Zmajac i oslonac razvoja zdravstvenog sistema države

0
462

[heading]PREDSTAVLJAMO: Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore [/heading] Institut za bolesti djece, kao dio Kliničkog centra Crne Gore, u proteklih pedeset godina postojanja izrastao je u refer­entnu ustanovu koja se brine o zdravlju djece u čitavoj Republici. Zadatak IBD-a je da kreira, sprovodi i vrši nadzor nad zdravljem najmlađe populacije. Osnovana 1962. godine, često mijenjajući imena ali u narodu poznata kao “Dječja bolnica”, ustanova je sada savremena institucija u kojoj se rade najnaprednije dija­gnostičke i terapijske metode, a služi i kao naučna baza Medicin­skog fakulteta za oblast pedijatrije. Jubilej je 21. decembra obilježen u skladu sa pozivom medicinskih radnika, koji su upućeni na stalno usavršavanje i učenje. U amfitetru Madicinskog fakulteta održan je stručni simpozijum, na kojem su predstavljena najnovija dostignuća iz pedijatrije, vjerovatno najplemenitije medicinske discipline i grane koja je, zbog same populacije čijim se zdravljem bavi, jedan od najbitnijih segmenata zdravstvene zaštite svakod društva.

Direktorka IBD dr Danojla Dakić, podsjetila je da je tvorac prvog koncepta rada ustanove, tada pod imenom Zavod za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta, bio prof. dr Vukman Čupić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i tadašnji direktor beogradskog Instituta za majku i dijete, te ekspert Svjetske zdravst­vene organizacije i Unicef-a.

Od Zavoda za zaštitu majke i djeteta do Narodnog podmlatka

Dr Dakić kaže da je osnivanjem ustanove po prvi put u Crnoj Gori obezbijeđena kompletna zdravstvena zaštita majke i djeteta i objedinjen preventivni i kliničko-bolnički rad.

– Odluku o osnivanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta i gradnju namjenskog objekta donijela je tadašnja crnogorska Vlada, imajući u vidu enormno veliki mortalitet djece. Izgradnja same zgrade je počela 1954. godine, a objekat je imao oko pet hiljada kvadratnih metaraprostora i kapacitet od 120 postelja, što je obezbijedilo moderan i komforan smještaj. Prvi direktor Zavoda nakon što je objekat završen bila je dr Jelena Đoković, specijalista dječje ortopedije. Na školovanje u Švajcarsku tada su upućena dva ljekara, jedan biohemičar i jedna medicinska sestra. Ustanova je odigrala značajnu ulogu u razvoju zdravstvene službe u Crnoj Gori, a postala je i specifična pedijatri­jska škola sa punim stručnim autoritetom koju je krasio timski rad, požrtvovanje i entuzijazam po kojem će ustanova biti prepoz­nata i kasnije, tokom svih pedeset godina postojanja. 1969. godine formiran je Zavod za zdravstvenu zaštitu Titograd, u čiji sastav ulazi Zavod za zaštitu majke i djeteta, a taj period rada mogao bi se okarakterisati kao vrijeme relativne stagnacije, koja je prevazilažena vrhunskim kvalitetom kadra. Druga transformacija desila se 1976. godine i tada je Zavod postao Zavod za zdravstvenu zaštitu narodnog podmlatka.Zemljotres 1979. godine onesposobio je zgradu dječje bolnice za dalji rad, ona je morala biti obnovljena što je trajalo do 1985. godine. Za to vrijeme rad je organizovan u montažnom objektu. Posebno važni momenti koji su označili veliki napredak u kvalitetu rada ustanove bili su otvaranje Odjeljenja za intenzivnu njegu 1980. i Centra za neonatalogiju 1990. Godine-kazala je dr Dakić.

Uskoro rekonstrukcija poliklinike

U sklopu IBD-a postoji Pedijatrijska klinika, Hiruška klinika, Centar za neonatologju Odjejjenje intenzivne njege, dnevna bolnica i prijemna ambu­lanta, razvojno savjetovalište i poliklinika. Postoje i kabineti za oftalmologiju i kardiologiju, te endoskop-ski kabinet, a sastavni dio je i savremena laboratorja, kao i kabinet za radiološku dijagnostiku.

Direktor KCCG dr Milan Mjović, najavio je za iduću godinu rekonstrucju IBD-a i njegove poliklinike, o čemu je ugovor već potpisan.

– U sklopu rekonstrukcije biće zamijenjena kompletna bravarija, urađena nova fasada na zgradi IBD-a, te ugrađen eksterni lift. Adaptacija će biti u skladu sa standardima o radu poliklinike. Projekat osavremenjavanja KC-a pomogla su privatna i javna preduzeća, a modernizacju opreme IBD-a pomoglo je crnogorsko Tužilaštvo koje je kroz instituciju odloženog gonjenja za to prikupilo oko 32.000 eura-kazao je dr Mijović.

Integrativni dio KCCG od 2000. godine

U septembru 1991. godine formira se Kliničko-bolnički centar Podgorica, a Zavod za narodni podmladak prerasta u Dječju kliniku. Kada je 2000. godine KBC prerastao u Klinički centar Crne Gore, Institut za bolesti djece postao je njegov sastavni dio kao integraciona jedinica u kojoj će se zbrinjavati patologija dječjeg uzrasta, a koju će obavljati profesionalci opredi­jeljeni za rad sa djecom.

– Formiranjem Medicinskog fakulteta 1997. godine IBD postaje njegova naučna baza za oblast pedijatrije. Najvažniji doprinos pedijatrije u Crnoj Gori za pro­teklih pedeset godina je ulaganje u zdravstveno prosvjećivanje, jer je prvi i najprirodniji uslov čo­vjekovog napretka upravo njegovo zdravlje. U početku je trebalo obezbijediti prevenciju i iskorijeniti zarazne bolesti, uvesti imunizaciju i naročito smanjiti smrtnost odojčadi, koja je 1952. godine bila 80,4 promila da bi 1972. pala na 32,2. Posljednji izvještaj o smrtnosti odojčadi je iz 2009. godine, a on pokazuje da je trend pada te pojave i dalje nastavljen i bio je 5,67 pro-mila.Prema našim saznanjima trend je i dalje u padu, ali najnoviji zvaničan izvještaj Monstata još očekujemo. Ono što karakteriše noviji period rada i razvoja IBD-a, naročito deceniju unazad, jeste uvođenje brojnih novih procedura, te pomak u liječenju mnogih nekada neizlječivih bolesti.Neke od procedura koje možemo da radimo su skrining za hipotireozu, skrining vida i sluha, gastro-endoskopiju, a uvodimo i hiruršku en-doskopiju. Sada na IBD-u radimo i dijagnostiku koagu-lopatije, počela je ugradnja kohlearnog implanta, uvedene su neinvanzivne kardiološke metode, dijagnos­tika neuromišićnih i neurovaskularnih bolesti, a imamo i nove, magnetnu rezonancu i kompjuterizovanu tomografiju (skener). Povećan je procenat preživljavanja prijevremeno rođenih beba, procenat izlječenja hema­toloških i malignih oboljenja, a posjedujemo i registar hroničnih bolestii iz oblasti pulmologije, nefrologije i endokrinologije – kazala je dr Dakić.

Smjernice za budući rad

Direktorka IBD-a kaže da će u ustanovi po­sebnu pažnju ubuduće posvećivati podizanju nivoa perinatalne zaštite i smanjenju smrtnosti kod odojčadi, fokusiraće se na izradu nacionalnih vodiča dobre prakse i protokola, što će dovesti do standardizacije postupaka u liječenju i bolje zaštite djece. Nastaviće se i edukacija ljekara, prijem mladih doktora, nabavka savremene opreme i saradnja sa sličnim institucijama iz okruženja.