Samo zdrava nacija rađa šampione

0
384

Intervju

MINISTAR SPORTA NIKOLA JANOVIĆ

janovic 2Krajem novembra navršiće se godinu dana rada Ministarstva sporta, koje je sada po prvi put samostalno ministarstvo. Kako ocjenjuje rad u tom periodu?

Upravo tako, nakon više od 20 godina ponovo je uspostavljeno Ministarstvo sporta kao poseban organ, čime je pokazana jasna namjera Vlade da oblasti sporta i mladih budu među njenim ključnim prioritetima. Sa takvim pristupom smo i započeli rad, posebno svjesni težine zadatka da u ovoj oblasti, kojoj do sada nije bilo posvećeno dovoljno pažnje, a koju nesumnjivo zaslužuje, napravimo održiv sistem na zavidnom nivou funkcionisanja.

Prvi korak bilo je unapređivanje procedura koje se odnose na registraciju sportskih subjekata, jer smo ustanovili da je upravo ovo bila slaba karika imajući u vidu njen značaj za funkcionisanje sistema sporta u cjelini. U tom kontekstu odmah je uspostavljena, može se reći i svakodnevna komunikacija i saradnja sa Ministarstvom pravde u cilju provjere lica u upravljačkim i stručnim strukturama sportskih organizacija, a u smislu postojanja podataka o njima u kaznenoj i prekršajnoj evidenciji. Dodatno, uspostavili smo obavezu da u svakom konkretnom slučaju stručna komisija Ministarstva sporta provjerava ispunjenost uslova za obavljanje sportske djelatnosti. Takođe, imali smo u vidu da kao država moramo napraviti iskorak i podržati vrhunski sport kako zaslužuje. U tom cilju realizovali smo konkurs za sufinansiranje programa spotskih subjekata za 2017. godinu sa približno 4 miliona eura što je, do sada, najveći iznos sredstava dodiljen za oblast sporta na javnom konkursu. Takođe, realizovan je konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata za mlade u 2017. godini sa ukupno 170 hiljada eura podrške razvoju omladinske politike.

Svojim pristupom pokazali smo da država itekako vrjednuje sportske rezultate naših sportista, posebno mlađih kategorija, kroz opredjeljivanje premija za najbolje sportske rezultate u iznosu od ukupno 135 hiljada eura do sada.

Pored navedenog, a nakon višemjesečne primjene normativnih akata u oblasti sporta i mladih, primijetili smo njihove brojne nedostatnosti, pa smo u tom smislu prvo izmijenili Pravilnik  o načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama i kontrolu nad realizacijom programa i projekata, pripremili novu Uredbu o kriterijumima za utvrđivanje visine naknada i premija za ostvarene sportske rezultate, koju je Vlada usvojila krajem jula ove godine, donijeli novi Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija. Vrlo predan i posvećen rad na unapređenju normativnog okvira na kraju je rezultirao i pripremom Nacrta zakona o sportu, kao krovnog dokumenta za regulisanje sportske oblasti. Takođe, Ministarstvo sporta nije se zaustavilo samo na Zakonu o sportu već je odmah nakon toga raspisalo i javne konsultacije za pripremu Nacrta zakona o mladima, a sve u cilju sveobuhvatne reforme oblasti koje su nadležnosti ovog ministarstva.

Kada ste postali Ministar najavili ste da će dva ključna prioriteta biti utvrđivanje nacionalnog programa razvoja sporta i donošenje novog zakona o sportu. Nacrt  zakona je gotov i on sada ide na javnu raspravu. Koje su najznačajnije novine u tom Nacrtu?

Cilj Nacrta zakona o sportu je da u potpunosti uredi sva pitanja koja se odnose na sistem sporta u Crnoj Gori, sportske subjekte i državne organe na koje se zakon odnosi. Nacrtom zakona usaglasiće se rješenja iz važećeg Zakona o sportu sa postojećim pravnim sistemom i otkloniće se određene nejasnoće i prepreke koje su proizilazile iz zakona koji je sada u primjeni.

Osim usaglašavanja i preciziranja zakonskih normi, Nacrt zakona o sportu donosi i brojne pozitivne novine u sistem sporta, kao što su: unaprijeđivanje položaja mladih sportista kroz uvođenje stipendija Ministarstva sporta, sufinansiranje ili finansiranje članarina za djecu od strane države, smanjivanje starosnog uslova za naknade za vrhunske sportiste sa 40 na 35 godina, premije koje će se uplaćivati direktno sportistima i selektorima, ograničavanje  kruga lica koja mogu biti u organima upravljanja u oblasti sporta, uvođenje obaveznih ugovora o radu za profesionalne sportiste i predlog da se sportistima uvede beneficirani radni staž, unaprijeđivanje zdravstvene zaštite sportista kroz osnivanje Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore, osnivanje Saveza za neolimpijske sportive, čime i ovi sportovi dobijaju svoju krovnu asocijaciju, uvođenje obaveze da Ministarstvo sporta izvrši kategorizaciju sportova, mogućnost direktnog investiranja u sportsku infrastrukturu.

Ministarstvo posebnu pažnju posvećuje zdravstvenoj zaštiti sportista. Da li se već osjećaju efekti, krajem juna potpisanog, Memoranduma o besplatnim pregledima dječaka i djevojčica koje se bave sportom, između Ministarstva i Kliničkog centra Crne Gore?