12. januar – Fond pristupio proširenju prava na medicinsko tehnička pomagala i medicinsku rehabilitaciju

0
331

Fond za zdravstveno osiguranje je donio dva pravilnika iz oblasti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranih lica na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, i to: 1. Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju sa listom bolesti, bolesnih stanja i posljedica povreda za korišćenje medicinske rehabilitacije. 2. Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala.
Fond je održao nekoliko konsultativnih sastanaka sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vezanim za lica sa invaliditetom, a konsultovani su i doktori odgovarajućih klinika Kliničkog centra Crne Gore, tako da je uvažavajući i stavove medicinske struke ocijenjeno opravdanim da se u cilju unapredjenja zdravlja ovih lica pristupi proširenju prava na medicinsko tehnička pomagala i medicinsku rehabilitaciju. Imajući u vidu ograničena finansijska sredstva Fonda za zdravstveno osiguranje za ove namjene, a uvažavajući navedene predloge i sugestije, pristupilo se određenom proširenju Liste medicinsko tehničkih pomagala i Liste bolesti, bolesnih stanja i posledica povreda.
Donošenje novih pravilnika usloviće povećanje troškova, s tim da preciznu procjenu troškova u ovom trenutku nije moguće dati. Sredstva za povećanje troškova na pozicijama za medicinsko tehnička pomagala i medicinsku rehabilitaciju obezbijediće se u okviru budžeta Fonda.