Online prijava neželjenog dejstva lijeka (www.calims.me)

0
424

calims sajtOd marta 2017. zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori je na raspolaganju aplikacija za online prijavu sumnje na neželjeno dejstvo lijeka, dostupna preko portala CALIMS (www.calims.me). Program za online prijavljivanje je razvio Kolaborativni Centar SZO – Uppsala Monitoring Centar (Uppsala Monitoring Centre, UMC), sa ciljem podrške razvoju sistema spontanog prijavljivanja u državama članicama Programa SZO za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova.

Aplikacija za online prijavu je prilagođena zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori, lako je dostupna (www.calims.me) i jednostavna za upotrebu.

 Zašto prijaviti?

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) u kontinuitetu radi na unapređenju sistema prijavljivanja sumnji na neželjena dejstva ljekova od strane zdravstvenih radnika. Prijave sumnje na neželjeno dejstvo lijeka, medicinsku grešku, neracionalnu primjenu ili zloupotrebu lijeka, koje dostavljaju zdravstveni radnici, za nas predstavljaju dragocjen izvor informacija. Bez obzira na intenzivnu međunarodnu saradnju i razmjenu podataka važnih za bezbjednu primjenu ljekova, efikasnost i svrsishodnost nacionalnog sistema farmakovigilance u velikoj mjeri zavise od podataka prikupljenih sistemom spontanog prijavljivanja.

Ipak, najveći  broj ispoljenih neželjenih dejstava još uvijek ostaje neprijavljen, čak i kada ih zdravstveni radnici prepoznaju, obustave primjenu suspektnog lijeka i primijene odgovarajuću terapiju za  liječenje neželjene reakcije. Neprijavljivanje neželjenih dejstava  usporava proces prikupljanja podataka o bezbjednosti lijeka koji je u prometu, a time i odlaže donošenje odgovarajućih odluka, te sprovođenje mjera neophodnih za minimizaciju rizika koji prate njegovu primjenu. Razlozi za neprijavljivanje su brojni, a jedan od najčešćih je nedostatak vremena za pronalaženje, popunjavanje i slanje obrasca za prijavu neželjenog dejstva. Iz tog razloga, trudimo se da omogućimo više puteva prijavljivanja, kako bi svaki zdravstveni radnik, u trenutku kada posumnja na neželjeno dejstvo lijeka, imao na raspolaganju jednostavan, brz i efikasan način da o tome obavijesti CALIMS.

Kako prijaviti?  

Osim standardnog obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka i forme za prijavu neželjenog dejstva lijeka u integralnom zdravstvenom informacionom sistemu,  zdravstveni radnici u Crnoj Gori sada mogu koristiti i aplikaciju za online prijavu, koja je dostupna preko portala CALIMS – www.calims.me.

Forma za online prijavu sumnje na neželjeno dejstvo lijeka se sastoji iz četiri osnovna dijela: Izvještač, Prijava, Sažetak i Kraj. Kao i prilikom popunjavanja papirnog obrasca, osnovni podaci o izvještaču, pacijentu, suspektnom lijeku i ispoljenom neželjenom dejstvu su neophodni da bi prijava neželjenog dejstva lijeka bila validna. Polja koja je neophodno popuniti da bi prijava bila validna su na aplikaciji označena zvjezdicom, a znakom pitanja su označena pojašnjenja data za popunjavanje određenih polja.

Dio Prijava sadrži najviše polja, koja se odnose na podatke o pacijentu, primijenjenim ljekovima i ispoljenim neželjenim dejstvima. Prilikom popunjavanja prijave, potrebno je da zdravstveni radnik u polje Kontakt podaci izvještača unese svoje ime, prezime, specijalnost, kao i ustanovu u kojoj je zaposlen. Podaci o izvještaču se smatraju povjerljivim i koriste se samo za potrebe procjene prijave. Kontakt podatke je neophodno unijeti kako bi izvještač dobio povratnu informaciju od strane CALIMS, u vidu odgovora izvještaču koji sadrži i stručnu procjenu prijave. Takođe, u  situacijama kada je važno prikupiti dodatne informacije vezane za prijavljeni slučaj, CALIMS kontaktira zdravstvenog radnika koji je poslao prijavu.

Nakon popunjavanja odgovarajućih polja u dijelu Prijava, zdravstveni radnik prelazi na sljedeću stranu – Sažetak, gdje može pregledati podatke koje je unio. Nakon pregleda prijave, izvještač se može, ukoliko je potrebno, vratiti na prethodnu stranu i izvršiti korekcije podataka, a zatim poslati prijavu. Nakon što pošalje prijavu putem online aplikacije, zdravstveni radnik dobija obavještenje da je prijava uspješno poslata, na email adresu koju prilikom popunjavanja prijave unese u polje Email. Mail potvrde da je prijava uspješno poslata sadrži i link pomoću kojeg zdravstveni radnik može pogledati i štampati prijavu koju je kreirao.

Nadamo se da će mogućnost online prijave koristiti prije svega zdravstveni radnici koji su zaposleni u privatnom sektoru, kao i zdravstveni radnici u javnom sektoru koji nijesu direktno povezani sa CALIMS putem integralnog zdravstvenog informacionog sistema. Prijave koje zdravstveni radnici pošalju putem online aplikacije se automatski smještaju u nacionalnu bazu podataka CALIMS (VigiFlow), što ostavlja više vremena za kodiranje prijavljenih neželjenih dejstava i analizu dostavljenih informacija. Sve prijave koje zdravstveni radnici dostave CALIMS, prosljeđuju se u globalnu bazu podataka o neželjenim dejstvima ljekova (VigiBase), koja trenutno sadrži preko 14 miliona prijava.

Svaka prijava neželjenog  dejstva lijeka je, bez obzira na način dostavljanja CALIMS, bodovana od strane Ljekarske, odnosno Farmaceutske komore Crne Gore, kao vid kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika.

 

Mr ph. Veselinka Vukićević
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Odjeljenje za farmakovigilancu