Resursni centar za djecu i mlade Podgorica

0
1688

Sa učenicima koji su upisali osnovnu ili srednju školu radimo po programu koji je isti kao i u redovnim školama, ali sa posebnim osvrtom na smetnju učenika. Ukoliko je neophodno, stručni tim zajedno sa roditeljima sprovodi individualno-razvojno obrazovni program putem koga se prati napredovanje učenika u obrazovnom procesu. Za djecu sa kombinovanim smetnjama postoji poseban program rada. Kao što smo već ranije pomenuli, rana intervencija je posebno važna kod djece uzrasta do šest godina.

Na brojnim takmičenjima i muzičkim festivalima naši učenici postižu izuzetne rezultate. Posebno bi izdvojili sportsku sekciju. Resursni centar Podgorica je rasadnik paraolimpijskih sportista u Crnoj Gori. Profesor fizičke kulture Igor Tomić koji je ujedno i predsjednik Paraolimpiskog komiteta Crne Gore, predano radi sa djecom. Djeca iz naše Ustanove učestvovala su na Paraolimpijskim igrama u Londonu i Pekingu.

Pored aktivnosti u vezi sa obrazovanjem djece, nastavnici organizuju i brojne slobodne aktivnosti kao što su posjete djeci u drugim školama, posjete muzejima i kulturno-istorijskim spomenicima. Da je obrazovanje u Ustanovi na visokom nivou pokazuje činjenica da jedan broj naših učenika postiže rezultate sa visokim prosjekom na akademskim studijama.

Cijela lepeza institucija je protkana kroz naš rad. Naše resorno Ministarstvo prosvjete daje nam nesebičnu podršku, kao i Ministarsvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo kulture, Filozofski fakultet u Nikšiću, FPN u Podgorici, ambasade, međunarodne organizacije, prije svega UNICEF, i brojne nevladine organizacije. Saradnja nas podstiče da i dalje napredujemo, i pruža nam mogućnost razmjene iskustava čime dodatno podspješujemo naš rad. Sa sličnim ustanovama iz Skoplja, Beograda i Ljubljane imamo odličnu saradnju i zajedno sa njima realizujemo mnoge projekte.

Nastavljamo tradiciju uspješnosti rada sa djecom sa smetnjama u razvoju naših kolega iz minulih decenija. Stručna javnost prepoznala je naš rad i nagradila nas najvećim priznanjima iz oblasti obrazovanja, rehabiltacije i defektološke teorije i prakse. Dobitnici smo značajnih  nagrada: Republička nagrada Oktoih, Povelja ,,Profesor V. Matić“, „19. decembar“ od Glavnog grada kao i mnogih drugih povelja i priznanja. Priznanja dobijena za naš sveukupan rad sa djecom, roditeljima i saradnjom sa društvenom sredinom značajna su i draga svim zaposlenim, ali ujedno predstavljaju i jedan veliki podsticaj za dalji napredak u obarazovanju i rehabiltaciji djece sa oštećenjem vida i motoričkim smetnjama.

 

Mr Zoran Bošković, direktor