”Vođena” (guide) implantologija

0
1273

zv zubiSavremena implantologija podrazumeva tzv. “planiranje unazad”, što znači da implantat treba da bude ugrađen tačno na mestu buduće krunice i u položaju koji omogućava da i funkcionalnost i estetika budu u potpunosti zadovoljeni. Uvek moramo imati na umu da pacijent dolazi kod nas sa namerom da dobije novi, estetski prihvatljiv zub, a ne titanijumski šraf u vilici.

Oseointegracija (prihvatanje implantata u viličnoj kosti) je već dugi niz godina potpuno predvidljiv proces, sa uspehom od preko 98%. Zadatak terapeuta u implantološkoj praksi danas  je ugradnja implantata na optimalnom mestu koje omogućava maksimum protetske i estetske rekonstrukcije izgubljenih zuba. Ovaj zadatak je utoliko složeniji što za razliku od klasične stomatološke protetike gde se nadograđuju samo krunice zuba, u implantologiji se mora nadoknaditi gubitak kompletnog zuba a vrlo često i same vilične kosti i mekog tkiva. Greške koje se učine prilikom pozicioniranja implantata se više ne mogu ispraviti, te možemo zaključiti da, osnov uspešne implantologije predstavlja pravilno planiranje, jer samo implantati ugrađeni na optimalnim pozicijama omogućavaju izradu adekvatnog, zadovoljavajućeg protetskog rada.

U najvećem broju slučajeva pozicija implantata zavisi od iskustva i veštine terapeuta, a pacijent je obično pasivni posmatrač koji sa neizvesnošću čeka završetak terapije. Od svog intenzivnog razvoja, od 70-tih godina prošlog, pa sve do početka ovog veka planiranje u implantologiji je bilo limitirano mogućnostima koje su pružale aktuelne radiografske tehnike. Implantološka planiranja su vršena uz pomoć ortopantomograf i retroalveolarnih rentgen snimaka na kojima je bilo moguće odrediti samo dve dimenzije. Naravno, postojala je mogućnost izrade preciznih trodimenzionalnih CT (Computer Tomography) snimaka, ali zahtevi vezani za obučenost osoblja, zaštitu i opremanje prostorija. kao i sama cena aparata onemogućili su njegovu širu primenu u stomatologiji. Pravu revoluciju u implantologiji je izazvala pojava CBCT (Cone Beam Computer Tomography) aparata početkom ovog veka. Ovaj aparat je u stvari ortopantomograf sa dodatnim senzorom za trodimenzionalne zapise i predstavlja CT prilagođen primeni u maksilofacijalnoj regiji. Ne zahteva specijalnu zaštitu i obuku osoblja, a kvalitet trodimenzionalnog zapisa je slabiji od CT snimka, ali više nego dovoljan za potrebe u stomatologiji, posebno implantologiji i oralnoj hirurgiji.

Snimak dobijen na CBCT aparatu moze se anlizirati u sve tri ravni (aksijalna, sagitalna i koronalna) i sadrzi trodimenzionalnu sliku koštanog tkiva snimljene regije.

Sa aspekta implantologije, na ovim snimcima se vrši premeravanje dimenzija raspoloživog koštanog tkiva, ali i virtuelno pozicioniranje implantata pomoću biblioteke svih tipova implantata svih proizvođača koji se nalaze u softveru.

U “V dental centru” smo prepoznali neophodnost primene CBCT-a u oralnoj hirurgiji i implantologiji tako da od 2011. godine ga koristimo u našoj svakodnevnoj praksi. Svaki implantološki slučaj počinje detaljnom analizom i preimplantatnim planom. Modernizacije softvera, unazad nekoliko godina, su nam omogućile da u virtuelni plan uključimo i izbor abatmenta (nosači krunica koji se šrafe za implantat) a i sam dizajn krunice. Na ovaj način. pored našeg boljeg uvida, omogućeno je da i pacijent stekne predstavu o budućoj terapiji i implantološkom planu.

Nakon pažljivo odrađenog preimplantatnog plana imperativ je virtuelno prebaciti u realno tj postaviti implantate tačno na pozicijama koje smo odredili u softveru. Uraditi tzv, kompjuterom vođenu implantologiju uz primenu vodiča (guide-ova). Ova metoda nije rutinska u svakodnevnoj implantološkoj praksi i iz dana u dan se sve više pojednostavljuje i prilagođava zahtevima implantologa, a posebno je preporučljiva za tzv granične slučajeve i slučajeve komplikovane sa aspekta planiranja budućeg rada. Ponosni smo što je prva kompjuterom vođena ugradnja implantata urađena u “V dental centru”  još 2010. godine, a trodimenzionalni snimak je izrađen u Beogradu, gde se tada nalazio jedini CBCT aparat u regionu. Od tada su se mnoge stvari promenile u ovoj oblasti a kroz poslednji naš slučaj, koji je prikazan i na 2. kongresu stomatologa Crne gore, predstavićemo vam ukratko proces planiranja i ugradnje implantat uz primenu vodiča.

Ceo proces planiranja i dizajniranja vodiča se radi u softveru CBCT aparata ,a skeniranje i štampanja (printanje)  vodiča je urađeno u zubotehničkim laboratorijama u Crnoj Gori.

U prvoj fazi planiranja potrebno je “preklopiti” CBCT snimak i fajl sa intraoralnim ili skenom gipsanog modela

Sledeća faza je virtuelno planiranje položaja implantata. U ovom slučaju plan je bio postavljanje implantata na mestu prvog gornjeg levog premolara. Nakon izbora dimenzije, dijametra i tipa implantata izvršen je i izbor odgovarajuće vođice (sleeve-a).