Predstavljamo vam JZU Dom zdravlja Kotor

0
1652

[heading size=”7”]Tradicija razvoja zdravstvene službe na ovim prostorima, upravo počinje u Kotoru, još u 14. vijeku, daleko prije drugih mjesta u Crnoj Gori[/heading] JZU Dom zdravlja Kotor samostalno funkcioniše pod sadašnjim imenom, kao samostalna javna zdravstvena ustanova, od 1991. godine. Opšta društvena kultura, kvalitet života i zdravstvena prosvećenost stanovništva u Boki i Kotoru uvijek su bili na visokom nivou. Shodno tome, zdravstvene ustanove i zaposleni u njima moraju biti na zavidnom stručnom, moralnom i tehničko-tehnološkom nivou.

JZU Dom zdravlja Kotor ustanova je koja prvenst­veno pruža osnovnu primarnu zdravstvenu zaštitu gra­đanima Opštine Kotor, koja na površini od 331 km2 pokriva široko područje od Jaza, Grblja, kompletan Kotor­ski i Risanski zaliv sa širokim zaleđem (Njeguši, Krivošije, Morinj…). Opština Kotor se graniči sa pet opština i to: Budva, Tivat, Herceg Novi, Nikšić i Cetinje. Takođe, Opština Kotor pokriva 1/3 crnogorske obale.

U skladu sa Reformom primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i saglašnošću Ministarstva zdravlja, usvojena je nova organizaciona struktura Doma zdravlja Kotor.

Djelatnost:

-JZU Dom zdravlja Kotor javna je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja kao referentni centar pruža podršku izabranom doktoru.

-Poseban i izuzetno značajan segment rada u okviru Doma zdravlja jeste prevencija. Ona se prvenstveno sprovodi kroz rad savjetovališta.

Prostor:

JZU Dom zdravlja Kotor svoju djelatnost obavlja u zgradi Doma zdravlja u Dobroti, a ima isturene ambulante u Risnu i Radanovićima.

Kadar:

Nakon reforme Stomatološke službe i transfor­macijom Službe hitne medicinske pomoći koja je pripala

JZU Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, kao i rješavanjem tehnološkog viška, JZU Dom zdravlja Kotor sada upošljava svega 73 osobe zaposlene na neodređeno vrijeme, od čega su: doktor nauka -1, magistar nauka -1, specijalista/subspec. -16, specijalizanti – 2, visoke stručne spreme – 4, više stručne spreme – 3, srednje stručne spreme – 44 i dvoje zaposlenih koji su stekli osnovnu stručnu spreme.

Upoređenja radi, treba ukazati na činjenicu da sada Dom zdravlja Kotor ima 73 zaposlena na neodređeno vrijeme, a po Sistematizaciji poslova iz 1991. godine, odobrenoj od Fonda zdravstva, imao je pravo na 124 izvršioca.

Organizaciona struktura:

Menađžment ustanove čine direktor dr Aleksandar Stjepčević, specijalista opšte medicine, pomoćnik direktora dr sc. Dragan Čabarkapa, dipl. pravnik i glavna medicinska sestra Vesna Bašić.

Ekonomsko-finansijskom službom koordinira Ratka Milosevic, dipl. ecc., Pravno-kadovskom Tatjana Kondanari, dipl. pravnica, a Službom za tehničko održavanje Žarko Miljanović, ing.

Izabranih doktora za odrasle – sistematizovano je 10,a raspoređeno 9. Koordinator izabranih doktora za odrasle je dr Tatjana Radošević, spec. opšte medicine.

Izabrani doktori za djecu – sistematizovano 3, raspoređeno 3. Koordinator izabranih doktora za djecu je dr Gordana Mićunović.

Izabrani doktor za žene – sistematizovan 1, raspo­ređen 1.

Na dan 15.3.2011. god. broj registrovanih pacije­nata iznosio je:

1. Kod izabranog doktora za odrasle -15.051 pacijenata

2. Kod izabranog doktora za djecu – 4.617 pacije-Svega: 19. 668. pacijenata.

Na prethodnom popisu stanovništva Opština Kotor imala je 22.947 stanovnika, tako da je 86 % građana izabralo doktora za odrasle ili izabranog doktora za djecu.

Kod izabranog doktora za žene prijavljeno je 5.708 pacijentkinja.

Centri za podršku:

Centar za plućne bolesti. U ovom centru u dopun­skom radu ordinira doc. dr Emilija Nikolić, specijalista pneumoftiziolog.

Centar za mentalno zdravlje. Koordinator Centra je dr Aleksandar Mačić, psihijatar.

Centar za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku. Koordi­nator Centra je dr Raško Šutilović, specijalista radiolog.

Biokemijska laboratorijska dijagnostika. Koordina­tor Biohemijske laboratorije je mrsc.Vesna Radonjić, speci­jalista med. biohemije.

Mikrobiološka dijagnostika. Koordinator Mikro­biološke dijagnostike je dr Slavica Dašić, specijalista mikrobiolog.

Centri za prevenciju

Centri za prevenciju funkcionišu kroz rad savje­tovališta, a tu spada i Higijensko-epidemiološka služba. S obzirom na to da za godinu dana dr Tatjana Lalović završava specijalizaciju iz epidemiologije, konačno će i ova služba profunkcionisati u punom kapacitetu.

U Ustanovi fukcionišu sljedeća savjetovališta:

Populaciono savjetovalište; Savjetovalište za HIV/AIDS; Savjetovalište za mlade;

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje (počelo sa radom u 2011. godini);

Ostale djelatnosti u Domu zdravlja

Od ostalih medicinskih djelatnosti u ovom Domu zdravlja sistematizovane su: Medicina rada i Sportska medicina, koja će profunkcionisati za dvije godine kada specijalizaciju završi sadašnja specijalistkinja iz oblasti sportske medicine.

Jedinice za podršku:

Jedinica za patronažu;

Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa; Jedinica za sanitetski prevoz.

Obim registrovanih osnovnih usluga pruženih u 2010. godini