Resursni centar za djecu i mlade Podgorica

0
1620

Predstavljamo:

Resursni centar za djecu i mlade Podgorica

 

 

Ustanova je osnovana prije 66 godina u Persatu, na obali mora, pod nazivom Dom slijepih u Perastu. Prve godine bilo je upisano četiri učenika. Kada se rat završio, veliki broj djece je zbog posljedica rata ostao sa različitim oblicima invaliditeta, te se javila potreba za takvom ustanovom u Crnoj Gori. Daleke, 1965.godine ustanova je dislocirana u Titograd, gdje počinje nova etapa njenog razvoja pod nazivom Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica. Sadašnji naziv Ustanova je dobila 2012.godine. Resursni centar Podgorica je javna ustanova u kojoj se vaspitavaju i obrazuju djeca sa oštećenjem vida, motoričkim smetnjama i kombinovanim smetnjama. U sklopu Ustanove radi osnovna i srednja škola. Formirana su odjeljenja za djecu sa kombinovanim smetnjama, gdje se radi po posebnom programu koji ima za cilj savladavanje životnih vještina. Djeci koja dolaze iz unutrašnjosti Crne Gore obezbijeđen je cjelodnevni boravak u internatu. Zdrastvena zaštita i rehabilitacija jedan je od prioriteta u radu sa djecom. Fizioterapeuti u specijalizovanim kabinetima rade sa djecom sa motoričkim smetnjama. Za potrebe djece sa poremećajima govora angažovan je logoped sa dugogodišnjim iskustvom. Od strane somatopeda i tiflologa sprovodi se program rane intervencije za djecu sa motoričkim smetnjama i oštećenjima vida uzrasta do šest godina. Obezbijeđen je i prevoz djeci sa teritorije opštine Podgorica. Ustanova, takođe, pruža i usluge savjetovanja, konsultacije i edukacije kako vaspitno-obrazovnog kadra tako i roditelja.

Za obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju ključni faktor je saradnja sa njihovim roditeljima. Ona je svakodnevna i ima za cilj da se roditelji što aktivnije uključe u radu sa svojim djetetom. Trudimo se da roditelj stekne znanja koja će koristiti u radu sa djetetom kod kuće, pa stoga organizujemo edukativne radionice za roditelje. U okviru Ustanove opremljena je prostorija za boravak roditelja, koji su ujedno i glavni partneri u dogovoru za rad sa djecom. Zajedno sa njima organizujemo izlete i ekskurzije na kojima su često i pratioci.

Ustanova se sastoji iz dvije organizacione jedinice škole i internata. Savremeno je opremljena sredstvima za rad sa djecom koji uključuju: fizioterapeutski, logopedski, somatopedski i tiflološki kabineti; senzornu sobu; salu za fizičko vaspitanje i učionice. U specijalnoj biblioteci pored monografskih publikacija na crnom tisku nalaze se i publikacije za djecu sa oštećenjem vida na Brajevom pismu. Udžbenici na Brajevom pismu štampaju se u Ustanovi. Ovi udžbenici nijesu dostupni samo našim učenicima, već i široj društvenoj sredini, jer se procesom inkluzije djeca sa posebnim obrazovnim potrebama obrazuju i u redovnim školama. Naša biblioteka sarađuje sa redovnim školama i vrši pozajmljivanje udžbenika. U saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, a uz podršku UNICEF-a, snimamo udžbenike na najsavremenijoj tehnici za snimanje zvučnih knjiga – Dejzi formatu. Računarski kabineti su prilagođeni učenicima sa tjelesnim i senzornim smetnjama. Računarska oprema u kabinetu za djecu sa tjelesnim smetnjama opremljena je dodatnom opremom, a u kabinetu za djecu sa senzornim smetnjama oprema je sa govornom podrškom.

Prevazišli smo stereotipna mišljenja da je za uspjeh dovoljno da su ljudi stručni i edukovani. Bez adekvatnih uslova za rad, znanje ostaje samo na riječima, a izostaju rezultati.

U Ustanovi je zastupljena cijela lepeza stručnog kadra: defektolozi, prije svega tiflolozi i somatopedi, nastavnici, fiziterapeuti, logoped, medicinsko osoblje, vaspitači i drugi stručni saradnici. Radi se na kontinuiranom usavršavanju zaposlenih sa ciljem da se dostignu visoki standardi u radu sa pomenutom populacijom.

Uzrast upisane djece kreće se od četiri do osamnaest godina. Šezdeset osam učenika pohađa proces nastave i rehabilitaciju. Prije desetak godina u Ustanovi smo obrazovali 120 učenika. Procesom inkluzivnog obrazovanja broj upisane djece se smanjio, ali se povećao stepen rada naših stručnjaka kroz različite servise podrške djeci u redovnom obrazovnom sistemu. Kod nas, takođe, dolaze djeca sa kombinovanim smetnjama sa kojima je rad izuzetno zahtjevan i podrazumijeva potpunu predanots naših zaposlenih, nesebičnu posvećenost i ljubav.

Odlaskom iz naše Ustanove ne prekida se saradnja i istinsko prijateljstvo koje smo sticali zajedno tokom obrazovanja. Posebna atmosfera vlada za vrijeme izleta zaposlenih, roditelja i djece. Izuzetno nam je drago što je naš rad zapažen i cijenjen od strane ljudi širom Crne Gore. Svojim radom i odnosom prema djeci pokazujemo primjer iskrene posvećenosti. Za organizovanje ekskurzija sredstva dobijamo od ljudi dobre volje – donatora i kompanija. Učenici dobijaju besplatne udžbenike, pribor, Brajeve mašine, brajev papir i druga neophodna sredstva. Na taj način omogućujemo roditeljima učenika da budu manje opterećeni, posebno u dijelu obezbjeđivanja uslova za školovanje djeteta.