Obezbjeđivanje efikasnijih zdravstvenih usluga u Jadransko-jonskoj regiji

0
512

15Ministarstvo zdravlja Crne Gore jedan je od 15 partnera u IPA projektu “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”, koji od 2013. godine finansira Evropska komisija i realizuje u osam zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Srbija i Albanija). Ukupna vrijednost projekta je 6,293,496.41 €, a opredijeljena sredstva za Crnu Goru su 419,306.85€. Projekat obuhvata programe akreditacije zdravstvenih ustanova, mapiranje institucija i mapiranje seta zdravstvenih usluga neophodnih za brzo i efikasno pružanje prve pomoći građanima koji borave u našoj zemlji. Cilj projekta je da se, korišćenjem modernih informatičkih tehnologija, osigura mobilnost pacijenata, kao i ljekarskog kadra i usluga, kroz razvoj prekograničnog modela održive i efikasne komunikacije i razmjene podataka i iskustva među pružaocima zdravstvenih usluga, a sve u svrhu smanjenja nepotrebnog kretanja pacijenata u Jadransko-jonskoj regiji. Ministarstvo zdravlja Crne Gore do sada je realizovalo brojne aktivnosti u sklopu ovog projekta, kao što su, nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove i mapiranje postojećih zdravstvenih ustanova i seta zdravstvenih usluga koje pružaju, neophodnih za brzo i efikasno pružanje prve pomoći građanima koji borave u našoj zemlji. Takođe, završeno je anketiranje 27 zdravstvenih i institucija zdravstvene njege na teritoriji Crne Gore, u cilju dobijanja opštih informacija o uslugama koje pružaju, a značajno je i učešće crnogorskih predstavnika na međunarodnim skupovima, koji su organizovani u cilju razmjene podataka i iskustava i prezentacije postignutih rezultata u ovoj oblasti. Aktivnosti na projektu su podijeljenje u skladu sa radnim paketima, kojih ima ukupno sedam. Za svaki radni paket i za njegovu implenetaciju zadužen je po jedan partner na projektu, dok svi ostali partneri imaju zaduženja za realizaciju radnih paketa. Dio sredstava utrošiće se za tehničke preduslove za mobilnost pacijenata (opremanje institucija koje prihvataju pacijente ili vrše njihov transport – hitna pomoć, aerodromi, luke) i stvaranje komunikacionog softwera između zemalja. Benefiti koji će se dobiti realizacijom projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite” su bolja informisanost o vrsti i broju usluga, kao i pružaocima zdravstvene zaštite u svakoj od zemalja učesnica, zatim bolja informisanost o kadrovima, specijalizacijama, standardima pružanja usluga na nivou zdravstvenih institucija. Uz to, projekat će doprinijeti povećanoj efikasnosti i dostupnosti pojedinih servisa, ažuriranju medicinskih podataka, kao i edukaciji zaposlenog osoblja, standardizaciji procesa i mogućnosti implementacije primjera dobre prakse. Jedan od zadataka svih partnera u projekta je učešće i organizacija internacionalnih skupova, shodno random planu projekta, a cilj je promocija postignutih rezultata iz pojednihi oblasti i primjera dobre prakse, na osnovu evidencija uočavanje daljih mogućnosti za dalju saradnju i investicije u zdravstvu. Ministarstvo zdravlja je bilo domaćin nekoliko internacionalnih workshopova, u okviru projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”. U Kotoru je u septembru 2015.godine održan skup na temu: “Permanentno prikupljanje i analiza podataka u jadranskoj prekograničnoj mobilnosti u zdravstvenoj zaštiti i njezi”, u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore. Učesnici iz zemalja članica projekta, tokom dvonevnog workshopa prezentovali su postignute rezultate u proteklom periodu iz različitih oblasti zdravstva i drugih sektora koji su povezani sa zdravstvom, kao i planirane aktivnosti, koje se odnose na mapiranje institucija koje će se nalaziti na zajedničkoj mapi, sa osnovnim podacima o kapacitetima i uslugama koje pacijenti mogu da dobiju, zatim na akreditaciju zdravstvenih ustanova i standardizaciju usluga koje moraju da budu usklađene sa EU standardima. Međunarodna konferencija na temu: “Informatičko-komunikaciona tehnologija u zdravstvu – podrška implementaciji zakonske regulative, monitoring i evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite”, u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore, održana je 11. i 12. maja 2016. godine u Podgorici. Okupila je oko 70 učesnika iz svih crnogorskih zdravstvenih ustanova, a kroz video prezentacije predstavili su se i stručnjaci iz ove oblasti iz regiona. Tokom dvodnevne međunarodne konferencije, u izuzetno konstruktivnoj i sveobuhvatnoj razmjeni mišljenja i iskustava, obuhvaćeni su svi segmenti kompleksnog zdravstvenog sistema, s posebnim naglaskom na kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, kao jednom od prioriteta Ministarstva zdravlja. Skup je imao konsultativno-edukativni karakter, s ciljem adekvatne primjene novog seta izuzetno važnih strateških dokumenata, koje je krajem prošle godine donijelo Ministarstvo zdravlja. Internacionalni workshop, na temu: „ICT u zdravstu-podrška implementacij zakonske regulative, monitoring i evaluacija kvaliteta zdravstvene zaštite“, u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore, održan je 29. i 30. avgusta 2016.godine u Budvi. Na skupu je naglašeno da je sprovođenju reformskih procesa od neprocjenjive važnosti da zdravstveni radnici svojim iskustvom doprinesu sagledavanju svih aspekata u mogućnosti primjene kriterijuma i pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite i budu konstruktivni i racionalni predlagači njihovih eventualnih izmjena, i u krajnjem, bitna karika u obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite. Učesnici iz crnogorskih zdravstveni institucija i zemalja članica projekta, tokom dvonevnog workshopa prezentovali su postignute rezultate u proteklom periodu iz različitih oblasti zdravstva i drugih sektora koji su povezani sa zdravstvom, kao i planirane aktivnosti koje se odnose na mapiranje institucija koje će se nalaziti na zajedničkoj mapi, sa osnovnim podacima o kapacitetima i uslugama koje pacijenti mogu da dobiju, zatim na akreditaciju zdravstvenih ustanova i standardizaciju usluga koje moraju da budu usklađene sa EU standardima. Predstvanici Ministarstva zdravlja aktivno su učestvovali i na brojnim interancionalnim skupovima, koje su organizovali partneri na projekta iz Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, gdje su kroz prezentacije, učešće u sesijama i diskusijama, prezentovali aktivnosti koje su sprovedene i treba da se realizuju u okviru projekta. Svi partneri na projekta, kako je dogovoreno na zajedničkim sastancima, u narednom periodu radiće na obezbjeđivanju tehničkih preduslova za mobilnost pacijenata, odnosno na opremanju institucija koje prihvataju pacijente ili obavljaju njihov transport – hitna pomoć, aerodromi, luke, kao i na programu akreditacije zdravstvenih ustanova i stvaranju komunikacionog softwera između zemalja i na pripremi završnog izvještaja o sprovedenom istraživanju u zdravstvenim institucijama Jadransko-jonske regije. Projekat će doprinijeti konstruktivnijem sagledavanju prostornih i kadrovskih kapaciteta u zdravstvu Crne Gore, kao i mogućnost dalje i bolje saradnje sa zemljama učesnicima na projektu.