Autologni trombocitni gel u estetskoj dermatologiji i kozmetologiji

0
571

Trombocitima bogata plazma (Platelet Rich Plasma -PRP), zvana još i autologni trombocitni gel (med. Autologus Plate¬let Gel), plazma bogata faktorima rasta (engl. Growth Factors -PRGF), koncentrat trombocita (engl. Platelet Concentrate – PC), u suštini je povećana koncentracija vlastitih trombocita suspendovanih u maloj količini plazme poslije centrifugiranja. Postoji više tipova PRP-a, zavisno od koncentracije trombocita iznad baze, od toga da li su uključeni leukociti, da li je PRP antikoagulisan i da li zahtijeva spoljnu aktivaciju. Trombociti igraju najvažniju ulogu u hemostazi i prirodni su izvor faktora rasta. Identifikovano je više od 30 faktora rasta smještenih u tromboc¬itima. Faktori rasta, smješteni u trombocitnim alfa-granulama, uključuju: – Faktor rasta dobijen iz trombocita (Platelet Derivated Growth Factor – PDGF) Aktiviše TGF-beta, stimuliše neutrofile i makrofage, stimuliše hemotaksiju, mitogenezu fibroblasta i glatkih mišićnih ćelija, sintezu kolagena i aktivnost kolagenaze, kao i angiogenezu – Insulinu nalik faktor rasta 1 i 2 (Insulin Like Growth Factor – ILF) Važan u vakcinaciji rana i stimulaciji proliferacije i diferencijacije osteoblasta – Vaskularni endotelijalni faktor rasta (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) Stimuliše angiogenezu – stvaranje novih krvnih sudova. Važan je za uspostavljanje ponovnog krvnog toka u novom graftu i povećava opskrbljenost krvlju područja grafta, kao i reparaciju oštećenih krvnih sudova za vrijeme procesa transplantacije kose – Faktor rasta fibroblasta (Fibroblast Growth Factor -FGF) Stimuliše angiogenezu, proliferaciju endotelijalnih ćelija, sintezu kolagena i smanjivanje ožiljaka. Takođe, proizvodi faktor rasta keratinocita – Faktor rasta keratinocita (Keratynocite Growth Factor – KGF) – Iz trombocita dobijen angiogeni faktor (Platelet Derived Angiogenic Factor — PDAF) – Epidermalni faktor rasta (Epidermal Growth Factor -EGF) Stimuliše reepitelizaciju, angiogenezu, aktivnost kolagenaze – Faktor rasta vezivnog tkiva (Connective Tisue Growth Factor – CTGF) – Transformišući faktor rasta, alfa (Transforming Growth Factor – Alpha-TGF-alfa) Stimuliše rast mezenhijalnih, epitelijalnih i endotelijalnih ćelija i endotelnu hemotaksu. Varijanta je epitelijalnog – epidermalnog faktora rasta – Transformišući faktor rasta, beta (Transforming Growth Factor Beta-TGF-beta) Stimuliše monocite na sekreciju FGF, PDGF, med. Tumor Nekrosis Factora – alfa i interleukina, kao i hemotaksu i proliferaciju fibroblasta. Potentni je stimulator sinteze kolagena. Redukujući dermalno ožiljavanje, promoviše ćelijske mitoze, signifikantno povećava sintezu kolagena tipa 1 u fibroblastima tetiva, reverzuje inhibiciju zacjeljivanja rana uzrokovanu glikokortikoidima

– Trombociti, takođe, sadrže i citokine (interleukin 8). Oni stimulišu proliferaciju limfocita i utiču na aktivnost kolagenaze.

Oslobađanje faktora rasta podstaknuto je aktivacijom trombocita koja može biti injicirana različitim supstancama ili stimulansima kao što su trombin, kalcijum, hlorid ili kolagen. Faktori rasta su uključeni u ključni stadijum procesa zacjeljivanja rana i regenerativnim procesima kao što su hemotaksa, proliferacija, diferencijacija i angiogeneza. Pored faktora rasta, trombociti otpuštaju brojne druge supstance (fibronektin, vitronektin, sfingozin 1 – fosfat i sl.), koje su takođe važne pri zacjeljivanju rana.

Prednost PRP-a kao jedinstvenog rekombinantnog nosača faktora rasta jeste oslobađanje mnogih faktora rasta i faktora diferencijacije pri aktivaciji trombocita. Nedavno je objavljena morfologija i molekularna konfiguracija PRP-a koja prikazuje PRP kao konstrukciju više trombocita koja ima potenci­jal da potpomogne regenerativni matriks. Ako se PRP aktivira previše jako, fibrinska mreža će biti bivalentna, nestabilna. Ako se PRP aktivira više fiziološki, formira se tetramolekularna stabilna mreža koja ima visoku koncentraciju faktora rasta. Dakle, efikasnost pojedinih faktora rasta u zacjeljivanju i koncentracija ovih faktora u PRP-u je teoretska baza za upotrebu PRP-a u reparaciji tkiva. Moglo bi se reći da postoje tri primarne prednosti upotrebe PRP-a: koncentracijafaktora rasta, regeneracija tkiva i vezivanje stem ćelija koje takođe stimulišu regeneraciju i stvaranje novog tkiva. Istraživači sada pokazuju da trom­bociti otpuštaju i bioaktivne proteine odgovorne za privlačenje makrofaga, mezenhimalnih stem ćelija i osteoblasta koji ne samo da pomažu odstranjivanje degenerisanog i nekrotičnog tkiva već i regeneraciju i zacjeljivanje.

Po istraživanjima iz 2004. godine, PRP sadrži 17 ng/mL PDGF (5 puta više od cijele krvi), 995 pg/mL VEGF (6 puta više od cijele krvi) i 42 ng/mL TGF – beta (3,6 puta više od cijele krvi!). Obrazloženje za upotrebu PRP-a za uvećanje mekih i tvrdih tkiva jeste ubrzanje cirkulacije grafta, poboljšanje iscjelji­vanja mekih tkiva, redukovanje postoperativnih komplikacija, pojačanje regeneracije kostiju.

Prednost upotrebe vlastitih (autolognih) PRP-a sma­njuje rizik od unakrsne reakcije, imune reakcije i prenošenja bolesti. Nadalje, PRP omogućava obradu čestica graff materijala, lakše smještanje materijala za presađivanje na svoje mjesto. Kada PRP sadrži više faktora rasta (PDGF, VEGF …), onda stimuliše angiogenezu i povećava diferencijaciju fibroblasta izazivajući regeneraciju mekih tkiva. Istraživanja nadalje pokazuju da PRP pomaže lakše prihvatanje presađenog materijala, sazrijevanje rane i epitelizaciju, smanjujući mogućnost stvaranja ožiljaka. Zacjeljivanje rana je 2-3 puta brže pri upotrebi PRP-a nego u uobičajenom procesu. PRP vitalizuje osteoblaste, što je dokumentovano kod periodontalnih defekata, prihvatanja implanata, augmentacije sinusa.