Farmaceuti primjenjuju profesionalne standarde

0
513

[heading size=”5”]Održana Konferencija o sprovođenju evaluacje kompetencija crnogorskih farmaceuta. U dva kruga farmaceuti procjenjivali stepen primjene specifičnih pokazateja kompetencija prema očekivanom standardu, kako sopstvenih, tako i svojih kolega u svakodnevnom radu, pri čemu je evaluacija pokazala zastupljenost istih veću od 80 procenata. [/heading] – Rezultati prva dva kruga evaluacije naučno-stručnih kompetencija farmaceuta u Crnoj Gori pokazali su da naši farma­ceuti primjenjuju očekivane standarde u veoma visokom procentu, rade u skladu sa etičkim kodeksom ponašanja, a zastupljenost svih grupa kompetencija je iznad 80 odsto – kazala je mr pharm. Amela Gusinjac, iz Javne ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”, na Prvoj Konferenciji o sprovođenju evaluacije kompeten­cija farmaceuta u Crnoj Gori.

Evaluacija je započeta prije godinu dana, a obavljena su dva kruga od kojih je prvi bio po modelu “samoprocjene”, a u drugom su kompetencije farmaceuta procjenjivale njihove kolege.

Amela Gusinjac kazala je da se kolege iz okruženja veoma malo razlikuju od crnogorskih farmaceuta, te da je kod njih procenat zastupljenosti svih grupa kompetencija nešto niži.

– Rezultati dobijeni nakon oba kruga evaluacije kompe­tencija nijesu se značajno razlikovali, a pokazali su podjednaku zastupljenost sve tri grupe kompetencija. “Samoprocjenom” farmaceuti smatraju da je primjena očekivanih standarda za svaku grupu kompetencija podjednako značajna, iako blagu pred­nost daju profesionalnim i ličnim kompetencijama (34%). Kolege iz državnog sektora smatraju da se očekivani profesionalni standardi gotovo uvijek primjenjuju sa vrijednošću od 56-85%, dok je procenat istih, kako procjenjuju kolega iz privatnog sektora, znatno veći i kreće se od 75 do 97 odsto. Za razliku od samo­procjene, rezultati “procjene” kompetencija ukazuju da su u svakodnevnom radu farmaceuta najviše razvijene kompetencije upravljanja i organizacije (37%). U okviru stručnih kompetencija, kako je ocijenjeno, najbolji smo u pružanju informacija i savjeta pacijentu, prevenciji interakcija lijeka, uočavanju i rješavanju medikacijskih grešaka. Takođe, vrlo precizno vršimo odabir doze i oblika lijeka, tačno označavamo lijek, i recept nam je uvijek jasan. Veliku pažnju posvećujemo primjeni principa farmakoterapije – kazala je Gusinjac, ističići da rezultati oba kruga pokazuju kako se više pažnje mora posvetiti promociji zdravlja, pripremi ljekova, jako važno – primjeni smjernica, praćenju ishoda terapije, bilježenju intervencija, te prijavi neželjenih dejstava ljekova.

Prema njenim riječima, kompetencije orga­nizacije i upravljanja kod farmaceuta u državnim apotekama su razvijene u procentu od 60 do 85 odsto, dok je u privatnom sektoru, po njihovoj procjeni, ta vrijednost veća, i kreće od 67 do 95 odsto.

– Odlični smo u organizaciji, nabavci, tim­skom radu, a moraju se poboljšati fmansije, kvalitet usluge i briga o zalihama. Što se tiče implementacije profesionalnih i ličnih kompetencija, smatramo da su dosta dobro zastupljene, sa 55 do 93 odsto. Odlično poznajemo zakonodavstvo i regulativu, ponašamo se u skladu sa etičkim standardima, a slabe strane su nam stručno usavršavanje i razvoj kompetencija, komunikacijske vještine, te sprovođenje istraživanja. Posmatrano u odnosu na Globalni okvir, kod nas se uvijek primjenjuje 50 odsto kompetencija, a samo ponekad napravimo grešku u preostalih 50 procenata – kazala je Gusinjac.

Prema njenim riječima, cilj je da sve grupe kompetencija postignu 75% primjene, a to se može postići poboljšanjem edukacije, organozovanjem istraživanja, timskim radom, većom brigom o zali­hama, prepoznavanjem dijagnoze i savjetovanjem pacijenata. Korišćenjem što većeg broja specifčnih pokazatelja kompetencija u svakodnevnom radu farmaceuta, naglasila je Gusinjac, doprinijeće pobolj­šanju kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite.

Kompetencije su mjerilo apotekarske prakse

Otvarajući skup, predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, mr. pharm Mira Žugić, kazala je da kompetencje “njesu ništa drugo nego mjerilo farma­ceutske djelatnosti, koju farmaceuti obadaju u skladu sa pravilima i smjernicama dobre apotekarske prakse”.

– U Farmaceutskoj komori Crne Gore ne zaostajemo za farmaceutima bilo gdje u svjetu. M poštujemo stavove Svjetske zdravstvene organizacje

Svjetske organizacje farmaceuta, koji govore da pažnju apotekara treba skrenuti sa lijeka ka pacjentu. Ali, to u našoj djelatnosti i nje ništa novo, jer mi znamo da je pacjent u centru farmaceutovog rada. Postoji, djelom u javnosti, a obično neki prećutni stav, da farma­ceuti rade za profit. To, međutim, nje tačno jer farma­ceuti prvenstveno rade za pacjenta i posvećeni su brizi za njegovo zdravlje. Poštujemo sve etičke principe

radimo tako da nam se pacjent vrati, a to će se desiti ako ima povjerenja u nas. Tim vraćanjem paci­jenta, odnosno zadobjanjem njegovog povjenja, zadovo^ićemo sve standarde, tako da neće izostat ni profit, ali će u prvom planu uvjek biti briga i pažnja za zdrav^e pacjenta. Farmaceuti su dužni da mijenjaju svoju djelatnost na bo^e, zarad budućih generacja -kazala je Žugić.

Farmaceutska zdravstvena zaštita

Mr pharm. Gusinjac je podsjetila da se krajem 20. vijeka počeo razvijati novi koncept farmaceutske prakse – Farmaceutska zdravstvena zaštita, koja podra­zumijeva da svaki farmaceut preuzima odgovornost za pružanje sigurne i racionalne terapije, a sve u cilju poboljšanja zdravstvenog statusa pacijenta.