5-10. jul – ODRŽANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

0
393

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović bio je domaćin sastanka Delegacije Ministarstva sa predstavnicima Holandske Svjetske banke Konstituence. Gostujuću delegaciju predvodio je Frank Himskerk, izvršni direktor ove kompanije. Tokom sastanka, kako se navodi u saopštenju o ovom događaju, posebno su istaknute aktivnosti koje su realizovane kroz reformu fmansiranu iz kredita Svjetske banke. Riječ je o reformi zdravst­vene zaštite koja je započeta 2004. godine, a realizuje se kroz Projekat unapređenja zdravstvenog sistema u Croj Gori. – Tokom, razgovora ministar Radunović je uvaženom gostu predstavio i potrebe koje treba realizovati u narednom periodu, a odnose se na reformu farmaceutske politike koja podrazumijeva unapre­đenje regulatornih i administrativnih okvira vezanih za nabavku ljekova i medicinskih sredstava, unapređenje liste ljekova i kriteri-juma za stavljanje ljekova na listu ljekova. Takođe, stavljen je akcenat i na važnost sprovođenja skrining programa, sprovođenja aktivnosti defmisanih Stategijom hroničnih nezaraznih bolesti u cilju smanjivanja faktora rizika od nezaraznih bolesti kao i važnost akreditacije i centralizacije zdravstvenih ustanova. Istak­nuta je i važnost daljeg razvoja informatičko bolničkog informa-cionog sistema (IBIS), kao i implementacija Zakona o zdravst­venom osiguranju u dijelu dobrovoljnog dopunskog osiguranja – navodi se u ovom izvještaju.

Himskerk je najavio punu podršku Svjetske banke u realizaciji najavljenih aktivnosti.

10-og jula ministar zdravlja primio je u posjetu i Rolfa Venzela, guvernera Banke za razvoj Savjeta Evrope. Susret je organizovan u sali Ministarstva zdravlja.