Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica

0
805

[heading size=”7”]Predstavljamo:[/heading]

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova stacionarnog tipa, koja obezbjeđuje psihosocijalnu podršku korisnika, u cilju smanjenja psiho-fizičkih posljedica usljed dugotrajne upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci osnovana je 2008. godine od strane Skupštine glavnog grada Podgorica, a prve klijente primila je u septembru te iste godine. Do sada je na tretmanu u ustanovi bilo oko 220 klijenata, zavisnika od narkotika, alkohola i kocke.

Tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne poduhvate iz više razloga. Prvenstveno, veliki broj zavisnika, naročito u početnim fazama razvoja bolesti, ne želi da riješi problem bolesti zavisnosti, ili je ta želja deklarativna. Takođe, i kad započnu tretman rehabilitacije i resocijalizacije zavisnici imaju različite otpore prema stručnoj pomoći ili se žele riješiti samo posljedica aktivne faze, a ne svog zavisničkog životnog stila. Međutim, tretman u Javnoj ustanovi počiva na principu da oporavak od bolesti zavisnosti ne predstavlja samo uspostavljanje apstinencije, već podrazumijeva promjenu životnog stila, ponašanja, razmišljanja i stavova,  što je dugoročan proces. Klijenti se samostalno, ili uz podršku porodice, dobrovoljno prijavljuju za boravak i liječenje u ustanovi.

Osnovne programske aktivnosti sprovode se kroz savremene metode rada: psihoterapijsku  podršku, grupni i individualni rad sa klijentima, socioterapiju, porodičnu terapiju i radno-okupacionu terapiju. Pomenute aktivnosti sa klijentima obavlja naš stručni tim kojeg sačinjavaju: psihijatar, psiholog, specijalni pedagog, socijalni radnici, radno-okupacioni terapeuti i profesor fizičke kuture. Da bi korisnik uspostavio kvalitetnu apstinenciju neophodno je praćenje njegovog opšteg zdravstvenog i fizičkog stanja. Ovu vrstu pomoći klijentima obezbjeđujemo zahvaljujući saradnji sa Domom zdravlja Podgorica koji je obezbijedio izabranog ljekara za naše klijente, Hitnom medicinskom pomoći, Infektivnom klinikom KCCG i ostalim klinikama i odjeljenjima u okviru KCCG.

Aktivnosti klijenata sprovode se u prostorijama opremljenim prema visokim standardima. Klijenti su smješteni u dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama i obezbjeđena su im sva tri obroka dnevno. Osim prostorija u kojima se rade grupne i individualne terapije, ustanova posjeduje i teren za fudbal, košarku, teretanu, biblioteku i kompjutersku salu. Ustanova može da primi do 60 klijenata.

Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja klijenta odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano. Iz tog razloga,  rezidencijalni boravak u Javnoj ustanovi traje najmanje 12 mjeseci  i sastoji se iz tri faze: adaptacija, rehabilitacija i resocijalizacija. Period adaptacije traje mjesec dana, i u toku tog perioda klijent je u „izolaciji“, tj. njegov kontakt sa roditeljima i porodicom odvija se preko zaposlenih u ustanovi. U periodu rehabilitacije klijentu su omogućene posjete subotom i nedjeljom i to samo od strane osoba koje klijent navede kao „osobe od povjerenja“,  kao i pozivi jednom sedmično. Pola godine nakon početka tretmana testiraju se postignuti rezultati, što znači da su klijentu omogućeni vikend izlasci svake druge sedmice. Nakon toga, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana koji podrazumijeva volontiranje i podržavanje novih klijenata.

Rehabilitacioni proces podrazumijeva rad na razvijanju klijentovih sposobnosti za zrelo, racionalno ponašanje, kao i za preuzimanje odgovornosti za svoje postupke, odnosno razvijanje klijentovih potencijala za lični rast, kroz mijenjanje navika i eliminaciju neprihvatljivog ponašanja. Pored već pomenutih načina tretiranja klijenata, u ustanovi se radi i po programu „12 koraka“ koji je se u Crnoj Gori primjenjuje od 2006. godine. Taj program obrađuje suštinsko bitnu stvar a to je činjenica da problem nije u drogi već u samom čovjeku. Osoba koja uzima psihoaktivne supstance ima još neki psihički problem koji pokušava da riješi na ovaj način, tako da naš cilj nije samo odvikavanje od droge već i tretiranje problema koji je uzrokovao zavisnost. S obzirom da je narkomanija, od koje pati najveći broj klijenata, hronična recidivirajuća bolest, samo liječenje traje dugo i mora se nastaviti i nakon izlaska iz ustanove. To znači da klijent treba da dolazi na terapije i testiranja u ustanovu i da posjećuje grupe samopomoći kojih trenutno u Podgorici ima dvije. Ukoliko klijent ispoštuje proceduru i ima autentičnu motivaciju za promjenom moći će da se uklopi u socijalne tokove društva i da nastavi svoj životni put.

Proces resocijalizacije u ustanovi odvija se sa ciljem da klijent uskladi svoje ponašanje sa zahtjevima društva, kao i da razvije osjećanja društvene svijesti i samodiscipline. Stručni program koji se sprovodi u ustanovi kreiran je tako da podrazumijeva kompletnu promjenu disfunkcionalnog obrazaca ponašanja klijenata. Shodno tome, sa novim obrascem ponašanja koji više nije destruktivan, klijentu je lakše da se prilagodi i uključi u adekvatno društveno  funkcionisanje. Gore navedeno je utemeljeno na pravilnoj organizacionoj strukturi vremena koja je zastupljena u Javnoj ustanovi, a koja klijentima omogućava da dan prilagode utemeljenim zdravim i kvalitetnim obrascima funkcionisanja.