U KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE URAĐENA RADIOFREKVENTNA ABLACIJA

0
739

U Kliničkom centru Crne Gore u petak, 21. marta 2014. godine, urađena je po prvi put u Crnoj Gori elektrofiziolokša procedura radiofrekvente ablacije atrijalne fibrilacije.

Atrijalna fibrilacija (AF) je najčešći dugotrajni poremećaj srčanog ritma koji se javlja kod 1%-2% opšte populacije. Oko 6 miliona Evropljanja boluje od ovog poremećaja ritma, a očekuje se da se taj broj AF udvostruči tokom narednih 50 godina usljed starenja populacije.

Prevalencija AF u određenoj populaciji se povećava sa starošću, prisustvom kardiovaskularnih faktora rizika, srčane slabosti i drugih kardiovaskularnih oboljenja. Sve veća starost opšte populacije doprinosi porastu prevalencije AF.

AF može imati različita klinička ispoljavanja, mada je nerijetko i asimptomatska. Nažalost, AF se može prvi put otkriti u sklopu veoma ozbiljnih komplikacija, kao što je moždani udar.

Donedavno je AF smatrana benignom aritmijom, među­tim potvrđeno je da AF značajno povećava morbiditet i mortalitet, naročito kroz povišenje rizika od moždanog udara, tromboemboli-jskih komplikacija i srčane insuicijencije, kao i kroz smanjenje kvaliteta života oboljelih.

Tokom posljednje decenije postignut je značajan napre­dak u liječenju AF. Terapija izbora u regulisanju ovog poremećaja ritma kod pacijenata je radiofrekeventna ablacija aritmigenog suspsrata.

Do sada su naši pacijenti upućivani u Beograd jer je to jedini centar u okruženju u kojem se radi ova procedura. Godišnje je upućivano oko 60 – 80 pacijeneta koji su zatim čekali na nave­denu proceduru dvije do tri godine.

Organizacju i izvođenje procedure je uradilo osoblje Centra za pejsmejkere i elektrofiziologiju srca, prof. dr Ljilja Musić i dr Mihailo Vukmirović zajedno sa ekipom medicinkih tehničara, koji su specijalno edukovani, uz pomoć kolege ass. dr Nebojše Mujovića, kardiologa iz KC Srbije.

Procedura je uspješeno zavrena, pacijentkinja se dobro osjeća i otpuštena je na kućno liječenje u ponedeljak 24. marta 2104. godine.