15. decembar – ODRŽANA PRVA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA OBUKE ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PRAĆENJE POTROŠNJE I BEZBJEDNOSTI LJEKOVA

0
275

U prostorijama Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) je održana radionica u sklopu Projekta obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova koja je okupila preko pedeset predstavnika zdravstvenih institucija u Crnoj Gori. Ovaj projekat se realizuje u okviru Sporazuma o saradnji izmedju Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije za period 2014-2015, a CALIMS učestvuje u realizaciji na temelju važeće legislative, Master plana razvoja zdravstvenog sektora, Nacionalnog plana za racionalno korišćenje ljekova, kao i nedavno usvojenih smjernica Ministarstva zdravlja namijenjenih zdravstvenim ustanovama o sprovođenju redovnih analiza poboljšanja potrošnje ljekova.

Skup su otvorili direktor Agencije, dr Milorad Drljević i gospođica Mina Brajović, šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori. Dr Drljević je, pozdravljajući prisutne, istakao da je uvid u dosadašnju praksu i ključne izazove za racionalno korišćenje ljekova pokazao da je edukacija zdravstvenih radnika na nivou primarne zdravstvene zaštite i na bolničkom nivou, potrebna, i da ima važnu ulogu u podsticanju racionalnog korišćenja ljekova. U tom smislu, dodao je, neophodno je obezbijediti tehničku pomoć zdravstvenim radnicima, kako bi se podigla i održala svijest, interesovanje i unaprijedilo znanje o racionalnoj upotrebi ljekova, što se postiže kontinuiranom edukacijom o načinu praćenja potrošnje ljekova, koja bi u kombinaciji sa nadzorom potrošnje, pružanjem povratnih informacija iz institucija sistema zdravstva i dovela do što racionalnije upotrebe limitiranih resursa za ljekove.

G-đica Brajović je, podsjećajući na magnitudu problema neracionalne upotrebe lijekova na globalnom nivou, regionalnim i nacionalnim okvirima, istakla da je ovo javno-zdravstveni problem, ali i faktor generisanja zdravstvene potrošnje i jedan od uzroka antimikrobne rezistencije.

Zaposleni u CALIMS-u, mr ph Željka Bešović, mr ph Maja Stanković, mr ph Lidija Čizmović i dr Majda Šahman Zaimović su održale prezentacije na teme regulative u oblasti potrošnje, bezbjedne primjene ljekova, prikupljanja i obrade podataka o potrošnji i interakcija ljekova.

Ova radionica je bila prva u nizu od planiranih osam koje će se održati u različitim opštinama u Crnoj Gori.