Aspergiloza pluća

0
804

Prim. dr Gani Karamanaga

Gljivične bolesti su dugo godina smatrane za rijetke i egzotične bolesti. U posljednje  tri-četiri decenije nagomilani su dokazi koji mijenjaju ovo gledište. Danas se smatra da su mikotične bolesti relativno česte. Mikotične bolesti ne prenose se sa jedne osobe na drugu. Veliki broj ovih bolesti nastaje inhalacijom spora koje postoje u slobodnoj prirodi. Spore su u vidu klamidospora i u vidu tzv. konidija. Neke mikoze su ednogenog karaktera. U diferencijalnoj  dijagnostici teških i komplikovanih plućnih bolesti dolazi u obzir niz ovih oboljenja.

Aspergiloza je hronično oboljenje koje se karakteriše vrlo nehomogenim plućnim promjenama. Nastaje na terenu već postojeće infekcije. Uzročnik je aspergillus fumigatus, rjeđe tipovi flavus i niger. Uzročnik je široko rasprostranjen u prirodi, ima ga u cijelom svijetu u prašini, sjemenju za ptice, perju, blatu, vlažnom sijenu. Otpornost organizma na ove gljivice se smanjuje i poslije dugotrajne antibiotske terapije (zbog drugih uzročnika), kao i poslije hirurških  zahvata. 

Klinička slika

Aspergiloza pluća se manifestuje u tri oblika:

  1. Traheobronhijalni tip: somptomi slični bronhitisu;
  2. Bronhopulmonarni tip: akutni oblik praćen bolovima u grudima, visokom temperaturom, lošim opštem stanjem, kašljem i iskašljavanjem obilnog ispljuvka;
  3. Hroničmi oblik koji je sličan tuberkulozi. Ovo je istovremeno i najčešći oblik.

Najčešći su simptomi kašalj i hemoptizije. Rjeđi su:gubitak tjelesne težine, temperatura, dispnea, bol u grudima, noćno znojenje, promuklost.

Radiografija pluća:

Saprofitni ili micetoma oblici su loptasti infiltrati prečnika  5mm – 5 cm, broj ovih  infiltrata je 1-10. Infiltrati imaju oblik solidnih masa, a gljive se nalaze u njihovom centru. Na rtg snimcima za micetom ukazuje se loptasta čvrsta masa oko koje se nalazi vazduh, a oko vazduha je zid šupljine. To su većinom stare šupljine tuberkulozne ili posljedica infarkta pluća. Sa pomjeranjem tijela pomjera se i masa (vidljvo na skopiji pluća).

Drugi, alergijski oblik karakteriše se pojavom šetajućih infiltrata koji imaju pneumonični karakter. Poslije nekoliko mjeseci ovi se infiltrati obnavljaju ili se javljaju na drugome mjestu. Ima ispoljenu tendenciju ka recidivima. Laboratorijski: postoji ubrzana sedimantacija, anemija i leukocitoza sa skretanjem u lijevo. Uzročnik se dokazuje u ispljuvku direktno ili poslije kultivisanja.

Imunologija: Postoji preosjetljivost na aspergilus fumigatus. Dokazuje se direktnim bronhijalnim testom i prick testom. Dokazano je da u krvi bolesnika sa aspergilozom postoje dvije vrste antitijela: kožno senziblilizirajuća – reagini i precipitirajuća antitijela.

Patološka anatomija i histiologija

U plućima promjene su u vidu pneumoničnih infiltrata (parenhimatoznih i intersticijalnih sa ili bez kavitacije). Rjeđe se radi o multiplim apscesima, malim čvorićima, ili perihilarnim infiltratima uz veće ili manje prisustvo plućne fibroze, a zavisno od prethodnog terena i stadijuma oboljenja. Postoji lifoadenopatija peribronhijalnih žlijezda sa kalcifikacijama i apscesima.

Histologija: gljive se nalaze na mjestima gdje su već od ranije postojale kaverne – tuberkulozi, stari plućni infarkti. U hroničnim oblicima postoji granulomatozna reakcija koja se sastoji od retikuloendotelijalnih ćelija, makrofaga i limfocita.

Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza

Dijagnoza se sigurno postavlja kada se dokaže prisustvo aspergilusa u ispljuvku ili u eksudatu direktno ili poslije kultivisanja.

Diferencijalna dijagnoza:

– Tuberkuloza

– Alergijski opneumonitis

– Akutni i hronični bronhitis

– Maligni i benigni tumori

– Hidatoidne ciste

– Mukormikoza

– Kandidijaza

– Aktinomikoza

Prikaz našeg slučaja sa aspergilozom pluća koja se manifestovala kod bolesnice koja se dugo i neredovno liječila od plućne tuberkuloze.

Dijagnostički postupak je sproveden u odgovarajućim ustanovama za liječenje plućnih  bolesti. Kutana proba na aspergillus je bila pozitivna, adekvatna reakcija na primijenjenu antimikotičnu terapiju.

Zaključak

Prikazan je slučaj sa aspergilozom pluća. Radilo se o hroničnom tipu koji umnogome podsjeća na tuberkulozu pluća. Gljivica aspergillusa se nastanila u tuberkuloznoj kaverni (tuberculossis fibrocasseosa cavernosa lobiii superioris lateris sinistriii). Nastalo je pogoršanje  kliničke slike: visoka temperatura, bolovi u prsima sa probadima, opšta malaksalost, znojenje, mršavljenje.

Sproveden je postupak kombinovanog liječenja: antituberkulotika i antimikotika.

Postignuti su dobri rezultati.

(Iz moje knjige: Odabir stručnih i profesionalnih radova)