SARADNJA U CILJU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA GRAĐANA

0
491

Agencija za ljekove i medicinska sredstva održala sastanak sa predstavnicima medija

U prostorijama Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), u srijedu 4.03. 2015. godine, održan je sastanak sa predstavnicima medijskih kuća u Crnoj Gori. Cilj sastanka bio je unapređenje saradnje između CALIMS-a, kao institucije nadležne za očuvanje javnog zdravlja putem dostupnosti kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova i medija koji objektivnim informisanjem o ljekovima i medicinskim sredstvima doprinose unapređenju zdravlja građana Crne Gore.

Tom prilikom o temama od zajedničkog interesa govorili su: mr ph Željka Bešović, mr ph Maja Stanković i dr sci Viola Macolić Šarinić.

Direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva, dr Milorad Drljević se zahvalio prestavnicima medija na korektnoj dosadašnjoj saradnji, i izrazio želju da se ta saradnja unaprijedi, u cilju očuvanja zdravlja građana Crne Gore.

„Informacije koje su u posjedu Agencije za ljekove i medicinska sredstva namjenjene su opštoj javnosti, ali i stručnoj javnosti. Upravo zbog toga veoma je važno napraviti razliku između tih informacija i načina njihovog prenošenja. Namjera nam je da vas danas upoznamo sa legislativom koja postoji u Crnoj Gori, koje smo dužni da se pridržavamo kada je oglašavanje ljekova u pitanju, i da ukažemo na potencijalne opasnosti od mogućih grešaka u informisanju ili oglašavanju, kao i da damo upustva za prenošenje informacija sa našeg sajta. Neadekvatno informisanje odražava se direktno na zdravlje pacijenata,“ rekao je dr Drljević.

Pomoćnica direktora CALIMS-a mr ph. Željka Bešović je predstavila propise kojima se reguliše oblast oglašavanja ljekova.

„Glavni cilj Agencije za ljekove i medicinska sredstva je zaštita javnog zdravlja kroz sprovođenje niza nadležnosti kojima se obezbjeđuje da kvalitetni, bezbjedni i efikasni ljekovi budu na raspolaganju pacijentima u Crnoj Gori. Agencija treba da obezbjedi da samo oni ljekovi kod kojih je korist veća od rizika budu dostupni građanima Crne Gore, jer apsolutno bezbjedan proizvod, a samim tim i lijek, ne postoji. Zakon o ljekovima i podzakonski akt, Pravilnik o načinu i uslovima oglašavanja ljekova, regulišu ovu oblast u našoj zemlji. Zakonom je zabranjeno oglašavanje ljekova koji se izdaju na ljekarski recept, prema opštoj javnosti. Ljekovi koji se ne izdaju na recept, namjenjeni su samomedikaciji zbog njihove male toksičnosti i minimalnog rizika, i kao takvi mogu se oglašavati prema opštoj javnosti,“ rekla je mr Bešović.

Prema riječima mr Bešović oglašavanje ljekova mora se vršiti u skladu sa rješenjem o registraciji lijeka, jer informacije o lijeku odobrava Agencija za ljekove i medicinska sredstva u procesu registracije lijeka, i samo se tako odabrane informacije mogu koristiti prilikom oglašavanja ljekova. „Direktive Evropske unije razlikuju oglašavanje i informisanje o lijeku kao dvije kategorije. Ono što je izazvalo polemike u ovom slučaju je kako napraviti razliku između oglašavanja i informisanja o lijeku. Oglašavanje ima intenciju podsticanja propisivanja i izdavanja lijeka, a objektivno informisanje služi  da pacijent dobije adekvatnu informaciju da bi mogao efikasno da provodi svoju terapiju. Informacije o lijeku ne smiju da sadrže u sebi skriveni oglas. Podaci u službi informisanja pacijenata moraju biti tačna reprodukcija podataka odabranih od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva, jer prepisani ili selektivno odabrani podaci mogu imati namjeru promocije. Za oglašavanje je odgovoran nosilac dozvole za lijek kao predstavnik proizvođača, ali i sva pravna lica koja obavljaju proizvodnju i promet ljekova, i dužni su da se pridržavaju zakona i pravilnika u svojim aktivnostima. Nadzor nad sprovođenjem zakona u dijelu o oglašavanju ima Inspekcija za zdravstveno sanitarne poslove, a Agencija, koja nije inspekcijski organ, treba o kršenju zakona da obavjesti nedležnu inspekciju, a po potrebi i opštu javnost,“ kazala je mr Bešović.

Rukovodilac odjeljenja za farmakovigilancu mr ph. Maja Stanković govorila je o preuzimanju informacija sa portala CALIMS, i o mogućim posljedicama po zdravlje ljudi zbog neadekvatno prenijetih informacija.

„Misija Agencije za ljekove i medicinska sredstva je da stručnim i odgovornim radom obezbjedi da pacijentima u Crnoj Gori budu dostupni kvalitetni, bezbjedni, efikasni i racionalno upotrijebljeni ljekovi i medicinska sredstva. Na taj način omogućava se visok stepen zdravstvene zaštite. CALIMS nije institucija koja daje preporuke za liječenje i nastavak terapije, ali jesmo referentna institucija za pružanje informacija. Nova saznanja o bezbjednosti i efikasnosti ljekova do kojih CALIMS dolazi kroz komunikaciju sa Agencijama za ljekove iz regiona i kao dio mreže za globalno praćenje bezbjednosti ljekova daje na uvid zdravstvenim radnicima, sve u cilju ostvarivanja dobrobiti za pacijenta. Da bi informacije o lijeku bile adekvatno prenijete široj javnosti neophodna je saradnja medija i Agencije, da ne bi došlo do stvaranja nepotrebne panike među pacijentima,“ rekla je mr Stanković.