedmoro ljudi, koji čine stručni tim sastavljen od tri fizioterapeuta, logopeda, defektologa i dva person­alna asistenta koja djeci sa smetnjama pomažu i u njihovim kućama. Prostor je opremljen neophodnom opremom, pa tako raspolažemo sa salom za fizikalne tretmane. Sala je opremljena

strunjačama, stolovima za fizioterapeutski tretman, postoji trenažno biciklo, kosa ravan, lopte, tegovi, kvadriceps i drugo. Imamo dobro opremljen logopedski i defektološki kabinet u kojem postoji kasfa sistem, vibrafon sa sondama, a tu je i veliki broj didaktičkog materijala. Već petnaest godina u našim prostori­jama sprovodimo različite programe rehabilitacije i podrške, kako bismo poboljšali kvalitet života te djece. U tome nam pomažu i učestvuju najbolji crnogorski stručnjaci iz oblasti defek­tologije i fizikalne rehabilitacije. Kroz različite slobodne i projektne aktivnosti radili smo na unapređenju sistema socijalne i zdravst­vene zaštite djece, te davali dobar primjer relevantnim društvenim činiocima – kaže Knežević.

JEDAN OD CILJEVA I OSNIVANJE KARTOTEKE

Osim okupljanja roditelja i pružanja pomoći djeci kako bi se unaprijedio kvalitet njihovog života, postoje još brojni ciljevi Udruženja. Kako je zapisano u njegovom Statutu, cilj je, pored ostalog, i evidentiranje djece, omladine i lica sa posebnim potrebama, te osnivanje kartoteke sa tom evidencijom. Važan cilj je i iniciranje i pružanje pomoći u organizovanju posebnih ustanova za dnevni boravak djece, te isticanje značaja ranog otkrivanja, dijagnostikovanja, rehabilitacije i socijalizacije ove djece. Naravno, jedan od bitnih ciljeva jeste i informisanje šire javnosti o svim problemima vezanim za razvoj djece sa posebnim potrebama.

Realizovali projekte sa domaćim i inostranim institucijama

Knežević ističe da je Udruženje do sada realizovalo preko 20 projekata, a partneri su im bile državne institucije i relevantne međunarodne organizacije. – Imali smo saradnju sa organizacijama kao što su ‘Save the children’, UK, UNICEF, USAID, IRD, ‘Coca Cola Hellenic’, FAKT i CNF. Od državnih institucija, partneri su nam bili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Glavni grad. Udruženje je član crnogorske Nacionalne organizacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – NARDOS. Trenutno su u izradi projekti „Personalni asistenti za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” i „Pružanje socijalnih servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i pružanje psihološke podrške roditeljima”, koji će biti realizovani do kraja godine. – Prethodnih godina smo realizovali niz projekata, od kojih neki, kao što je ‘Igračkoteka’ iz 1997. ili ‘Nastavljamo započeto’ (2007-2008.), i danas traju. Naš rad je podržan Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, čija je potpisnica i Crna Gora – kazao je Knežević.