NVO „PREPOROD“- Nikšić

0
805

Predstavljamo:

NVO „PREPOROD“- NIKŠIĆ

 

NVO „Preporod“ je registrovan 26. juna 2006. godine na Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga. Smatraju nas začetnicima vaninstitucionalnog tretmana zavisnika od droga u Crnoj Gori. Kao najstariji u Crnoj Gori, makar kada je vaninstitucionalni tretman u pitanju, primjećujemo poboljšanje u posljednjih devet godina. Kada smo počeli sa radom, bili smo jedina NVO koja je pružala konkretnu pomoć zavisnicima/cama sa ciljem da osoba koja je zavisna prestane to biti. Uslova za dugotrajan stacionaran tretman zavisnika/ca nije bilo ni u javnom zdravstvu. Danas već postoji još par nevladinih organizacija koje pružaju konkretnu pomoć, a takođe je i država osnovala JU za pomoć, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci. Još uvijek ima mnogo prostora da se stvari unapređuju i usavršavaju, i Crna Gora ide u tom pravcu. Da li je to dovoljno da proporcionalno „isprati“ kretanja na nelegalnom tržištu opojnih droga, pokazaće vrijeme.

Osnovne djelatnosti NVO „Preporod“ su:

–          praktična pomoć i savjetovalište zavisnicima/cama i njihovim porodicama

–          (re)socijalizacija i (re)integracija i

–          primarna prevencija, edukacija i informisanje.

Direktna pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama se realizuje kroz niz servisa podrške iskustvenog i stručnog karaktera i to:

-Motivacija za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana u komunama i terapijskim zajednicama;

-Savjetovalište za zavisnike koji su istovremeno i počinioci krivičnih dijela;

-Savjetovalište za roditelje i druge članove porodica;

-Savjetovalište za zavisnike/ce koji su pozitivni na krvlju prenosive infekcije, HCV i HIV;

-Savjetovalište za zavisnike/ce od alkohola i nikotina;

-Psihološki tretman za osobe koje zloupoztrebljavaju alkohol i za one kod kojih se već razvila zavisnost;

-Besplatna telefonska info linija;

-(Re)socijalizacija i (re)integracija!

Već tri godine u „Preporodu“ postoji prva besplatna info linija za zavisnike/ce u Crnoj Gori  (0800 81 400), koja je besplatna za pozive iz svih mreža fiksne i mobilne telefonije na teritoriji Crne Gore, i zaokružuje spektar BESPLATNIH servisa koji su potrebni da osoba riješi svoj problem sa zavisnošću.

Problem zavisnosti nije riješen po povratku sa stacionarnog tretmana iz komuna, terapijskih zajednica ili od nekuda drugdje, o čemu govore činjenice da se jedan broj ljudi vraća u zavisnost i vrti u krugu: ulica-liječenje-zatvor-ulica. Ubjeđeni smo da je (re)socijalizacija preduslov za potpunu slobodu i samostalan život i rad.

U „Preporodu“ se proces resocijalizacije realizuje kroz:

-Praćenje i podršku povratnicima/cama sa tretmana liječenja iz komune, terapijske zajednice ili neke druge ustanove (zatvor, bolničko liječenje, ustanove socijalne zaštite,…);

-Individualno i grupno, iskustveno i stručno savjetovanje osoba koje su uspješno završile programe rehabilitacije;

-Grupe podrške: “Živim na vrijednostima koje su mi dale slobodu” ;

-Pomoć u izgradnji lične nezavisnosti u socijalnom, ekonomskom i duhovnom smislu;

-Doškolovavanje i osposobljavanje za rad;

-Pomoć pri zaspošljavanju;

-Zajednički provedeno slobodno vrijeme;

Primarna prevencija, edukacija i informisanje obuhvata programe informisanja cjelokupne javnosti o bolesti zavisnosti, u svim njenim fazama, sa specifičnom pažnjom na učeničku populaciju. Ovaj dio programa sastoji se od sljedećih aktivnosti:

-Organizovanje edukativnih predavanja za učenike i studente;

-Zajedničke akcije i promocije zdravih stilova života sa institucijama sistema (lokalne samouprave sa Kancelarijama za prevenciju narkomanije, Uprava policije Crne Gore…), i drugim relevantnim organizacijama, medijima i sl.

Primaran cilj NVO „Preporod“ je pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama.

Svi članovi NVO „Preporod“ dvadeset četiri časa dnevno posvećeni su pružanju pomoći zavisnicima i njihovim porodicama, širenju servisa podrške kojima olakšavamo postizanje naših ciljeva i njihovom stalnom usavršavanju, nezavisno od toga da li se usavršavamo praksom ili stalnim učenjem i usvajanjem praksi koje provjereno donose rezultate. Svaki je dan priča za sebe, sa novim ljudima, sa sličnim a opet potpuno različitim problemima, jer različito utiču na sve te ljude, različito ih doživljavaju, i različite posljedice u različitim vremenima nose.

Ono po čemu je NVO „Preporod“ prepoznat je činjenica da za sve zavisničke strukture obezbjeđuje dugotrajan stacionaran (besplatan) tretman, u terapijskim zajednicama i komunama, širom Evrope. Kako u Crnoj Gori još uvijek ne postoje uslovi za dugotrajan stacionaran (besplatan) tretman zavisnica, a kamoli zavisnica koje imaju djecu, jako je bitno pomenuti da  zavisnice (sa djecom ili bez njih) mogu dobiti ovu vrstu tretmana preko NVO „Preporod“.

Kada je tretman zavisnika/ca u Crnoj Gori u pitanju, NVO „Preporod“ je bio pionir u mnogim stvarima, počev od kontinuiranog iskustvenog motivacionog savjetovanja, preko iskustvenog porodičnog savjetovanja, upućivanja na rehabilitaciju u komune i terapijske zajednice, do (re)socijalizacije i besplatne telefonske linije.