16. maj – Ministarstvo zdravlja formiralo Komisiju za droge

0
249

Ministarstvo zdravlja je u skladu sa savremenom dobrom praksom i aktuelnom politikom Evropske unije u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga, prepoznalo zacrtane ciljeve i Zakonom o sprječavanju zloupotrebe droga propisalo obrazovanje Komisije za droge. U skladu sa zakonskim i strateškim okvirom, predstavnici civilnog sektora učestvuju u svim aktivnostima koje se sprovode u ovoj oblasti, tako da će i u radu Komisije za droge učestvovati i izabrani predstavnik NVO, Saša Mijović, iz NVO 4LIFE, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija. Sedmočlana komisija je u sastavu četiri psihijatra, jednog predstavnika NVO sektora i dva predstavnika Ministarstva zdravlja.

Komisija za droge Ministarstva zdravlja će se svojim radom angažovati na unapređenju stanja u vezi sa problematikom zloupotrebe droga. Komisija će razmatrati aktuelna pitanja iz oblasti prevencije, zdravstvene i socijalne zaštite zavisnika, davati mišljenja na prijedloge programskih aktivnosti organa i organizacija utvrđenih Strategijom, u cilju prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga, pomoći licima koja su zavisnici i njihovim porodicama, predlagati stručne smjernice za pomoć zavisnicima, sarađivaće sa naučno-istraživačkim ustanovama, medijima, nevladinim organizacijama, pravnim licima u vezi sa prevencijom, liječenjem, pomoći, rehabilitacijom i socijalnom reintegracijom zavisnika i njihovih porodica, pratiti savremena naučna i stručna dostignuća u oblasti droga.