Najčešći alergeni u dječjoj astmi

0
480

astmaAtopija je nasljedna sklonost ka povećanoj sintezi lgE i nasljeđuje se autozomno dominantno.

Patološki gen je prisutan na dugom kraku 11-og hromozoma. Ne mora se nikada ispoljiti, a ako se ispolji onda se radi o alergiji.

Danas se alergija definiše kao prekomjerno stvaranje lgE antitijela pri  kontaktu sa supstancama u okolini.

U ambulanti dječjeg dispanzera Doma zdravlja Ulcinj izdvajana su djeca sa dijagnozom astme koja je postavljena na osnovu kriterijuma datog od strane Američkog udruženja za pedijatrijsku pulmologiju iz 2012. godine.

Analizom je obuhvaćeno 73 djeteta sa dijagnozom astme. Sva djeca su grupisana u lll grupe prema  uzrastu:

l   grupa    0 – 3 godine   –  15

ll  grupa   3 – 7 godina    –  30

lll grupa   7 – 15 godina  –  28

Kod sve djece rađene su kožne alergološke probe prick testom na inhalacione alergene: bakterije, buđ, kućna prašina, perje, duvan, dermatofagoides, polen drveća, dlaka psa, dlaka mačke, polen trave, polen korova. Kod sve djece su rađene kontrolne probe sa NaCL 0,9% i histaminom 0,1 mg/ml.

U prvoj grupi najčešći inhalacioni alergen je kućna prašina 6 (40%), dlaka psa 4 (27%), dermatofagoides 3 (20%), 2 je bilo bez alergije.

U drugoj grupi najčešći inhalacioni alergen je dermatofagoides 18 (60%), kućna prašina 16 (53%), dlaka mačke 9 (30%), polen drveća 6 (20%), perje 4 (13%), dlaka psa 4 (13%),  polen trava 1      (3,3%) i polen korova 1 (3,3%), buđ 1 (3,3%).

U trećoj grupi najčešći inhalacioni alergen je dermatofagoides 22 (79%), kućna prašina 20 (72%), dlaka mačke 16 (57%), polen drveća 12 ( 42%), dlaka psa 9 (32%), polen trava 6 (22%), perje 5, (18%), buđ 3 (11%).

Zaključak:

Najčešći alergen kod djece do 3 godine je kućna prašina, a kod ostale dvije grupe je dermatofagoides.

Interesantno je da ni u jednoj grupi djece nije detektovana alergija na duvan.

 

Prim. dr Srećko Hajduković
Spec. za dječje bolesti
Dom zdravlja „Bogdan Vujošević“, Ulcinj