Više od tri vijeka utemeljenosti

0
495

[heading]Privatna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Meljine”[/heading] 3 kilometra istočno od Herceg Novog, u naselju Meljine, smještena je jedna od vodećih privatnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori – Opšta bolnica „Meljine”. Baštineći viševjekovnu tradiciju ustanove od povjerenja, ova bolnica danas pruža spektar jedinstvenih zdravstvenih usluga koje je moguće obezbijediti kao u jednom od prestižnih regionalnih centara. Stoga je, pored kvalitetnog zadovoljenja zdravstvenih potreba lokalnog sta­novništva, njena uloga odavno centralizovana, tj. namijenjena kvalitetnom zadovoljenju potreba stanovništva cijele Crne Gore. Akcentujući značaj kvaliteta u radu sa pacijentima i s tim u vezi angažujući eminentne stručnjake iz zemlje i inostranstva, Bolnica u Meljinama s pravom nosi atribut vrhunski opremljene zdravst­vene ustanove.

U hercegnovskom kraju više od tri vijeka djelovala je vojna bolnica. Iako se pouzdano ne zna kada je tačno ustanovljena, postojeća dokumentacija ukazuje da su je po zauzeću ovoga kraja, poslije dvovjekovne turske vladavine, osnovale mletačke vlasti. Ona se nalazila u Starom gradu i polovinom 19. vijeka funk-cionisala je kao vojna bolnica, a od 1919. godine ovdje je liječeno i civilno stanovništvo. Anali Bolnice bilježe i da je šezdesetih godina prošlog vijeka u njenoj neposrednoj blizini sagrađena i vila za boravak Josipa Broza Tita, koju su koristili i najviši državni funkcioneri i strani zvaničnici. Vremenom, ona je prerasla u bolnicu opšteg tipa koje raspolaže sa ukupno 15 uslužnih jedinica – odjeljenja i ambu­lanti. Danas ovdje postoje Odjeljenje za hirurške grane i hirurška ambulanta, sa Otorinolari­ngološkim, Oftalmološkim i Odsjekom za lasersko skidanje dioptrije, Odjeljenje za internističke grane, Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, sa neonatologijom1, Rendgenološko odjeljenje sa ultrazvučnom i kompjuterizovanom dijagnos­tikom, Biohemijsko-hematološko, Mikrobiološko, Odjeljenje za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, te Odjeljenje za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. U sklopu bolnice funkcionišu i Psihijatrijsko-psihološka i Dermatovenerološka ambulanta, Služba za transfuziju krvi i bolnička apoteka. Za izvršenje efikasne, pouzdane i brze medicinske dijagnostike, stručnog liječenja i brze i kvalitetne rehabilitacije korisnika usluga ovog centra angažovano je 26 ljekara specijalista, 1 specijalista medicinske biohemije, 1 magistar farmacije, 1 diplomirani psiholog, 6 fizioterapeuta visoke stručne spreme, 1 fizioterapeut više stručne spreme, 8 fizioterapeuta srednje stručne spreme, 11 medicinskih tehničara više stručne spreme i 85 medicinskih tehničara srednje stručne spreme. Bolnicu godišnje posjeti oko 50.000 pacijenata. Aktuelni direktor ove ustanove je doc. dr Budimir Šegrt, koji već dvije i po godine obavlja ovu dužnost.

Kako bi bio obezbijeđen maksimalan efekat liječenja, važan segment politike funkcionisanja ovog zdravstvenog centra predstavlja zado­voljenje uslova komfornog liječenja i kvalitetnog korišćenja vremena u toku boravka u bolnici. U tom smislu posebno treba naglasiti značaj mogu­ćnosti uživanja u ljepoti primorskog okruženja. Slobodno vrijeme pacijenata i gostiju Bolnice, pored šetnji po prelijepom bolničkom parku -botaničkoj bašti, može biti kvalitetno ispunjeno i korišćenjem brojnih drugih usluga: ugostitelj­skih, plažnih, interneta i televizije, bibliotečkih, kozmetičkih… Zakazivanje pregleda moguće je izvršiti bez obavljanja naročitog dolaska, posredst­vom interneta ili putem telefonskog poziva odgovarajućih službi2.

Budući da je Bolnica u Meljinama privatizovana 2010. godine i vlasništvo je „Atlas grupe”, jasno je i da sistem finansiranja zdravstvenih usluga jednim dijelom obuhvata i participaciju od strane korisnika. Naime, prema aktuelnom ugovoru sa Fondom za zdravstvene usluge, pružanje usluga osiguranicima Fonda sa područja opštine Herceg Novi iz oblasti opšte hirurgije sa traumatolo­gijom (za hitna stanja i hirurške intervencije), interne medicine (liječenje pacijenata i hitnih stanja), otorinolaringologije (liječenje i hitna sta­nja) i tretmana porodilja iz Herceg Novog, vrši se posredstvom uputa ljekara Jedinice za hitnu pomoć i po uputu ljekara Doma zdravlja – Herceg Novi. Svim osiguranicima Fonda Crne Gore Bolnica pruža usluge liječenja u hiperbaričnoj komori, po uputu područne jedinice Fonda. Takođe, pružene usluge ne moraju da plaćaju ni strani državljani čije države imaju potpisanu Konvenciju o liječenju osiguranika tokom boravka u Crnoj Gori.

Od momenta privatizacije, Bolnica ulaže velike napore da podigne nivo usluga svojim pacijentima, ulažući u savremenu opremu, uvodeći nove programe saradnje sa eminentnim stru­čnjacima iz regiona i konstantnom edukacijom i usavršavanjem kadra. Trenutno su u toku dvije subspecijalizacije iz oblasti endokrinologije i reumatologije i jedna specijalizacija iz oblasti interne medicine.

Bolnica u Meljinama posebno je ponosna na dio zdravstvene ponude koji se izdvaja maksi­malnom komfornošću i bezbjednošću i ide u korak sa aktuelnim kliničkim trendovima savremene svjetske medicine. U tom smislu, kod pacijenata vlada naročito interesovanje za usluge laserskog uklanjanja dioptrije, koje se u ovoj ustanovi spro­vodi u saradnji sa stručnjacima Klinike „Svjetlost” iz Zagreba, i usluge hiperbarične komore. Saradnja sa timom od šest uglednih stručnjaka Vojno-medicinske akademije iz Beograda, intenzivirana početkom ove godine, ima dobre izglede za unapređenje prakse u oblasti interne medicine, kardiologije, endokrinologije, otorinolaringologije, reumatologije, gastroenterologije, urologije i vaskularne hirurhije. U oblasti hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije, Bolnica u Meljinama ostvaruje saradnju sa Kliničkim centrom Srbije i Kliničkim centrom u Novom Sadu. Aktuelna je i veoma značajna saradnja sa timom stručnjaka iz Rusije – iz oblasti estetske hirurgije, a podrazumi­jeva se i uspješna saradnja sa Kliničkim centrom Crne Gore – u oblasti endokrinološke hirurgije i anesteziologije. U toku je i projekat Bolnice -Meljine i Ministarstva zdravlja Crne Gore prema kojem se planira saradnja sa Privatnom Klinikom „Magdalena” iz Hrvatske, a odnosi se na invazivnu kardiološku dijagnostiku i tretman ishemijske bolesti srca. Na taj način bi, kako ističu u ovoj ustanovi, građanima Crne Gore i čitave južne regije pomenute procedure bile na raspolaganju – bez dugotrajnog čekanja.

Ovo je, svakako, tek dio širokoobuhvatne medicinske ponude koju brojni pacijenti iz zemlje i inostranstva imaju prilike da dobiju. Zahvaljujući zavidnom iskustvu i opredijeljenosti za dosljedan kurs kvalitetnog rada, nesumnjivo je da će u ovoj bolnici pacijenti imati pouzdanog partnera koji visoko poštuje ukazano povjerenje.