12. Maj – Međunarodni dan medicinskih sestara

0
775

[heading]MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA OBILJEŽEN I U PODGORICI[/heading] Dan rođenja Florens Najtingejl, Britanke koja se smatra začetnicom modernog sestrinstva, od 1965. godine obilježava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U brojnim zemlj­ama svijeta svakog 12. maja organizuje se veliki broj događaja kojima se afirmiše značaj uloge ovih medicinskih radnika. Ovogodišnje manifestacije imaju zajednički moto „Sestrinska praksa zasnovana na dokazima’.

1998. godine branša medicinskih sestara u Britaniji dobila je još jedan značajan datum – 8. maj, Nacionalni praznik medicinskih sestara studentkinja, a od 2003. u ovoj zemlji se srijeda između 6. i 12. maja, tokom Naciona­lne nedjelje sestara, obilježava kao Nacionalni praznik škola medicinskih sestara. U okviru ovih manifestacija tradi­cionalno se organizuju brojne aktivnosti a po svojoj osobenosti izdvaja se ritual u crkvi Svete Margaret u Hempširu, mjestu sahrane Florens Najtingejl. Ovom prilikom na oltar se simbolično postavlja svjetiljka čije prenošenje od ruke do ruke ima podtekst prenošenja znanja u krugu medicinskih sestara. Od 9-og do 15-og maja u državama Sjeverne Amerike tradicionalno se obilježava Nedjelja medicinskih sestara.

U duhu ranije posvećene pažnje obilježavanju Među­narodnog dana medicinskih sestara, Udruženje medicinskih sestara/tehničara Crne Gore i ove godine je prigodnom mani­festacijom podsjetilo na značaj medicinske službe ove grupaci­je zdravstvenih radnika. 12. maj je svečano obilježan u Hotelu „Crna Gora”, u Podgorici. Tema kojoj je ovom prilikom posvećena posebna pažnja imenovana je kao „Kvalitet i bezbjednost pacije­nata u zdravstvenoj njezi”. Pozivajući se na citat sestre Flo o tome da se samo znanjem i vještinama može doprinijeti zdravlju ljudi, Nada Rondović, predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara/tehničara Crne Gore, ukazala je na smisao ovog okupljanja – da se strukom ukaže na pacijente, „one zbog kojih smo tu”. U okviru svog stručnog izlaganja ona je posebno naglasila značaj obrazovanja, metodologije, ovladavanja sestrin­skom terminologijom, klasifikaciju prakse, značaj vođenja doku­mentacije, stručno-metodoških uputstava i procedure, istraživanja i uvođenja informatike u oblast zdravstvene njege, kao nezaobi­laznih elemenata u profesionalnosti medicinskih sestara i tehničara. – Važno je shvatiti da sestre imaju vodeće i rukovodeće uloge u zdravstvenim sistemima u svijetu. Naročito tamo gdje postoji značajan deficit radne snage, sestre mogu da budu najviši profesionalci u lokalnoj zajednici i da budu odgovorne za upravlj­anje i koordinisanje svakodnevnim aspektima njege – navela je, pored ostalog, Nada Rondović. Kada je riječ o pozicioniranosti sestrinstva Crne Gore u zdravstvenom sistemu, ona je navela da za sada ne postoji strategija njegovog razvoja, da se radi na osniv­anju Komore medicinskih sestara i babica Crne Gore, za što je predata dokumentacija nadležnom ministarstvu, da predstoji veliki rad na izradi nacionalnih standarda rada medicinskih sestara i babica, na sistemskoj izradi sestrinske dokumentacije, te da je potrebno napraviti programe kontinuiranog profesional­nog razvoja koji bi u ovoj oblasti bio obavezujući za svakog pojed­inca. U cilju unapređenja razvoja profesionalnosti, Ministarstvu zdravlja proslijeđen je i predlog osnivanja radne grupe koja bi bila posvećena ovim pitanjima. Planirana ceremonija dodjele Priznanja Udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore, namijenjena Norveškoj sestrinskoj organizaciji, i Zahvalnice

Peru Godtlandu Kristensenu, savjetniku za međunarodnu saradnju Norveške sestrinske organizacije, u saglasnosti sa preporukom saradnika iz inostranstva, odložena je za septembar ove godine kada će ta organizacija obilježiti vijek postojanja.

AKCENAT JE NA ZNANJU

U okviru radnog dijela skupa medicinskih sestara/ tehničara visokostručne medicinske sestre Rajka Sredanović, Mirjana Kaluđerović i Nada Rondović, predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara/tehničara Crne Gore, ukazale su na kvalitet i bezbjednost u zdravstvenoj njezi, prava pacijenata, te značaj ostvarenja sigurnosti bolesnika i upravljanja rizicima. – Naša nacionalna orijentacija je strateško uspostavljanje sistema kvaliteta u zdravstvu. Orijentisana je prema bolesniku, usmjerena na njegovu bezbjednost i ima za cilj da zdravstveni sistem učini što sigurnijim kako za bolesnika tako i za one koji pružaju zdrav­stvenu zaštitu – objasnila je u okviru svog izlaganja Rajka Sredanović. Ukazujući na neophodnost usklađivanja postojeće zakonodavne regulative i prakse u ovoj oblasti sa preporukama razvijenih evropskih sistema i vodećih institucija, ona je navela da dobra organizacija cijelog sistema zavisi i od sistema nadzora, standardizacije, neophodnosti stalne edukacije medicinskog osoblja, ali i da se sve više ide ka tome da pacijent, kao dobar poznavalac ličnih prava, postane aktivni učesnik sistema uspješne zdravstvene zaštite. Poseban značaj ima uključivanje objektivnog monitoringa rada, koji ne bi bio usmjeren jedino i isključivo na kažnjavanje grešaka, već na poboljšanje efikasnosti sistema u kom više od 80% svih postupaka zaštite zdravlja pacijenata izvršavaju medicinske sestre/tehničari. Govoreći o mogućnostima njegovog uspostavljanja u našem zdravstvenom sistemu, vmed. sestra Sredanović, akcentovala je značaj pravilne primjene indikatora.