Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju – Kotor

0
2124

Od svog osnivanja, 26. maja 1953. godine, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru predstavlja vodeću psihijatrijsku ustanovu u Crnoj Gori. U Bolnici se, kao zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, obavlja specijalističko-konsultativna i visokospecijalizovana konzilijarno-zdravstvena djelatnost i bolničko liječenje pacijenata sa mentalnim problemima, uz odgovarajuću medicinsku rehabilitaciju.

Zdravstvena djelatnost ZU Specijalne bolnice za psihi­jatriju u Kotoru odvija se kroz rad 9 odjeljenja paviljonskog tipa, ukupnog kapaciteta 241 bolesničke postelje namijenjene bolničkom liječenju korisnika, radu u prijemnoj ambulanti, Ne­urofiziološkom kabinetu (EEG) i Stomatološkoj ambulanti.

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju trenutno je radno angažovano 143 zaposlenih:

– 11 doktora specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, od kojih je 1 doktor subspecijalista za liječenje bolesti zavisnosti

– 1 stomatolog

– 3 ljekara na specijalizaciji

– 1 stomatolog pripravnik

– 77 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

– 3 zdravstvena radnika sa višom spremom

– 8 zdravstvenih saradnika (2 defektologa – radno okupaciona terapeuta, 3 psihologa i 3 socijalna radni­ka)

– 39 nemedicinskih radnika.

Specijalna bolnica u Kotoru godišnje realizuje u prosjeku oko 1.200 hospitalizacija, 3.000 prvih i kontrolnih ambulantnih pregleda i interventnih terapija, 350 pregleda dijagnostike iz oblasti neurofiz­iologije, 600 stomatoloških usluga za hospitalizovane pacijente.

Popunjenost bolničkih kapaciteta tokom cijele godine iznosi 100%.

Poseban segment liječenja, pored primjene psihofarmaka, podrazumijeva uključivanje pacijenata u neke od različitih oblika radno okupacionih akti­vnosti koje za cilj imaju bolju resocijalizaciju i rehabili­taciju mentalno oboljelih lica.

Savremeno opremljen prostor za rekreaciju (gym sala sa svim propratnim sadržajima – spravama za rekreaciju, stoni tenis) i otvoreno igralište (za mali fudbal, odbojku i košarku) pružaju mogućnost za ba­vljenje sportom i rekreacijom korisnika koji se nalaze na bolničkom liječenju.

Stolarska radionica u okviru Bolnice, u čiji rad su uključeni korisnici, vrši popravke i izradu poje­dinih vrsta namještaja za potrebe Ustanove (plakari, police, ormari za ljekove).

Zahvaljujući donacijama iz prethodnih go­dina (peć za pečenje gline i mašina za oblikovanje kartonskih profila) u sklopu radno okupacionih aktivnosti korisnici učestvuju u izradi raznih suvenira od keramike i različitih kartonskih profila (kutije za suvenire, pice).

Pored art terapije (crtanje na keramici, pletenje, izrada ručnih radova), korisnici su aktivno uključeni i u održavanje zelenih površina i bolničkog parka -sa bujnom mediteranskom vegetacijom – na koji su posebno ponosni svi zaposleni u Ustanovi.

Grupne sociorehabilitacione aktivnosti odvijaju se kroz redovne terapijske zajednice na odjeljenjima Bolnice i sedmično prikazivanje filmskih projekcija kojima prisustvuju zainteresovani korisnici sa svih odjeljenja Ustanove. Svake srijede, u intervalu od 17-19 h, organizuje se produžena socioterapijska grupa bivših zavisnika od upotrebe psihoaktivnih supstanci, koja ima za cilj pružanje podrške porodici i jačanje motivacije korisnika za održavanje postignute apstinencije i njihovu bolju rehabilitaciju i resocijal­izaciju.

Aktivnosti u borbi protiv stigmatizacije i diskriminacije lica sa mentalnim problemima, promo­ciji zdravih stilova života i prevenciji mentalnih poremećaja sprovode se u kontinuitetu, kroz stalna učešća i prisutnost zaposlenih na javnim tribinama, predavanjima, medijima i lokalnim servisima.

U posljednje tri godine u Bolnici su dva puta organizovani „Dani otvorenih vrata” – manifestaci­ja sa zajedničkim učešćem u kulturno-sportskim aktivnostima korisnika i lokalne zajed­nice, u cilju približavanja psihijatrije zajednici i rušenja duboko ukorijenjenog straha i predrasuda zajednice u odnosu na mentalno oboljela lica.

Pored informativne brošure o samoj bolnici, Ustanova je izradila i više promotivnih flajera sa temama iz oblasti mentalnog zdravlja („Shizofrenija”, „De­presija”, „Alkoholizam”, „Poremećaj spavanja”, „Posttraumatski stresni pore­mećaj”) koji su distribuirani zajednici u cilju edukacije, prepoznavanja i blagovre­menog reagovanja kod pojave prvih simp­toma neke od duševnih bolesti.

U saradnji sa holandskom nevla­dinom organizacijom GIP, Ustanova je uradila promotivni spot „Stop diskrimi­naciji”, promovisan na više TV servisa 10. oktobra – Međunarodnog dana men­talnog zdravlja.

Naučni rad „Diferencijalno di­jagnostičke nedoumice kod sumnje na PANDAS sindrom”, autora J. Đedovića, N. Duletić, A. Tomčuk, osvojio je prvu nagradu, kao najbolja usmena prezentacija 5. hrvatskih psihijatrijskih dana, održanih 2008. godine u Opatiji.

U saradnji sa mrežom zemalja Jugoistočne Evrope i Jadrana za liječenje bolesti zavisnosti, Specijalna bolnica za psihi­jatriju – Kotor tokom 2009. godine organizovala je 1. crnogorske psihijatrijske dane sa međunarodnim učešćem, 4. jadransku konferenciju o bolestima zavisnosti i 6. SEEA simpozijum o boles­tima zavisnosti, sa više od 170 učesnika iz 19 zemalja.

Zaposleni iz Bolnice dali su tokom 2012. značajan dopri­nos organizaciji I nacionalnog kongresa Udruženja psihijatara Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, „Psihijatrija danas -principi farmako- i psihoterapije” Kongres je održan u Bečićima u periodu 4-7.10.2012.

Pored saradnje sa psihijatrijskim ustanovama u zemljama okruženja, Bolnica sarađuje i sa psihijatrijskim ustanovama Norveške i Holandije, kroz uzajamne studijske posjete, razmjenu iskustava i edukaciju iz prakse prvenstveno namijenjenu srednjem medicinskom osoblju.