03. avgust – Pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj CALIMS-a

0
229

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) za prošlu godinu. DRI je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Agencije, a kao poseban segment izvršena je i revizija informacionog sistema Agencije. – Nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić i Milana Dabovića izražava pozitivno mišljenje na Godišnjih finansijski izvještaj Agencije za prošlu godinu i pozitivno sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti – saopšteno je iz DRI.

Utvrđeno je da su Finansijski izvještaji Agencije za pošlu godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i da po svim značajnim pitanjima ne sadrže bitne materijalne greške.
DRI je ocijenila da Agencija treba Kolektivni ugovor, u ponovnom postupku donošenja, da usaglasi sa opštim i granskim kolektivnim ugovorom, a primanja zaposlenih po osnovu i iz rada sa važećim propisima za javni sektor ili kolektivnim ugovorom precizirati njihovu shodnu primjenu i isti zaključiti na zakonom propisan način.
Agenciji su preporučili da novac za rješavanje stambenih potreba zaposlenih dodijeli po donošenju akta o rješavanju stambenih potreba zaposlenih.
– Preporučuje se Ministarstvu zdravlja da intezivira aktivnosti na uspostavljanju posebne jedinice unutrašnje revizije u Ministarstvu, s ciljem da Agenciji za ljekove i medicinska sredstva i drugim subjektima nad kojima vrši nadzor, može vršti unutrašnju reviziju, na osnovu sporazuma – kaže se u saopštenju.
DRI je CALIMS-u preporučila da zatraži mišljenje Ministarstva finansija o mogućnostima raspolaganja viškom prihoda nad rashodima. Smatraju da je potrebno da Ministarstvo finansija razmotri cjelihodnost da se propisom na jedinstven način reguliše osnivanje i poslovanje javnih regulatornih agencija i shodno tome pitanja njihovog prava raspolaganja viškom prihoda nad rashodima – neraspoređena dobit, kao i mogućim izvorima finansiranja agencija u slučajevima neostvarivanja, u potrebnoj mjeri, prihoda za obavljanje osnovne djelatnosti.
DRI je utvrdila i da je informacioni sistem Agencije u dovoljnoj mjeri usaglašen sa zakonskim normama i standardima.