Podsticanje inovacija u pružanju socijalno-zdravstvenih usluga za stare

0
406

[heading]Promocija regionalnog socijalnog razvoja kroz umrežavanje javnog i volonterskog sektora[/heading]

Institut za javno zdravlje, u saradnji sa Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid i još 11 partnera iz 6 zemalja Jadran­ske regije, realizuje prekogranični projekat „NET-Age”. Vodeći partner je Regija Marche – Odjeljenje za socijalne i zdravstvene programe iz Italije, dok su ostali partneri: Udruženje volontera Regije Marche (Italija), Grad Split (Hrvatska), Udruga Mi (Hrvatska), Regionalno vijeće Lezha (Albanija), Caritas Albania (Albanija), Institut za javno zdravlje (Crna Gora), Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (Crna Gora), Pokrajinska kan­celarija za socijalnu zaštitu (Srbija), Novosadski humanitarni centar (Srbija), Kanal ob Soci (Slovenija), Regija Emilia Romagna (Italija). Pridruženi partner na projektu je Evropski volonterski centar iz Brisela (CEV). U svakoj od pomenutih zemalja projekat realizuju po dva partnera, i to jedan iz javnog i jedan iz civilnog sektora. Projekat je ffnansiran sredstvima iz IPA Adriatic pre­kogranične saradnje i traje do maja 2015. godine.

Projekat ima za cilj osnaživanje i razvoj održivih kapac­iteta za sprovođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe, te promociju aktivnog starenja u Jadranskoj regiji. Novi inovativni projekti pružanja socijalno-zdravstvenih usluga starijim osobama garantuju aktivni, zdraviji i samostalniji život, a u isto vrijeme doprinosi se održivosti sistema održavanjem ravnoteže između kvalitetne usluge i troškova usluge.

Crna Gora je, kao i ostale zemlje, suočena sa problemom starenja populacije i zbog toga, kao i u ostalim zemljama Evrope, vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno su u potrazi za novim rješenjima u vezi sa brigom o starima. Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Starost stanovništva uslovlja sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare (socijalna i zdravstvena zaštita prije svega). Pored navede­nog problema starenja stanovništva, u Crnoj Gori postoji i visoka stopa migracije mladih, ali i tradicionalna vezanost starih za svoje domove i vrlo nerado napuštanje i smještanje u neke oblike institucionalne brige o starima. Stoga se nameće još i dodatan značaj kompetentnog i održivog rješavanja pomoći starima u njihovim kućama.

U pokušaju da se pomogne u rješavanju nastajućih prob­lema, NET-Age projekat će pokušati da doprinese poboljšanju koordinacije između javnog, privatnog i civilnog sektora, smanjujući pritom potencijalne prepreke u području pružanja pomoći starijim osobama i ohrabrujući ih da sarađuju na sprovođenju partnerskih socijalno-zdravstvenih projekata na lokalnom i jadranskom nivou. Navedeni projekat će, takođe, doprinijeti zajedničkom deflnisanju socijalno-zdravstvenih lokal­nih politika, kao i povećanju kompetencija i vještina svih uključenih u sprovođenje socijalnih i zdravstvenih projekata i usluga, bez obzira na to da li su iz javnog ili civilnog sektora. Projekat će doprinijeti i podizanju svijesti o potrebama starijih osoba, dostupnim uslugama, važnosti i vrijednosti volontiranja.

Crna Gora je u okviru Projekta zadužena za trenutno realizirajući Radni paket 3 (partneri iz Crne Gore koordiniraju Radnim paketom 3), u okviru kojeg je bila u obavezi da defmiše kriterijume za lokalna mapiranja, a koji su bili vezani za pružaoce usluga, postojećih socijalnih politika po svim segmentima (javni, privatni ili mješoviti), kao i korisnika usluga za stare. Prije deffnisanja pomenutih kriterijuma stručnjaci iz Crne Gore morali su da defnišu relevantne indikatore na osnovu kojih su i rađena pomenuta mapiranja trenutne situacije u okviru brige o starima za sve uključene partnere. Defnisane indikatore partneri iz Crne Gore predstavili su na zajedničkom sastanku u Splitu i nakon opsežne rasprave u vezi sa njima donesena je zajednička odluka o metodologiji lokalnog mapiranja.

Lokalna mapiranja su pomogla zemljama partnerima da urade svoje lokalne SWOT analize u kojima su predstavljene lokalne prednosti (snage), njihove slabosti, mogućnosti i prijetnje (opasnosti).

Nakon što su svi partneri odradili svoje SWOT analize, partneri iz Crne Gore bili su u obavezi da urade zajedničku SWOT analizu koja bi predstavila zajedničke prednosti ili mogućnosti, zajedničke slabosti, sa težnjom da se prevedu u mogućnosti, kao i zajedničke prijetnje sa ciljem da se defniše metodologija prevazilaženja navedenih opasnosti u Jadranskoj regiji. Zajednička SWOT analiza biće predstavljena od strane stručnjaka Instituta za javno zdravlje na sastanku u Albaniji.

Istovremeno sa realizacijom aktivnosti iz pomenutog radnog paketa, partneri su učestvovali i u nizu drugih aktivnosti kojima su koordinirali partneri iz drugih zemalja. U okviru Projekta obavlja se svakodnevna međupartnerska komunikacija (u velikom broju navrata), a posebno komunikacija sa vodećim partnerom.

 

Piše: prof. dr Agima Ljaljević

Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje i rukovodilac projekta