Od antimalarične ambulante do moderne opšte bolnice

0
528

[heading]Predstavljamo: OPŠTA BOLNICA „BLAŽO ORLANDIĆ” – BAR[/heading] Na oko 9.5 hiljada kvadratnih metara prostorne površine u Starom Baru, smještena je Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić”. Baštineći tradiciju dugu najmanje šest i po decenija, ova javna zdravstvena ustanova se danas predstavlja kao centar u kom se, kako je to bio slučaj 2011. godine, godišnje ostvari 7.666 hospital­izacija pacijenata, sa brojem bolničkih dana 45.396, prosječnom dužinom liječenja 5,92 dana po pacijentu, iskorišćenost kapaciteta je 73,59%, 55.393 specijalističkih pregleda, 1.457 operativnih zahvata i 2.370 dijaliznih postupaka kao i brojnih drugih dijagnostičkih i terapijskih procedura. U okviru modernizovane rendgenske službe urađeno je 11.379 ultrazvučnih pregleda, snim­ljeno je 7.395 pacijenata, 2004 skopije i 10.812 radiografija. U 2011. godini počeo je sa radom skener, pomoću kog je urađeno 1959 MSCT snimaka. Kabinet za transfuziju krvi prikupio je 1.448 jedinica krvi, dok je u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji urađeno 129,384 analizaU toku navedenog perioda, zahvaljujući profesionalnom angažmanu zaposlenih u ovoj ustanovi, grad Bar je dobio još 648 novorođena stanovnika, u Porodilištu koje je od 1996. godine steklo naziv „Prijatelj novorođenčeta i majke” (Baby Friendly). – Naša vizija i dugoročni plan usmjereni su ka prerastanju ove ustanove u moderan regionalni zdravstveni centar, koji će se razvijati u skladu sa savremenim naučno-tehnološkim dostignućima iz oblasti medicinske nauke – ističe višegodišnji direktor Opšte bolnice dr sc. med. Zoran Srzentić.

Bolnica u Baru ustanovljena je 1. novembra 1946. godine. Prema podacima kojima raspolaže arhiva ove ustanove, začeci organizovane zdravstvene službe u Baru vezuju se za 1923. godinu, kada su osnovane prve antimalarične stanice.

U Starom Baru, na Biskupiji, 1930. godine, izgrađena je montažna zgrada i počela je sa radom Antimalarična ambulanta sa gradskim kupatilom. Godine 1932. osnovan je prvi Dom narod­nog zdravlja sa narodnim kupatilom u Starom Baru. Ova zgrada i danas postoji, ali je van upotrebe (bivše ORL odjeljenje). Prije rata, za smještaj bolesnika korišteni su neki hotelski prostori na Pristanu.

Narodna bolnica, kako je glasio njen prvobitni naziv, od dana ustanovljenja nosi ime narodnog heroja Narodno-oslobodilačke borbe Blaža Jošova Orlandića, studenta medicine rodom iz ovdašnjeg naselja Seoci. Sredinom 1954. ovo postaje Opšta bolnica, a od 1963. godine Bolnica „Blažo Orlandić”, ta­dašnji Dom narodnog zdravlja, Zdravstvena stanica u Virpazaru i Narodna apoteka sa Odjeljenjem u Virpazaru integrišu se u jedin­stvenu zdravstvenu organizaciju – Medicinski centar „Blažo Orlandić”, Bar. Ovo je bila baza za nastanak današnje Opšte bolnice osnovane 1991. godine.

Organizacionu strukturu Bolnice u Baru danas čine 4 odjeljenja sa 9 odsjeka, 7 medicinskih službi sa 7 odsjeka i jedna nemedicinska služba sa 4 odsjeka. Opšta bolnica je organizovana tako da se u njoj obavljaju bolnička, specijalistička i uža specijalistička zdravstvena djelatnost. Građanima Bara na raspo­laganju su odjeljenja hirurgije, interne medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva. Od pratećih službi aktivne su i Služba anestezije sa jedinicom intenzivnog liječenja, Laboratorijska dijag­nostika, Služba radiološke dijagnostike, Medicinskog snabdije­vanja, Služba fizikalne medicine, Urgentne medicinske pomoći, a u funkciji je i Služba zajednički poslovi. Raspolaže sa 3 hirurške sale i jednom malom salom kao i kabinetom za endoskopiju. U bolnici radi 291 osoba od kojih je 216 medicinskih radnika, sa 47 doktora specijalista od kojih 2 doktora nauka, 7 magistara medicinskih nauka, te 2 primarijusa. U svrhu obezbjeđenja što primjerenije zdravstvene njege, angažovana su 164 zdravstvena radnika ostalih profila, sa visokom i srednjom stručnom spremom, od kojih su najbrojniji medicinske sestre/tehničari.

Od 2003. godine pa nadalje u ovoj ustanovi urađeno je mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju, sa ciljem stvaranja operativnog i funkcio­nalnog sistema koji se bazira na primjeni savremenih medicinskih tehnologija. Planskim ulaganjem u medicinsku edukaciju i razvojem usmjerenih stručnih obrazovnih programa znatno je podignut nivo ukupnih znanja i vještina i postignut razvoj visoko-specijalizovanih medicinskih usluga.

Bolnica u Baru raspolaže zavidnim brojem aparata visoke tehnologije, kao što su multislajsni skener, tri ultrazvučna

aparata, aparat za mamografiju, C-luk za perioperativna snimanja, 2 stuba za laparoskopsku hirurgiju, stub za endoskopsku dijagnos­tiku, kao i organizacione jedinice u kojima se liječe najugroženiji pacijenti kao što su Centralna jedinica intenzivnog liječenja, Koronarna jedinica, Odjeljenje za dijalizu. Poslednjih godina postignut je značajan napredak u hirurgiji jer se primjenom laparoskopske hirurgije obezbjeđuje brži protok pacijenata, redukcija bolničkih dana, mogućnost obrade više pacijenata u toku dana, kao i brže otpuštanje pacijenata na kućno liječenje. Ove promjene dovode do racionalizacije resursa kao i formiranja službi koje će biti efikasne uz opravdane troškove.

Počeci

Može se reći da je razvojno stablo kadrovske službe Opšte bolnice u Baru izdanak profesionalne posvećenosti bračnog para Jovanovića, Miodraga i Ivane, doktora hirurgije koji su od osnivanja Bolnice do šezdesetih godina prošlog vijeka bili direktori ove ustanove. Te početke obilježava i rad dr Ljubinke Ibike Medigović, babice Katine Medigović i, što tada nije baš bilo redovna pojava, školovanog anestetičara Vladimira Pešikana. Ovom timu zdravstvenih radnika kasnije se pridružio i bračni par Jovalekić, drMitar i dr Anica. Uporedo sa jačanjem ukupne društvene moći i uočavanjem potreba barskog stanovništva, išao je i dalji opšti razvoj ove ustanove. Od 2003. godine na čelu ovog kolektiva nalazi se dr sc. med. Zoran Srzentić, specijalista hirurgije.

7. juna, na dan pogibije narodnog heroja čije ime nosi, Opšta bolnica svake godine obilježava svoj praznik. U okviru prigodnog programa, tom prilikom bivaju pred­stavljeni sprovedeni projekti i planirane aktivnosti.

Značajan resurs je Jedinica intenzivne njege koja je opremljena savremenim monitoringom, uz respirator, centralni kiseonik i sl. U ovoj jedinici se obavljaju tretmani svih stanja vitalno ugroženih pacijenata, postoperativna stanja, kardiopulmonalna reanimacija, politrauma. Služba za anesteziju i reanimaciju obezbjeđuje pružanje usluga opšte i regionalne anestezije za više hirurških disciplina: opšta laparoskopska hirurgija, ginekologija i akušerstvo, otorinolaringologija, epiduralna anestezija – bezbolni porođaj. Usluge reanimacije se pružaju na nivou cijele bolnice, tj. na odjeljenjima na kojima se za to ukaže potreba. Sve vrste anest­ezije i analgosedacije rade se savremenim metodama, uz kontinu­iran monitoring vitalnih parametara.

Ističući značaj aktivno sprovođene modernizacije uslova rada i obezbjeđenja savremenom trenutku primjerene zdravstvene zaštite, dr Zoran Srzentić navodi da je u tom smislu upravo ova ustanova jedna od vodećih u zdravstvenom sistemu Crne Gore. U prilog tome govore brojna priznanja i uspješno sprovedeni projekti usavršavanja rada. Stalni izazov, ipak, predstavlja istrajno usavršavanje uslova i sredstava rada, kao i omogućavanje profe­sionalnog unapređenja kadra.