Klinika za infektivne bolesti

0
3238

[heading size=”7”] Predstavljamo: Klinički centar Crne Gore[/heading]

Istorijat ustanove datira od 50-tih godina prošlog vijeka, kad je osnovano Odjeljenje za infektivne bolesti. Od 2000. godine odjeljenje dobija status Klinike za infektivne bolesti. Danas, nakon šezdeset godina uspješnog rada ove ustanove, u okviru Kliničkog Centra Crne Gore, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima rada. Razvojni put klinike obilježili su značajni uspjesi u radu i istaknuti infektolozi, čija su imena prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i šire, u Evropi i svijetu.

Na Klinici za infektivne bolesti za sada fukcionišu 4 odjeljenja: Odjeljenje za zoonoze (bolesti koje se sa životinja prenose na ljude), osipne i respiratorne infrekcije,  Odjeljenje za infekcije centralnog nervnog sistema sa intezivnom jedinicom, Odjeljenje za AIDS i Odjeljenje za hepatitis i crijevne infekcije.

Na klinici trenutno radi sedam specijalista za infektivne bolesti, od kojih su dva i subspecijalisti kliničke farmakologije i gastroenterohepatologije, i jedan sertifikovani ekspert za transmisivne zoonoze.  Svi specijalisti su članovi  evropskih i svjetskih udruženja koja se bave infektivnim bolestima,  a  dodatno i subspecijalističkih udruženja.

S obzirom na prirodu infektivne patologije, obim posla i realnu opterećenost klinike, značajni su i za sada nepremostivi problemi smještajnih kapaciteta i nedovoljnog broja zaposlenih stručnjaka, da bi se odgovorilo realnim potrebama pacijanata. Kadrovski problemi trajaće sve do završetka specijalističkih studija mladih kolega. Zahvaljujući menadžmentu Kliničkog Centra Crne Gore koji je prepoznao kadrovske probleme od skoro imamo četiri specijalizanta iz  infektivnih bolesti za našu kliniku, a još dvoje mladih kolega od jeseni počinje specijalizaciju. Nezaobilazan i značajan dio tima Klinike za infektivne bolesti su i medicinske sestre i tehničari. Za sada njih 20 pomažu radu ljekara i boravku pacijenta na  klinici, ali je potrebno da se njihov broj u narednom periodu poveća. Na Klinci insistiramo i na njihovom usavršavanju. Glavna sestra Klinike za infektivne bolesti ima završenu visoku medicinsku školu i posjeduje niz sertifikata iz oblasti infektivnih bolesti i hirurgije. U sastavu klinike imamo i jednu višu medicinsku sestru, a četiri medicinska tehničara privode kraju studije u Beogradu i Beranama.

Sve veći broj pacijenata, ne samo iz Crne Gore već i iz regiona i svijeta, traži medicinsku pomoć na Klinici za infektivne bolesti u Podgorici. U Evropi Crna Gora predstavlja značajnu luku kopnenog, vodenog i avio-saobraćaja, kao i poznatu turističku destinaciju. Porast broja turista doprinosi porastu broja opserviranih pacijenata i potencira problem smještaja svih pacijenata na klinici.

Najveći broj pacijenata kojima se pruža dijagnostička, terapijska i druga medicinska pomoć i njega na klinici oboljeli su od respiratornih infekcija, crijevnih infekcija, hepatitisa, infektivnih bolesti koje se sa životinja i glodara prenose na ljude, infekcija centralnog nervnog sistema i AIDS-a.  Nerijetko smo u prilici da dijagnostikujemo i liječimo importovane slučajeve malarije, u posljednje dvije godine i denge, West Nile virusnog encefalitisa.

Iako Klinika za infektivne bolesti zbrinjava veliki broj pacijenata, potrošnog materijala i ljekova neophodnih za tretman oboljelih ima uvijek u dovoljnim količinama. S obzirom na različitu etiologiju infektivnih bolesti koje se liječe na klinici, u korak smo sa centrima u regionu i u dijagnostičkim i u terapijskim smislu. Svi terapijski protokoli odobreni od strane nadležnih institucija u Crnoj Gori na raspolaganju su pacijentima. U slučaju infektivnih bolesti rijetkih za naš region, zahvaljujući relevantnim državnim institucijama, lijek brzo bude dostupan pacijentu.

Problemi sa kojima se susreću zaposleni na klinici u najvećoj mjeri odnose se na nedostatak adekvatnih prostornih kapaciteta. Kao potvrda toga javljaju se problemi globalizacije infektivnih bolesti, među kojima su i „opasne infektivne bolesti“. S tim u vezi, stvaranje uslova za izolaciju pacijenata neminovnost je kod određenih infektivnih bolesti. Ovaj problem prepoznat je od strane menadžmenta Kliničkog Centra Crne Gore i Ministarstva zdravlja, te se radi na njegovom brzom rješavanju. Kao što je već rečeno, edukacija kadra vežan je cilj kome se stremi i koji će znatno podići kvalitet i napredak rada u oblasti infektivne patologije.

Školovanje i  usavršavanje specijalista obavlja se u institucijama i klinikama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Italiji, tako da sa centrima u pomenutim zemljama imamo izvanrednu saradnju. Naša profesionalna komunikacija sa svim centrima koji se bave infektivnim bolestima u regionu je kontinuirana i visokokvalitetna. Upravo je u toku edukacija medicinskih sestara u Institutu za infektivne bolesti u Srbiji. Ljekari Klinike za infektivne bolesti aktivno učestvuju na evropskim, balkanskim i svjetskim kongresima i simpozijumima iz različitih oblasti širokog spektra infektivnih bolesti. U više navrata radovi ljekara sa Klinike za infektivne bolesti nagrađivani su na različitim stručnim skupovima. Nažalost, zbog nedostatka finansijskih sredstava ljekari Klinike nijesu uvijek u mogućnosti da ušestvuju na brojnim i važnim svjetskim kongresima na kojima imaju mogućnost da prezentuju svoje naučne radove.

Pojava novih zaraznih bolesti i njihova ekspanzija zahtijeva dodatnu edukaciju specijalista u evropskim centrima za potrebe dijagnostickih i terapijskih procedura, koja opet u mnogome zavisi od finansijskih mogućnosti. Patologija infektivnih bolesti je kompleksna i zahtijeva saradnju sa specijalistima drugih grana medicine, koju smo ostvarili na zavidnom nivou. Posebno je značajna saradnja sa veterinarskim laboratorijama u Podgorici i Novom Sadu, kao i zajednički naučno-istraživački projekti, podržani od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Klinika je takođe naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, i Visoke medicinske škole u Beranama. Katedru za infektivne bolesti  čine: jedan redovni profesor, jedan docent i dva magistra medicinskih nauka. Rad na klinici organizovan ja tako da svi funkcionišu složno i na visokom profesionalnom nivou, bez obzira o kojoj se etiološki infektivnoj bolesti radi, a sve u interesu pacijenata koji to veoma često prepoznaju. Značaj i obim patologije kojom se bavimo zahtjeva medijsku aktivnost načelnika i odjeljenskih ljekara klinike radi mogućnosti dijagnostike i liječenja infektivnih bolesti koje nijesu klinički jasno manifestne, a imaju teške posljedice.

Svi planovi Klinike za naredni period usmjereni su ka rješavanju dva ključna pitanja; prostornih kapaciteta i edukacije kadra, a primarni cilj svih zaposlenih je unapređenje zdravlja građana Crne Gore.

 

 

  Direktor Klinike za infektivne bolesti

   Doc. dr Dragica Terzić, infektolog gastroenterohepatolog