Antropometrijske karakteristike gojazne djece u Crnoj Gori

0
562

Gojaznost je stanje u kome je ukupna količina masnog tkiva proporcionalno veća u odnosu na druga tjelesna tkiva, uzimajući u obzir uzrast, visinu i pol.[1] Gojaznost kao zdravstveni rizik sve više zahvata djecu od najranijeg uzrasta, čineći njihov izgled za zdravo i srećno djetinjstvo, mladost i odraslo doba sve manjim. Smatra se da jednom gojazno dijete postaje i gojazna odrasla osoba. Jednom stvorene masne ćelije koje se uvećavaju sa gojaznošću, mogu ostati cijelog života. Gojaznost predstavlja žigosano stanje i gojazna osoba se suočava sa socijalnim odvajan­jem i diskriminacijom u mnogim oblastima života. Istraživanja pokazuju da gojazna djeca i adolescenti imaju loše fizičko i psihičko zdravlje.2

Sve one promjene koje prate gojaznost, a čine je važnim riziko faktorom po zdravlje, sveobuhvatnije su i znatno inten­zivnije proučavane kod odraslih nego kod djece. Kakva je povezanost tih promjena koje sobom nosi gojaznost u djetinjstvu i kakve su sve promjene koje prate gojaznost u dječjem uzrastu, pouzdane odgovore može dati savremena medicina, i pored posto­janja ne malog broja problema vezanih za etiologiju i metaboličke promjene kod gojazne djece. Svaki pretjerani višak u težini, praćen nepovoljnim metaboličkim promjenama u krvi i tkivima, može kod gojazne djece vremenom dovesti do oštećenja raznih or­ganskih sistema a posebno kardiovaskularnog.

Uzorak i metodi

Za istraživanje koje je realizovano u okviru izrade magistarskog rada autora u periodu 2005-2006. godine, odabranje reprezentativni uzorak od 4.938 učenika, uz preciznost ocjene izbora od E = 1,15% i statističke vjerovatnoće rizika p = 0,01, sa približnom zastupljenošću dječaka i djevojčica školskog uzrasta.Mjerenje tjelesne visine i tjelesne mase izvršile su stručne osobe sa potrebnim iskustvom. Rast i razvoj praćeni su na osnovu longitudinalnog i transverzalnog metoda.Za statističku analizu korišćene su deskriptivne i eksplor-atorne metode.Za testiranje razlika između grupa korišćene su odgo­varajuće statističko-analitičke metode, u zavisnosti od karakteris­tika ispitivanih obilježja proučavane populacije. Prikupljeni podaci obrađivani su kompjuterski, dok su rezultati izraženi kao aritmetička sredina sa pripadajućom standardnom devijacijom. Standardna devijacija i koeficijent varijacije računati su za tjelesnu visinu, težinu i ITM, za sve uzraste od 7-15 godina. Ocjena statističke značajnosti razlike srednjih vrijednosti određivana je Studentovim t-testom. Za procjenu stepena povezanosti nekih parametara izračunat je koeficijent korelacije i regresione linearne jadnačine.

Ovaj rad obrađuje negativne uticaje gojaznosti na zdravlje djece i adolescenata kvantifikacijom antropometri­jskih karakteristika djece školskog uzrasta u Podgorici -Crnoj Gori. Novi trendovi u razvoju civilizacije pored brojnih prednosti pokazali su i svoju negativnu stranu koja, između ostalog, obuhvata i amlifikaciju riziko faktora pogod­nih za nastanak i razvoj mnogih bolesti među kojima gojaznost zauzima značajno mjesto. Evidentno je da danas dominira tzv. moderni način života koji dovodi do perma­nentnog kršenja prirodnih životnih pravila, što za posledicu ima porast broja gojaznih osoba. Zdrav način života i zdrava prirodna ishrana zamijenjena je brzom presovanom hranom u kojoj je izraženo prisustvo loših masti, ugljenih hidrata i šećera. Rezultat toga je degradacija ljudskog organizma, uključujući i gojaznost. Stoga se centralni dio rada odnosi na istraživanje nepovoljnih tjelesnih karakteris­tika djece i adolescenata, sa posebnim osvrtom na tjelesnu težinu i brojne negativne implikacije gojaznosti na zdravlje djece školskog uzrasta.
Cilj rada je proučavanje uticaja antropometrijskih karakteristika na kvalitet života djece. Svrha rada je doka­zati da nekompatibilan rast i razvoj osoba mlađe životne dobi, implicira konflikte, regresije i stagnacije na društvenom i profesionalnom planu i izaziva brojne medicinske probleme.