Iz društva za borbu protiv šećernih bolesti – Bijelo Polje

0
535

Bjelopoljsko društvo za borbu protiv šećerne bolesti postoji već punih 35 godina i formirano je kao jedno od 21-og opštinskog društva u Crnoj Gori, kada je legend­arni čika Đuro Jovanović, pionir i doajen borbe protiv dijabetesa u Crnoj Gori, formirao Savez društava Crne Gore za borbu protiv šećerne bolesti. Bjelopoljsko društvo je imalo, sa kraćim i dužim pauzama, oscilacije u radu, ali ipak postoji i danas i jedno je od rijetkih u Crnoj Gori koje se održalo i koje je aktivno, zahvaljujući entuzijazmu neko­liko aktivista – članova IO Društva.

Posljednjih 4-5 godina, Društvo je izvelo 20 akcija ranog otkrivanja dijabetesa, gojaznosti i hipertenzije, na teritoriji opštine Bijelo Polje. Dobijene rezultate statistički smo obradili, analizirali i iskoristili u naučno-istraživačke svrhe i objavili kao radove na Kongresu ljekara Crne Gore u Bečićima i na Saboru ljekara Sjeverne Crne Gore i Jugoza­padne Srbije u Bijelom Polju. Društvo je za taj period održalo i 10 tribina o dijabetesu, sa učešćem i predava­njima dr Elzane Cikić, interniste endokrinologa, dr Cvijete

Sekulić, interniste kardiologa, dr Zilhe Idrizović, neuro­loga, dr Budimira Rakonjca, interniste nefrologa, dr Mevlida Gusinjac, spec. medicine rada, prim. dr Miroslava Femića, pedijatra, i dr. Prikazivani su edukativni filmovi o dijabetesu i Školi života za djecu sa dijabetesom. Takođe, na akcijama i tribinama besplatno su dijeljeni časopisi, brošure i leci o dijabetesu, savjeti, stručna pomoć, tehnička pomoć oko upotrebe aparata za samokontrolu šećera u krvi i penkala za davanje insulina. Društvo je odigralo važnu ulogu u podizanju svijesti o dijabetesu, značaju prevencije nastanka dijabetesa, ranog otkrivanja dijabetesa, edukacije dijabetičara i prevenciji komplikacija ove bolesti. Uloga je bila značajna i prije 35 godina, kada je bilo „malo” dijabetičara, i danas, kada je dijabetes u totalnoj ekspanziji i „eksploziji”, kako kod odraslih, tako i kod djece, nažalost.

U Bijelom Polju ima više od 2.000 dijabetičara. Sigurno je taj broj i veći, ako znamo da na jednog otkrivenog i registrovanog dolazi i jedan neotkriveni i neregistrovani, što znači i neliječeni dijabetičar, kod kojih komplikacije nastaju znatno brže i ranije.

Djece sa dijabetesom u opštini Bijelo Polje uzrasta do 18 godina ima trideset petoro.

Aktivnosti Društva ograničene su sredstvima koja dobiju po aplikaciji Projekta, svake druge-treće godine, od Komisije za dodjelu sredstava za nevladin sektor opštine Bijelo Polje. Drugih donacija i sponzorstava nema.

 

Piše: prim, dr Miroslav Femić, spec, pedijatar