8 zdravstvenih centara za bolju integraciju sistema zdravstva

0
602

[heading style=”2”]Intervju: prim. dr Mensud Grbović, pomoćnik ministra zdravlja[/heading]

Nove izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti – 8 zdravstvenih centara za bolju integraciju sistema zdravstva

Govoreći o aktuelnim promjenama u vezi sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je Vlada usvojila krajem prošle godine, kao i Strategiji optimizacije sekundarnog i tercijarnog nivoa, pomoćnik ministra zdravlja prim. dr Mensud Grbović objasnio je i smisao formiranja nove ustanove u zdravstvenom sistemu Crne Gore – zdravstvenog centra.

MensudGrbovicKoji je cilj donošenja novih izmjena ktuelnog zakona?

Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stvorene su normativne osnove koje će podržati reformski proces, odnosno omogućiti implementaciju strateških dokumenata kojima se usmjerava razvoj zdravstvenog sistema. Cilj formiranja zdravstvenih centara jeste sprovođenje principa ravnomjernog rasporeda zdravstvenih resursa i dostupne zdravstvene zaštite svih građana, uz istovremeno smanjenje trošenja sredstava iz budžeta namijenjenih za zdravstvenu zaštitu.

Šta je, u stvari, zdravstveni centar?

Zdravstveni centar je zdravstvena ustanova koja objedin­java više nivoa zdravstvene zaštite, a koji se predlogom ovog zakona uvodi u zakonsku regulativu i realizuje rješenje utvrđeno Strategijom. Ovakav oblik organizovanja zdravstvenih ustanova, pored pružanja dostupnije zdravstvene zaštite, doprinijeće i racio­nalizaciji troškova funkcionisanja ustanova u sistemu javnog zdravstva. Integracijom zdravstvenih ustanova građanima će se omogućiti dostupnija i kvalitetnija zaštita.

Kako je planirano da bude sprovedeno formiranje zdravstvenih centara?

Ove godine biće formirano 8 zdravstvenih centara. Zdravstveni centri biće formirani u Podgorici, Kotoru, Pljevljima, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Baru i Cetinju. Formiraćemo i radne grupe za 8 centara koje će pripremiti sistematizaciju. Svi centri počeće da funkcionišu u istom momentu i zaživjeće integracijom zaposlenih i medicinske strukture.

Formiraćemo i 3 regionalna centra, i to jedan na sjeveru, centralni – koji će biti u Podgorici, i jedan na jugu Crne Gore. Oni neće biti osnovani u ovoj godini, već će to biti ostvareno na kraju sprovođenja procesa reforme.

Na koji način će u tim centrima biti angazovani ljekari i ostali zdravstveni radnici?

Doktori i zdravstveni radnici biće mobilniji, a samim tim imaćemo dostupniju specijalističku zaštitu i znatno smanjiti troškove. Na taj način imaćemo bolju koordinaciju između različitih nivoa, bolji protok informacija, predusretljivost i razumi­jevanje za pacijenta, te veću posvećenost menadžmenta i domenu funkcionisanja ustanove i ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Ovom organizacijom zdravstvenih centara, odnosno integrisanjem domova zdravlja u zdravstvene centre, kvalitet zdravstvene zaštite biće podignut na viši nivo.

Nove odredbe ne predviđaju potrebu za funkcionisanjem upravnih odbora u zdravstvenim ustanovama?

Vertikalna integracija u dijelu upravljanja zdravstvenim centrima i novih profila direktora zdravstvenih centara, kao i racio­nalizacija, isključuju potrebu za upravnim odborima u zdravst­venim ustanovama. Ostaju upravni odbori u regionalnim centrima, Institutu za javno zdravlje i Kliničkom centru Crne Gore.

U toku je i sistematizacija radnih mjesta u sistemu zdravstva. Šta je na tom planu aktuelno?

Za sporazumni raskid radnog odnosa prijavilo se ukupno 191 zaposlenih, od čega 118 medicinskih i 73 nemedicinskih radnika. Menadžeri ustanova procijeniće da li im je taj kadar potreban i dati konačnu saglasnost.

Vjerujemo da nema viška zaposlenih kada je u pitanju medicinski kadar. Poštovaćemo sporazum o zaradama koji je potpisan između Vlade i sindikata, kada je u pitanju dinamika.

Menadžeri zdravstvenih ustanova će napraviti uvid u spiskove i vidjeti da li se odlaskom tih ljudi zatvara i njihovo radno mjesto ili su oni neophodni sistemu. Novac za otpremnine isplatiće se do kraja prvog kvartala ove godine.