Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

0
874

mladi hendikepUdruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih s invaliditetom. Udruženje okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju, i zajedno sa nama, bore se za stvaranje inkluzivnog društva.

Udruženje mladih sa hendikepom bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja i  podizanjem svijesti društva.

U svom radu rukovodimo se modelom zasnovanim na ljudskim pravima.

Moto i vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera!

 

Misija UMHCG

UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.

Ciljevi UMHCG su:

  • Podsticanje i uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja;
  • Angažovanje na obezbjeđivanju osnovnih uslova u svim institucijama obrazovnog sistema za sve mlade s invaliditetom;
  • Priprema i razvoj sposobnosti i interesovanja mladih s invaliditetom u osnovnim i srednjim školama u cilju sticanja visokog obrazovanja, kao i školovanje preko interneta;
  • Okupljanje i informisanje mladih s invaliditetom o njihovim pravima, mogućnostima i potrebama;
  • Angažovanje na ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda osoba s invaliditetom;
  • Podsticanje i sprovođenje aktivnosti koje ističu sposobnosti mladih s invaliditetom i doprinose razvijanju potencijala i jačanju njihove ličnosti;
  • Angažovanje na stvaranju uslova za organizovanje servisa podrške za mlade s invaliditetom;
  • Uticaj na stvaranje pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijal mladih s invaliditetom;

U cilju ispunjavanja navedenih ciljeva, udruženje svoje aktivnosti sprovodi kroz različite programe:

Program za obrazovanje – Ovaj program je osnovan u cilju obezbjeđivanja, poboljšanja uslova i podsticanja mladih s invaliditetom na obrazovanje. Može se reći da je program za obrazovanje započeo istovremeno sa osnivanjem udruženja. Ključna aktivnost i skoro zaseban program u okviru programa za obrazovanje je nakadašnji Studentski servis, a sadašnja Studentska savjetodavna kancelarija.

Kroz Studentski servis studentima pomažemo oko upisa na fakultet, dobijanja studentskog smještaja, pružanja raznih informacija u vezi studiranja, obezbjeđivanja dostupne literature, oslobađanja od plaćanja školarine, sređivanja studentskog kredita i oslobađanja od vraćanja kredita. Ovu aktivnost karakteriše stalan razvoj i inovativnost. Od 2008. godine ova aktivnost je unaprijeđena dostupnim prevozom koji je obezbijeđen kupovinom specijalizovanog kombi vozila. Međutim, u posljednje vrijeme se usluge dostupnog prevoza pružaju i drugim osobama s invaliditetom, usljed nepristupačnosti javnog prevoza. Trenutno u okviru ove aktivnosti imamo 53 korisnika usluga. Od 2011. godine se u okviru Studentskog servisa pružaju periodično i usluge personalne asistencije za određeni broj korisnika.

Program za zapošljavanje –  U okviru ovog programa promovišemo zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i podizanje svijesti o radnim pravima osoba sa invaliditetom (OSI). Takođe, svake godine zaposlimo jednu ili više osoba s invaliditetom u udruženje, koje često ostanu kod nas da rade i na duži period.

Program servisa podrške OSI podrazumijeva uspostavljanje i pružanje podrške osobama sa invaliditetom.

Program za školovanje i dodjelu pasa vodiča/pomagača je potprogram ovog programa, i u okviru njega se obezbjeđuju sredstava za školovanje i dolazak pasa asistenata u Crnu Goru, i pruža se stručna podrška budućim i sadašnjim korisnicima pasa.

U okviru ovog programa smo 2009. godine dobili nagradu ERSTE fondacije za socijalnu integraciju, i tako postali prva organizacija iz Crne Gore koja je nagrađena za neki projekat u okviru socijalnih integracija.

Pravni program i  antidiskriminacija podrazumijeva aktivnosti usmjerene ka promociji i monitoringu prava osoba sa invaliditetom, kao i podsticanje mjera antidiskriminacije.

Program ličnog osnaživanja-prevashodno se odnosi na pružanje usluga psihološkog savjetovališta mladima s invaliditetom.

Kao nešto na šta smo posebno ponosni izdvajamo izdavanje časopisa DISABILITYinfo i uređivanje portala Disabilityinfo (www.disabilityinfo.me.)

Časopis i portal su namijenjeni promociji savremenih shvatanja života i rada osoba sa invaliditetom i njihovih prava. Koncepcija ovog časopisa je razvijena tako da pokriva najvažnije oblasti života i rada osoba s invaliditetom.

Akreditovani smo za primanje i slanje volontera u okviru Evropskog volonterskog servisa i programa Mladi u akciji (današnjeg Erasmus + programa).

Sve dosadašnje aktivnosti UMHCG-a odlikovale su se inovativnošću i snažnim entuzijazmom kako mladih sa invaliditatom, tako i onih bez invaliditeta. O našim projektima i aktivnostima se mladi i svi zainteresovani mogu informisati putem sajta i fejsbuk stranice na kojoj smo veoma aktivni i na kojoj redovno promovišemo sve naše aktivnosti.

Svoje aktivnosti sprovodimo zahvaljujući podršci međunarodnih i domaćih donatorskih organizacija, ambasada, državnih organa, privatnih preduzeća, kao i donacijama građana.

 

Izvršna direktorica UMHCG-a

    Marina Vujačić