Nesteroidni ljekovi u nefarmakološkoj terapij

0
558

[heading size=”6”]Naučni skup koji je 19. aprila održan u hotelu Podgorica imao je za temu pojašnjenje aspekata primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u terapiji. Organizator je bila svjetski poznata farmaceutska kompanija Berlin chemie. Ovo je bila i prilika da se ukaže na karakteristike lijekova ove vrste koji pripadaju proizvodnom asortimanu Berlin chemija[/heading] FIZIKALNA TERAPIJA • NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORI

Na naučnom skupu upriličenom povodom Berlin chemijeve inicijative raspravljalo se o značaju i efektima primjene nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Primjena nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u fizikalnoj medicini bila je predmet izlaganja dr Željane Škarić-Karanikić, iz KCCG. Objašnjavajući mehanizam primjene lijekova, tj. sinhronijskog tretmana lijekom i nosiocem lijeka, ona je navela i podatak da se traume i frakture javljaju u oko 9% svih uzročnika bola kod pacijenata, neurogeni bol zahvata oko 7% te populacije, a muskuloskeletni čak oko 41% svih uzročnika. Obrazlažući principe sprovođenja i rezultate studije sprovedene u matičnoj zdravstvenoj organizaciji, dr Škarić-Karanikić istakla je da kada je u pitanju oblik fizikalne terapije koji se pokazuje kao najefektivniji u terapiji sindroma karpalnog tunela, prednost pripada elektromioneurografiji. U odnosu na medikamentoznu terapiju, fizikalna terapija pokazuje veću djelotvornost, ali ne treba zaboraviti važnu preporuku da medikamentozna terapija može da bude dobra dopuna izikalnoj terapiji.

Dr Vesna Bokan, iz KCCG govorila je na temu Fizikalna medicina u liječenju muskuloskeletnog bola. Ona je istakla podatak da je ova vrsta bola statistički veoma značajan uzročnik radne nesposobnosti (do 30% svih kratkoročnih bolovanja). Navodeći osnovnu klasifikaciju muskuloskeletnog bola: amputacije anatomije i fiziologije muskuloskeletnog sistema, biomehanika, karakteristike hoda, bol u zglobovima i kičmenom stubu, dr Bokan je posebno obratila pažnju na tretman poremećaja zgloba koljena, zgloba ramena i lumbosakralnog regiona. Fizijatrima je poznato da kada se odluče za terapiju zgloba koljena sonoforezom, treba da izaberu jedan od dva njena osnovna oblika primjene: impulsnu ili kontinuiranu. Iako kontinu­irana sonoforeza za sada ima doktrinarnu prednost, na ovom predavanju data je i preporuka o uzimanju u obzir i drugog oblika terapije. To se vrši iz dva razloga: zbog isključenja postojanja termičkog efekta, time i boljeg očuvanja djelotvor­nosti sonoforeze, kao i bolje koncentracije lijeka aplikovanog ovom metodom. Dajući uporedni pregled metodske efikas­nosti u liječenju, dr Bokan je navela i rezultate istraživanja prema kojima se zbog primjene izikalne terapije u liječenju bolesti vezivnog tkiva i dijabetesa u etiologiji kod 57.1% ukupnog broja ispitanika uočava poboljšanje zdravstvenog stanja. Ovo svakako ukazuje na značaj primjene ove veoma popularne nefarmakološke metode.

Predstavnik Berlin chemijevih proizvoda, najprije nesteroidnih antiinflamatora, bila je mrph. Slađana Đorđević. Ona je govorila o dejstvima, načinu primjene i doziranja preparata: Fastum gelu, Lioton 1000 gelu, deksomenu i deksketoprofenu. U spektru brojnih i raznovrsnih efekata terapije ovim sredstvima treba ukazati na višegodišnje iskustvo, te agilnost, eikasnost i komfornost njegove pri­mjene. Posebno je bilo riječi o brzini efekta primjene opisanih lijekova. Prezentaciji nije bilo strano ni objašnjenje mehanizma pojave neželjenih efekata terapije visoko selek­tivnim antiinlamatorima, tako da je opis dejstva lijekova u potpunosti zaokružen.

Nesteroidni lijekovi čine važan prateći element izikalne terapije. U tom smislu, izijatrima, ali i ostalim stručnjacima iz ove oblasti, nameće se obaveza da u sklopu stalne edukacije rade na upoznavanju najnovijih dostignuća iz ove oblasti. Budući da broj studija nikada ne može biti prevelik, bilo bi poželjno i da se angažuju na tom planu kako bi dali doprinos primjeni što efektivnije terapije.