ALIMS: Organizacija koja se kontinuirano razvija i unapređuje

0
667

Takođe, Agencija u izvršavanju svojih poslova razvija nivo regionalne i međunarodne saradnje, a ima i podršku u svom razvoju od strane referentnih organizacija u Evropi, što se ogleda i kroz veći broj projekata i zaključivanja međunarodnih ugovora u oblastima iz nadležnosti Agencije. Poslije velikog Tvining projekta koji smo realizovali sa Francuskom agencijom za bezbjednost zdravstvenih proizvoda (Agence française de sécurité sanitare des produits de santé – AFSSAPS) i Agencijom za veterinarske ljekove (Agence française de sécurité sanitaire des alments -AFSSA – ANMV) u periodu od 2006-2009. godine, izuzetno smo ponosni da smo naučeno od francuskih kolega mogli dalje da prenesemo i to u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)” realizovanog u periodu od maja 2011. do juna 2012. godine.

Zaštita stanovništva od upotrebe substandardnih i ljekova lošeg kvaliteta, kao i lažnih ljekova, a u skladu sa preporu­kama Svjetske zdravstvene organizacije, od stane ALIMS se obavlja kroz prikupljanje prijava substandardnih i lažnih ljekova. Važno je pomenuti i oglašavanje ljekova i medicinskih sredstava kojim se prema Zakonu o ljekovima smatra svaki oblik davanja istinitih informacija o lijeku opštoj i stručnoj javnosti radi podsticanja propisivanja i prometa ljekova i medicinskih sredstava, snabdijevanja, prodaje i potrošnje i od 2010. godine, Agencija je dobila novu nadležnost u vidu odobravanje oglašavanja ljekova i medicinskih sredstava.

U politici razvoja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije posebno mjesto zauzima interes Republike Srbije da se u Srbiji razvije neophodna infrastruktura za sprovođenje kliničkih ispitivanja skupih i inovativnih ljekova, čime bi se pacijentima povećala dostupnost ovakve terapije i dijagnostike. Agencija aktivno radi na edukaciji stručne i opšte javnosti o značaju kliničkih ispitivanja i u tu svrhu je u decembru 2011. sprovela informativnu kampanju u medijima i publikovala brošuru za učesnike i potencijalne učesnike u kliničkim ispitiva­njima.

Na kraju, možemo reći da su osnovni principi Agencije, kako bi se ostvarili ciljevi u odnosu na očuvanje zdravlja, produženje života i obezbjeđenje njegovog kvaliteta, stavljanje u promet isključivo ljekova i medicinskih sredstava za koje su u propisanim postupcima dokazani kvalitet, bezbjednost i efikas­nost. U tu svrhu, ALIMS će i dalje aktivno učestvovati u razvoju farmaceutske djelatnosti u Srbiji, izradi podzakonskih propisa, daljoj dogradnji nacionalne politike u oblasti ljekova i medicinskih sredstava i međunarodnoj saradnji, uvek imajući u vidu pacijenta i njegovu dobrobit kao svoj primarni cilj i zadatak.

 

Mr ph. Pavle Zelić