SARADNJA U CILJU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA GRAĐANA

0
525

„Informacije sa našeg portala koje su posebno zanimljive medijima nalaze se u dijelu koji se odnosi na „Bezbjednosne informacije“. Veoma je bitno reći da su ovo informacije koje su namijenjene stručnoj javnosti, i da je način njihovog adekvatnog prenošenja veoma bitan. Informacije koje se daju o lijeku ne smiju biti izvučene iz konteksta, već moraju biti saopštene u kontekstu njegove sveukupne efikasne i bezbjedne primjene. Posljedice neadekvatnog prenošenja informacija mogu dovesti do ozbiljnog ugrožavanja života pacijenata, jer pacijent može samoinicijativno da počne da uzima neki lijek, ili da prekine uzimanje, za njega, životno važnog lijeka. Područje saradnje medija i CALIMS-a koje je vrlo bitno je područje koje se odnosi na prijavljivanje neželjenih dejstava lijeka. To je nešto što svi učesnici u sistemu moraju maksimalno da promovišu, zato što na taj način dobijamo pravu sliku o bezbjednosti primjene ljekova u Crnoj Gori. Takođe, treba da se promoviše i čitanje uputstva za lijek, jer ono pruža pacijentu objektivne informacije o lijeku,“ kazala je mr Stanković.

Dr sci Viola Macolić Šarinić, ravnateljica Hrvatske agencije za ljekove i medicinske proizvode (HALMED) govorila je o iskustvu saradnje između HALMED-a i medija u Hrvatskoj.

„Posljedice neadekvatno prenijetih informacija mogu da ugroze živote pacijenata koji zbog pročitane informacije mogu da odustanu od korišćenja lijeka. Tijesna saradnja između Agencije i medija mora postojati, jer selektivno prenesene informacije o neželjenim dejstvima lijeka mogu da izazovu paniku u javnosti. Agencija posjeduje sve informacije o lijeku, ali ne daje informacije o načinu liječenja. HALMED u roku od dvadeset četiri časa odgovara medijima na sva pitanjima, da bi se što prije adekvatne informacije prenijele javnosti. Veoma je bitno aktivno učešće predstavnika HALMED-a u radionicama koje organizuju mediji, i obrnuto, jer se tako obezbjeđuje predstavnicima medija uvid u rad HALIMED-a,“ rekla je dr Macolić Šarinić.

Prema njenim riječima aktivna kampanja HALMED-a rezutirala je dobrom saradnjom sa medijima, koja je dovela do objektivnog obavještavanja opšte javnosti, nasuprot  senzacionalistički selektivno prezentovanim informacijama koje su u prošlosti imale maha.

 

Odgovarajući na pitanje novinara o tome koliko je prošle godine bilo prijava nadležnoj inspekciji za nepoštovanje Zakona o ljekovima i oglašavanju ljekova mr Željka Bešović je rekla da je za to nadležana Uprava za inspekcijske poslove sa kojom CALIMS ima potpisan protokol o saradnji. Prema njenim riječima Agencija za ljekove i medicinska sredstva može da obavijesti Upravu za inspekcijske poslove ukoliko primjeti da je došlo do kršenja zakona, ali da Agencija  ne može da sprovodi kaznene mjere.

“Do sada smo u dva ili tri slučaja imali situaciju da smo informaciju proslijedili prema nadležnoj inspekciji, nakon što smo bili lično svjedoci da se u određenim štampanim medijima vrši reklamiranje lijeka,“ navela je mr ph Bešović.

Na pitanje da li je reklamiranje ljekova u zdravstvenim ustavama kršenje Zakona, mr Bešović je objasnila da je Pravilnikom jasno uređeno da ljekovi, čiji je režim izdavanja na recept, ne bi smjeli biti oglašavani prema pacijentima.

„U svim onim djelovima zdravstvenih ustanova, u koje pacijenti imaju pristup, ne bi smjeli biti nikakvi promotivni flajeri, posteri o ljekovima čiji je režim izdavanja na recept”, pojasnila je mr Bešović.

Mr Stanković je na pitanje novinara koliko često ljekari u Crnoj Gori prijavljuju neželjena dejstva lijeka rekla da to ne čine onoliko često koliko bi trebalo.

„Broj prijava bilježi trend rasta, ali je učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava ljekova značajno veća od stope prijavljivanja. Mi smo prošle godine imali 106 prijava, što znači da smo veoma blizu ostvarivanju kriterijuma Svjetske zdravstvene organizacije od minimum 200 prijava na milion stanovnika, da bi se moglo reći da sistem funkcioniše. Blizu smo uslova koji bi bio 130 prijava na naš broj stanovika, ali to je samo jedan od kriterijuma. To ne znači da je sistem uspostavljen i da funkcioniše,“ pojasnila je mr Stanković.