Zavod za Hitnu medicinsku pomoć i njegovi Tihi Heroji

0
167

U godini iza nas Zavod za hitnu medicinsku pomoć odgovara na izazov virusa Covid 19 u  svih 19 opština, gradu i građanima, kao posebna oblast zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnom nivou.

Svoje usluge Zavod za hitnu medicinsku pomoć pruža u vremenu od 00-24 časa, svakodnevno, 365 dana u godini.

Maksimalno uvažavajući sve preporuke nadležnih institucija, prilagodili smo rad prema epidemioloskoj situaciji i u uslovima otežanog ostvarivanja zdravstvene zaštite, a zaposleni u Zavodu, polazeći od apsolutnog prioriteta života i zdravlja, ulažu maksimalne napore da zajednički postignu što bolji kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u datim okolnostima, kao i da poštovanjem i pojačanjem epidemioloških mjera pružanje medicinskih usluga bude što bolje u datim okolnostima.

U vrijeme svakodnevnog pogoršanja epidemiološke situacije, za menadžment Zavoda  najvažniji resurs su zaposleni. Na području Crne Gore svim zaposlenima je obezbijeđena  potpuna zaštitna oprema, pojačane su mjere higijene i dezinfekcije svih prostorija, dezinfekcija vozila nakon sanitetskih transporta suspektnih ili potvrđenih slučajeva  kao i dezinfekcija prostora svih jedninica, vrši se redovna snabdjevenost i isporuka LZO svim jedinicama Zavoda.

Sproveli smo  i  nabavku trijažnih kontejnera kao važan  segment u ukupnoj borbi sa pandemijom, samostalno i u saradnji sa lokalnim samoupravama, za potrebe svih jedinica  kako bi se smanjio rizik od daljeg širenja pandemije.

Zavod je objedinio cijelu službu hitne medicinske pomoći na području Crne Gore i osigurao ujednačen standard, kvalitet i opremljenost  u svim jedinicama, osigurao kontinuiranu edukaciju zaposlenima, hitan i brz medicinski odgovor u skladu sa važećim normativima, koordinaciju sa bolničkim resursima i kvalitetno djelovanje medicinskih timova na glavnim magistralnim putevima.

Naše prosječno vrijeme odgovora medicinskih timova vezano za saobraćajni traumatizam zadovoljava i najstrožije međunarodne normative, i to je ono što nas jako raduje.

Jedan od preduslova za brzu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu jeste i što bolja komunikacija između medicinskih timova, pa smo u Zavodu realizovali Pilot projekat tetra ručnih stanica. Sada je ostvarena direktna komunikacija timova Zavoda sa svim opštim i specijalnim bolnicama  u Crnoj Gori kao i sa UC, KCCG I IBD.

Realizovali smo i prvu fazu IPA  projekta “RACE” u kojem zajedno učestvujemo sa Domom Zdravlja Mostar i Zavodom za Hinu medicinu Zagrebačke županije. Zajednički cilj je unaprijediti kvalitet usluga u Hitnoj medicinskoj pomoći,  razmjena iskustva  i jačanje prekogranične saradnje, što je rezultiralo i nabavkom 3 nova reanimobila.

U cilju unapređenja zdravstvenih usluga u Zavodu za HMP imamo viziju za dalji razvoj koji  zahtijeva dodatne dijagnostičke procedure, kao što su laboratorija, RTG i ultrazvučna dijagnostika.

Uprkos svim izazovima  sa kojima smo se susreli  u protekloj godini, i pored dvadeset četvoročasovnog rada naših zaposlenih, ljudi koji se bezpoštedno bore za zdravlje svih naših građana,  za cilj uvijek imamo ličnu solidarnost koja se iskazuje kroz jednu ključnu riječ – humanost.

Posjetili smo Dječji dom „Mladost“, u Bijeloj,  a cilj nam je bio da poklonimo radost za praznike onima kojima je najviše potrebna – djeci bez roditeljskog staranja.

PR Zavoda za HMP CG, Tamara Radunović